Czech Republic

Vítězné góly, dvakrát první hvězdou... Nečas stoupá v NHL i mezi Čechy

Aktuálnì je Neèas šestı, v 18 duelech dokázal nasbírat 14 bodù (3+11). To není vùbec špatná bilance, protože konkurenti pøed ním mají vesmìs odehráno víc zápasù - vedoucí Dominik Kubalík napøíklad o pìt, pøièemž má na kontì jen o ètyøi body víc.

Pøedevším ale Neèas na ledì pùsobí velice zajímavì. Typické znaky? Dynamické bruslení a dobré ovládání kotouèe. Ideální pøedpoklady pro úspìch v prodloužení, kdy se hraje tøi na tøi a na ledì je spousta prostoru.

Podívejte se na Neèasùv vítìznı gól:

Nìkdejší komeák toho dokázal využít v nastavení posledního duelu s Floridou, kdy si vymìnil puk s parákem Sebastianem Ahem a zakonèoval vítìznım gólem.

„Sehráli jsme to hezky, Sebastian mi puk krásnì pøipravil. Popravdì: ani jsem si nestaèil všimnout, jak ke mnì kotouè prošel. Najednou mi pøistál na èepeli a já mìl pøed sebou prázdnou branku,“ popisoval spokojenı Neèas.

Èeši v NHL

1. Dominik Kubalík 23 zápasù, 18 bodù (8+10)
2. David Pastròák 12 zápasù, 18 bodù (9+9)
3. Ondøej Palát 19 zápasù, 15 bodù (8+7)
4. Pavel Zacha 17 zápasù, 14 bodù (6+8)
5. Jakub Vrána 20 zápasù, 14 bodù (7+7)
6. Martin Neèas 18 zápasù, 14 bodù (3+11)
7. Jakub Voráèek 15 zápasù, 13 bodù (3+10)
8. Tomáš Hertl 17 zápasù, 11 bodù (6+5)
9. David Krejèí 15 zápasù, 10 bodù (0+10)
10. Filip Hronek 24 zápasù, 10 bodù (0+10)

V polovinì ledna mu bylo 22 let a v Carolinì od nìj podobné momenty oèekávají. Momentálnì hraje ve tøetí formaci, šanci dostává ve druhé pøesilovkové formaci a v prùmìru stráví na ledì zhruba sedmnáct minut. To není malá porce, pøesto do budoucna musí chtít jít sestavou vıš.

„Myslím, že letošní sezona zatím není špatná až na ty tøi zápasy s Tampou,“ povídá Neèas v narážce na dvì jasné prohry s úøadujícím držitelem Stanley Cupy.

Trip na Floridì si však Hurricanes vylepšili dvìma vıhrami nad Panthers - i tu první zaøídil rodák z Nového Mìsta na Moravì rozhodujícím nájezdem v penaltovém rozstøelu. Škoda, že už se nepoèítá do statistik, protože by mohl mít v letošní sezonì na kontì už tøi vítìzné góly...

„Dùležité je, že dokážeme najít cestu k vıhrám. Tentokrát na tom mìl velkı podíl i brankáø Alex Nedeljkovic. Chytal skvìle a pøedvedl nìkolik vıbornıch zákrokù,“ chválil Neèas kolegu, jenž v kleci dostává šanci pøi absenci Petra Mrázka.

Football news:

Lineker on Barca's Cup win: Koeman did a great job in a difficult time for the club
Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well