Czech Republic

Vítkovice Heavy Machinery je na prodej, nový majitel získá i zaměstnance

Prodejem povìøil vìøitelskı vıbor aukèní a dražební spoleènost Gaute. ÈTK to dnes za Gaute sdìlil Jaroslav Martínek.

„Spoleènost Gaute od 2. prosince zveøejnila informace pro zájemce na svém portálu www.verejnedrazby.cz. Tímto dnem zároveò zaèíná lhùta, bìhem které se zájemci mùžou detailnì seznámit s pøedmìtem prodeje v takzvané datové místnosti,“ uvedl Martínek. Samotné vıbìrové øízení zaène 6. ledna.

Zájemci musí složit jistinu ve vıši 50 milionù korun. Aukce je otevøená i zahranièním zájemcùm. „V prùbìhu pøíštích tıdnù jsme pro všechny zájemce pøipraveni zajistit individuální prohlídku areálu,“ øekl Luboš Macháèek, obchodní øeditel spoleènosti Gaute. 

Prodává se celı majetek podniku, kterı kromì padesátihektarového vırobního areálu zahrnuje i duševní vlastnictví.

„Budou se dražit nejen nemovitosti a stroje, ale i práva k patentùm a užitnım vzorùm VHM. Spolu s podnikem pøejdou na nového majitele i jeho zamìstnanci. Naproti tomu dluhy spoleènosti Vítkovice Heavy Machinery nejsou pøedmìtem prodeje,“ upozornil Macháèek.

S vısledky aukce poté musí do 12. ledna vyjádøit souhlas vìøitelskı vıbor. Právì z ceny, kterou za areál novı majitel zaplatí, budou následnì alespoò èásteènì uspokojeny pohledávky vìøitelù. Ty aktuálnì dosahují èástky 1,7 miliardy korun.

Vítkovice Heavy Machinery je producentem ocelí a vırobkù z nich. Insolvenèní návrh podalo v bøeznu samo vedení, podle kterého byla firma dlouhodobì ztrátová a už nebyla schopná platit své závazky, zejména za dodávky energií. Problémy prohloubil koronavirus a opatøení proti jeho šíøení.

Football news:

Rooney confirmed as Derby County head coach
Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese
Dean Smith is the Premier League's best coach in December. Aston Villa have scored 11 points in 5 matches