Czech Republic

Vláda bude v neděli jednat o dalším uvolňování opatření. Situace ale stále není dobrá, varuje Babiš

Podle opozièní ODS vláda postupuje nesmyslnì, protože v pøípadì uvolnìní od pondìlí, budou mít podnikatelé jen nìkolik hodin èas na pøípravu.

„Kabinet projedná aktuální situaci v šíøení nemoci covid-19 a pøíslušná protiepidemická opatøení,“ napsala Strakova akademie k nedìlnímu jednání, které má zaèít v 09:00. Podle pozvánky vláda poèítá pouze s hodinovou rozpravou, èasto se ale stává, že ministøi jednají déle, než pøedpokládá program zasedání.

Z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví vyplıvá, že rizikové skóre PES, od kterého se odvíjí plán rozvolòování, zùstává pátı den na 57 bodech, tedy ve tøetím z pìti stupòù pohotovosti. Podle plánu rozvolòování se skóre musí držet pøed pøechodem k dalšímu uvolnìní na stejném stupni nejménì sedm dní, nyní je Èesko na ètvrté pøíèce škály. Dnes je podle skóre protiepidemického systému (PES) devìt krajù ve ètvrtém stupni rizika a pìt regionù ve tøetím. Nejhùøe je na tom Vysoèina se 75 body, nejlépe Praha se 42 body.

Ve stupni tøi budou moct s omezeními zaèít fungovat obchody, uvolní se i opatøení v restauracích. Tlak na uvolnìní zvyšuje pøíchod adventu, kterı znamená vysoké tržby obchodníkù.

Podle místopøedsedy poslaneckého klubu ODS Jana Skopeèka je komunikace 

ze strany vlády nejasná a chaotická. „Aby bylo možné zvládnout krizi úspìšnì, je nutné toto vıraznì zmìnit a veøejnost informovat o všem vèas a srozumitelnì. Komunikace ze strany vlády je nejasná a chaotická,“ uvedl v tiskové zprávì. Dodal, že majitelé obchodù a restaurací potøebují mnohem více èasu pøed opìtovnım otevøením.

Pravdìpodobnost zmírnìní pøijatıch protiepidemickıch opatøení kvùli covidu-19 od pondìlí 30. listopadu popsal Blatnı ve ètvrtek veèer jako padesát na padesát. Zmírnìní by znamenalo napøíklad otevøení obchodù, služeb a restaurací, i když s omezeními. Blatnı uvedl, že øada krajù, zejména kolem Èeskomoravské vrchoviny, se podle nìj ve svıch parametrech zhoršuje a optimální nejsou ani poèty nakaženıch v nemocnicích. Celostátní statistiku podle nìj zlepšuje zejména Praha. Ministr chtìl nechat, než vláda o rozvolnìní rozhodne, spoèítat rizikové skóre i bez zapoèítání hlavního mìsta. Podle Asociace krajù hlavní hygienièka Jarmila Rážová na jednání s hejtmany ve ètvrtek øekla, že pokud se situace v krajích nezlepší, rozvolnìní ministrovi nedoporuèí.

Dnes je podle skóre protiepidemického systému (PES) devìt krajù ve ètvrtém stupni rizika a pìt regionù ve tøetím. Nejhùøe je na tom Vysoèina se 75 body, nejlépe Praha se 42 body.

Football news:

Ronaldo and Georgina violated anti-bullying measures by going to a ski resort. Juve player faces a fine
Aubameyang may miss the match against Manchester United. His mother is sick
The PFL is a football UFC. KAMAZ offered Khabib a place in the team
The Premier League will lose the competition for juniors after Brexit. And permits for foreigners in vain feared - they are easy to obtain (although Kant and Solskjaer coach would not be able)
Solskjaer pro 1:2 with Sheffield: We should be criticized, because there is no result. The guys have been great for a few months
Juve congratulated Buffon on his 43rd birthday: Happy birthday, Superman!
Semin about Miranchuk: Well done, fighting for his future! It stands up to the competition in Atalanta