Czech Republic

Vláda odmítá komunikovat se samosprávami, stěžují si Piráti a STAN

Na špatnou koordinaci ze strany kabinetu narážel pražskı primátor za Piráty Zdenìk Høib, komunikaci se samosprávami odsoudil pøedseda STAN Vít Rakušan. Høib kritizoval zejména premiéra Andreje Babiše, kterı pøi úterním jednání odmítl návrh, povìøit v Praze øízením oèkování registrovanıch seniorù krajského koordinátora.

Jako chaotickı popisují postup vlády kromì primátora i zástupci Støedoèeského èi Libereckého kraje, ale tøeba i Prahy 8. Starosta Ondøej Gros (ODS) v otevøeném dopisu vyzval vedení mìsta, aby zaèalo oèkování koordinovat. „Bohužel se i pøes opakované ujišování, že se veškerá agenda vakcinace povede pøes státní registraèní systém, setkáváme se situacemi, z nichž vyplıvá obcházení systému,“ napsal.

Høib reagoval, že zmatek v rozdìlování vakcín zpùsobuje Babiš, nikoliv magistrát. „Pøestože s vìtší èástí dopisu plnì souhlasím, musím odmítnout tvrzení, že by rozdìlování vakcín v Praze bylo zámìrnì øízeno magistrátem podle politické pøíslušnosti starostù mìstskıch èástí,“ uvedl.

„My jsme od poèátku usilovali o to, aby pokyny krajského koordinátora oèkování byly závazné, nicménì nestalo se tak. Premiér se navíc na jednání s radou Asociace krajù nechal osobnì slyšet, že máme zapomenout na to, že bychom øídili v Praze rozdìlování vakcín. Dùsledkem tohoto arogantního pøístupu ze strany premiéra je i popisovanı problém,“ dodal Høib.

Po zveøejnìní dat o oèkování volala Richterová už ve støedu dopoledne na Twitteru. Podle ní by je nemìl mít k dispozici jen Babiš. „Je zcela v nepoøádku, že tyto údaje nemá každı z nás. Informace patøí veøejnosti!,“ napsala.

Momentálnì se øada míst v republice potıká s nedostatkem dávek. Dodavatel covidové vakcíny Pfizer a BioNTech navíc dosud nesdìlil, kolik dávek pošle do Èeska pøíští tıden. Znamená to obrovské komplikace, øekl ve støedu Babiš.

Football news:

Fabio Capello, Juventus played Rugby against the Port. Only Ronaldo and Chiesa can make a difference in this squad
Neymar: I posted how I was recovering from my injury, and I didn't get any messages saying, Wow, what a professional. No
Ole Gunnar Solscher: The work of the judges is very difficult and without additional pressure. We have to make their decisions
Joan Laporta: I'm sure Messi won't stay at Barca if I don't win the election. He gives the club 30% of revenue
Trent had idolized Gerrard since he was a kid, and he was in a fairy tale: he got Steven's care and the captain's armband. The story of a great relationship
Hazard's recovery from the injury is delayed. He probably won't play against Atletico on March 7
Georgina Rodriguez: Cristiano is very mature. He is self-critical, responsible, and loves what he does. The perfect combination