Czech Republic

Vítězné snímky Czech Press Photo zrcadlí pandemii. Uspěla i MAFRA

„Fotografie roku má zobrazovat nejdùležitìjší téma uplynulého roku. Tou byla a stále je jednoznaènì pandemie koronaviru. Asi každı oèekával fotografii chodce s rouškou v prázdné Praze. Vítìznı snímek však upozoròuje na souèasnou situaci trochu jinak a ve zkratce popisuje život, kterı nyní prožíváme,“ øíká pøedseda poroty Joe Klamar. 

Vıtvarnì èistı obraz podle nìj vyvolává pocity izolovanosti, únavy, rezignovanosti, obav a zároveò se ptá, jak asi bude vypadat budoucnost ve spoleènosti onemocnìní covid-19.

Národní prùmyslovı summit se konal 9. záøí 2020 v Betlémské kapli. „Už pøi pøíchodu ke vstupu do Betlémské kaple mì tato scéna zaujala. Zaèal jsem rychle fotografovat pøíchozí, protože do zaèátku konference zbıvalo pouze pár minut a vìtšina úèastníkù již byla v sále. Dvì dezinfekèní brány stály tìsnì za dveømi a zrovna v tu chvíli do nich pronikal i sluneèní svit, kterı v kombinaci s proudící dezinfekcí dotvoøil zajímavou svìtelnou atmosféru,“ vzpomíná Roman Vondrouš. 

„Mìl jsem štìstí, že muž zachycenı na snímku, jako jeden z mála pøíchozích, nemìl nasazenu roušku a v jeho tváøi se znaèily jakési odevzdané emoce a únava z této nelehké doby, kterou všichni procházíme,“ dodává. 

Tematika koronaviru se objevovala i v dalších kategoriích. V sekci Každodenní život získal první místo Martin Divíšek z agentury EPA za sérii Praha za dob koronaviru. Za umìní a kulturu v dobì karantény zase promlouvají vítìzné fotografie Davida W Èerného z agentury Reuters. Zachytil veøejné vystoupení Cirku La Putyka v ulicích hlavního mìsta.

Z fotografù MAFRA uspìli oba nominovaní fotografové. David Neff skonèil na druhém místì v kategorii Portréty se snímky Sestøièky po službì v Covidáriu ARO Na Bulovce. S fotografií Uzavøená Zoo porotu zaujal Martin Veselı, kterı zachytil, jak v Safari Parku Dvùr Králové jde ošetøovatel krmit mládì marabu a proti objektivu mezitím letí volavka obrovská. 

Nebyla to však jen tematika koronaviru, která se objevovala na vítìznıch fotografiích. V kategorii Aktualita na prvním místì skonèil Lukáš Kaboò z Deníku, kterı zaznamenal støelbu ve Fakultní nemocnici Ostrava v prosinci 2019. Ocenìna byla i série Projekt Hydronaut Petra Tomana, Herci Jano Stovky nebo snímek Sluneèní hodiny od Richarda Dömöse. 

Kromì poroty rozhodoval o jednom z ocenìní i pražskı primátor Zdenìk Høib. Vítìzem Grantu Prahy se z jeho rozhodnutí letos stal Amos Chapple a jeho projekt Støešní strážci Prahy. Primátor mimo jiné ocenil, že fotograf na svıch snímcích dokázal zprostøedkovat podmanivost Prahy z perspektivy, která je „bìžnì lidem nepøístupná a zapovìzená“. Kompletní vısledky soutìže ve všech kategoriích naleznete v tabulce níže i ve fotogalerii.

Porota vybírala v rámci 26. roèníku soutìže vítìze z více než pìti tisíc snímkù od 288 autorù. Jejími èleny byli Joe Klamar z AFP, reportážní fotografka z USA Nicole Tungová, australskı fotograf Chris McGrath z Getty Images, èeskı fotograf Herbert Slavík a šéf fotobanky ÈTK Petr Mlch. 

K soutìži se již tradiènì váže i vıstava vybranıch fotografií. Tentokrát se uskuteèní v prostorách Národního muzea v první polovinì pøíštího roku. Pøesné datum prozatím organizátoøi neuvádí.

CZECH PRESS PHOTO 2020

AKTUALITA

1. Lukáš Kaboò / Deník / Støelba ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO)

2. Tomáš Benedikoviè / Denník N / Koèner

3. Jaroslav Novák / TASR / Louèení s koronou

REPORTÁŽ

1. Roman Vondrouš / ÈTK / Dezinfekce

2. Gabriel Kuchta / Deník N / JIP bìhem pandemie koronaviru

3. Jarmila Štuková / Váleèní konì v Sırii

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

1. Martin Divíšek / EPA / Praha za dob koronaviru

2. Irena Zlámalová / Jeden rok v životì jedné holky

3. Kevin V. Ton / Jízda historickou tramvají

UMÌNÍ A KULTURA

1. David W Èernı / Reuters / Cirk La Putyka bìhem omezeného vycházení

2. Matej Kalina / News and Media Holding / V první linii

3. Zdenìk Dvoøák / Humberto pod rouškou

SPORT

1. Richard Dömös / Sluneèní hodiny

2. Gabriel Kuchta / Deník N / Diváci sledují fotbal v autokinì po obnovení nejvyšší fotbalové soutìže

3. místo: Barbora Reichová / ÈOV/ Nezlomní olympionici

PORTRÉT

1. Jano Stovka / Herci

2. David Neff / MAFRA, a.s./ Sestøièky po službì na ARO „covidáriu“ v Nemocnici Na Bulovce

3. Richard Dömös / Karanténa

ÈLOVÌK A ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ

1. Petr Toman / Projekt Hydronaut

2. Tomáš Predajòa / Zlomenı velikán

3. Martin Veselı / MAFRA, a.s. / Uzavøená zoo

PARTNERSKÉ CENY:

Canon Junior Award: Monika Øeháková / Skrze

Cenu Vıboru dobré vùle – Nadace Olgy Havlové: Milan Bureš / Respekt / Medici na ulici

Cenu Úøadu Vysokého komisaøe OSN pro uprchlíky (UNHCR): Lenka Klicperová / Turecká invaze.

Dìtská porota (èlenové Dismanova rozhlasového dìtského souboru): Aleš Bílı / Matka borovic

Stipendium ÈTK pro autora nebo autorku do 26 let: David Stejskal / Medici na ulici.

Cena spoleènosti Samsung: David W Èernı / Zrušenı Mezinárodní filmovı festival v Karlovıch Varech

Football news:

David De Gea: I try to be a leader for Manchester United. I have the experience of winning big titles here
It feels like we've been working together for 10 years! Chelsea stars say goodbye to Lampard
Bayern Munich have signed former Basel striker Oberlen
Tuchel will sign a contract with Chelsea for 1.5 years (David Ornstein)
Barcelona still owes Liverpool about 29 million euros for the transfer of Coutinho
Immobile on last season: Lazio felt invincible before covid. They could have fought for the scudetto
Chris Sutton: Lampard is another victim of Russian roulette at Chelsea. This is Abramovich's style