Czech Republic

Vláda od čtvrtka až na výjimky zavírá maloobchod. Babiš se omluvil za znepříjemňování životů

Vıjimku ze zákazu maloobchodního prodeje budou mít prodejny potravin, pohonnıch hmot, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, lékárny, vıdejny a prodejny zdravotnickıch prostøedkù, prodejny malıch domácích zvíøat, krmiva a dalších potøeb pro zvíøata, brılí a kontaktních èoèek, novin a èasopisù, tabákovıch vırobkù, prádelny nebo èistírny.

V provozu dále budou autoservisy, poskytovatelé odtahù a odstraòování závad vozidel na silnicích, provozovny umožòující vyzvednutí zboží a zásilky od tøetí strany, prodejny zahrádkáøskıch potøeb, pokladní prodejny jízdenek, provozovny pohøební služby, kvìtináøství, prodejny textilního materiálu a galanterie, servisy vıpoèetní a telekomunikaèní techniky, prodejny spotøební elektroniky, zámeènictví, provozovny servisu vırobkù pro domácnost, myèky automobilù, prodejny domácích potøeb a železáøství, provozovny sbìru a vıkupu surovin èi kompostárny.

Naøízení se nevztahuje také na banky. „Banky mají naprosto identickı režim jako na jaøe. Je tam vıjimka na èinnosti, které nejsou podle živnostenského zákona. Banky by mìly zùstat otevøené,“ uvedl Prymula.

Ve velkıch nákupních centrech budou otevøeny také pouze prodejny, na nìž se vztahují vıše zmínìné vıjimky. Restauraèní zaøízení v obchodních centrech budou uzavøena s možností nákupu jídla s sebou ve vıdejovıch okéncích.

Vláda také v jarní fázi epidemie rozhodla 14. bøezna o uzavøení obchodù s vıjimkami, které postupnì v prùbìhu bøezna doplòovala. Rozhodla také o tom, že v urèitém èasovém úseku mohou v maloobchodních prodejnách nakupovat pouze lidé starší 65 let. Èasové vymezení se tenkrát dvakrát mìnilo.

Podle Prymuly zatím vyèlenìné hodiny pro lidi nad 65 let nejsou, by se o tom spekuluje. „Je tady i pomìrnì ostrı názor proti tomu, protože dùchodci chodili i v ostatních dobách a v podstatì to riziko se rozkládalo do doby, kdy tam nemìli bıt. Pokud by opatøení bylo pøijato, tak by muselo bıt v režimu, že v ostatní dobì by dùchodci nakupovat nesmìli. K tomu zatím konsensus není,“ uvedl ministr.

Na jaøe se následnì obchody a provozovny otevíraly v nìkolika etapách od dubna do èervna. Nejprve otevøeli øemeslníci, farmáøské trhy èi autobazary, postupnì se po urèitém intervalu zaèaly pøidávat další obchody èi akce.

Dosud v obchodech a nákupních centrech platila povinnost zakrytí nosu a úst, stejnì jako ve všech dalších vnitøních prostorách.

‚Ochrana životù našich obèanù’

Opatøení proti covidu-19 z posledních tıdnù zatím nefungují, vláda musela pøistoupit k dalším, øekl premiér Andrej Babiš. Omluvil se, že lidem znepøíjemní život.

„Musíme ochránit životy našich obèanù,“ øekl Babiš na úvod tiskové konference. „To bylo naše hlavní kritérium. Proto dneska pøed vámi stojíme a jsme pøipraveni zodpovìdìt dotazy.“

Nová vládní protikoronavirová opatøení mají zabránit kolapsu a nedostatku lùžek v nemocnicích. Na prvním místì jsou životy obèanù, øekl Babiš.

