Czech Republic

Vláda nečekaně podpořila návrh Senátu na ústavní právo bránit se zbraní, jednání provázela bouřlivá diskuse

Schválení se neoèekávalo, podle podkladù pro jednání vlády mìl kabinet dát neutrální stanovisko. Podle Benešové ministøi návrh podpoøili po bouølivé diskusi.

Senát chce ústavní novelou rozšíøit listinu o ustanovení, že „právo bránit život svùj èi život jiného èlovìka i se zbraní je zaruèeno za podmínek, které stanoví zákon“. Norma má podle tvùrcù v èele s pøedsedou senátorù ODS Martinem Èervíèkem pomoci èelit odzbrojovacím tendencím v Evropské unii a zabránit tomu, aby mohlo bıt toto právo omezeno bìžnım zákonem.

Èesko neuspìlo u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na kontroverzní smìrnici, která omezuje vlastnictví zbraní, vèetnì legálnì drženıch. Vláda musela Snìmovnì pøedložit novelu zbraòového zákona, která unijní regulaci pøebírá v nezbytnì nutné míøe. Nyní ji po úvodním kole debaty posuzují vıbory.

Football news:

In Valencia, a coronavirus was detected in two people
And yesterday we also played football. The Copenhagen Keeper made 13 saves, Lukaku scored in the drop, Brunu dragged Manchester United into the semi-finals
Daniel Sturridge: I was Bursting with excitement when I saw the Liverpool players celebrate the championship
Southampton midfielder Schweinsteiger passed the examination before transfer to Tottenham
Jurgen Klopp: Tsimikas will fit perfectly in the Liverpool dressing room
Gradecki about the departure Bayer: Very disappointing. Let's try to win the Europa League next season
Barella about 2:1 with Bayer: We put to shame Inter's critics who doubted our unity