Volnı pohyb lidí byl omezen i v jarní vlnì epidemie. Tehdy omezení trvalo od poloviny bøezna do 24. dubna, lidé se mohli pohybovat pouze ve dvou a z domovù mohli vycházet jen kvùli cestì do zamìstnání, nezbytné cestì za rodinou nebo osobami blízkımi, cestì k obstarávání základních životních potøeb, do zdravotnickıch zaøízení a zaøízení sociálních služeb nebo na dobrovolnickou pomoc. Úøady také doporuèovaly lidem, aby necestovali na své chalupy.

Na jaøe byl souèástí omezení volného pohybu osob i zákaz cest do zahranièí, protože v øadì evropskıch zemí byla tehdy epidemická situace horší než v Èesku a vláda se obávala zavlékání nemoci do zemì. Nyní kabinet k podobnému kroku nepøistoupil. Poèty novì nakaženıch v Èesku v pøepoètu na 100 000 obyvatel jsou nejvyšší v EU.

O prodloužení nouzového stavu vláda rozhodne 30. øíjna

V pátek 30. øíjna se vláda rozhodne, zda požádá Poslaneckou snìmovnu o možnost prodloužit nouzovı stav, kterı v Èesku platí kvùli epidemii covidu-19. Novináøùm to øekl premiér Andrej Babiš (ANO). Bude to podle nìj záležet na vıvoji epidemické situace. Nouzovı stav v ÈR aktuálnì platí od 5. øíjna, na jeho konec je navázána platnost nìkterıch vládních krizovıch opatøení. Kabinet mùže nouzovı stav prodloužit pouze po pøedchozím souhlasu Snìmovny.

Na jaøe platil kvùli šíøení koronaviru nouzovı stav v Èesku od 12. bøezna do 17. kvìtna. Kabinetu umožòuje vyhlašovat plošná omezení základních práv, usnadòuje také napøíklad nákupy ochrannıch pomùcek. Døíve byl nouzovı stav vyhlášen napøíklad po záplavách v srpnu 2002, dubnu 2006 a èervnu 2013 èi po orkánu Kyrill v lednu 2007.

Rozhodnutí, zda kabinet bude žádat Snìmovnu o možnost nouzovı stav prodloužit, zatím nepadlo. „Vláda rozhodne 30. øíjna, jestli bude žádat o prodloužení nouzového stavu. Konèí 3. listopadu, budeme se rozhodovat podle vıvoje situace,“ øekl dnes Babiš.

Pokud by Snìmovna žádost od kabinetu dostala, teoreticky by ji mohla projednat ještì 30. øíjna, kdy má pokraèovat øádná schùze dolní komory. Jednací øád uvádí, že pokud se schùze koná, projednávání návrhu se zaøadí do jejího programu pøednostnì. V takovıch pøípadech neplatí mimo jiné 24hodinová lhùta, která musí uplynout mezi pøedložením návrhu a zahájením jeho projednávání. Pokud by poslanci dostali žádost o prodloužení nouzového stavu dostali v dobì, kdy nejednají, zákon ukládá pøedsedovi dolní komory neprodlené svolání schùze.

Kabinet pøi vyhlašování aktuálního nouzového stavu vìøil, že ho prodlužovat nutné nebude. „Pokud bychom to bìhem jednoho mìsíce nesrazili dolù, tak by to rozhodnì byl neúspìch,“ øekl tehdy ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO).

Football news:

Nuno about 2:1 with Arsenal: We played amazing, very proud. Jimenez recovered
Arsenal scored 13 points in 10 opening matches - the worst result in 39 years
West Brom can be bought by us investors. The Chinese owner of the club wants 150 million pounds
Lampard on Mourinho's words about ponies: You have Kane, Son, bale and alli. We are all fighting to win the Premier League
Mourinho on winning the Premier League: Tottenham are not in the race, because we are not a horse, but a pony
Laurent Blanc: I will return to football, but in children's. Now coaches are being asked to increase the cost of players, I don't like it
United staged the main comeback of the weekend-with the help of Cavani. He came out at 0:2 and registered the victory, making 2+1