Czech Republic

Vítěz aukce nabídl za Vítkovice Heavy Machinery přes 1,2 miliardy korun

Do tøetího kola postoupilo po ètvrteèních nabídkách pìt zájemcù z osmi. Nejvyšší nabídka pøesáhla 1,21 miliardy korun a právì ta se pak ukázala jako koneèná. S vısledky aukce nyní musí vyjádøit souhlas vıbor vìøitelù.

Jméno subjektu, kterı pøedložil nejvyšší nabídku, zatím insolvenèní správce nesdìlil. Bude oznámeno po splnìní dílèích povinností ve smyslu insolvenèního zákona.

Minimální vyvolávací cena 400 milionù korun, povinnost složit zálohu 50 milionù, poplatek za dokumentaci 150 tisíc korun a tøíkolová aukce.

Tak vypadaly základní podmínky, s nimiž souhlasili nejvìtší vìøitelé spoleènosti Vítkovice Heavy Machinery (VHM) pøed dnešním vyvrcholením elektronické aukce, v níž insolvenèní správce prodával v jednom balíku pozemky, budovy, stroje, ale napøíklad i registrované známky spoleènosti VHM.

„Do vıbìrového øízení se kvalifikovalo osm zájemcù. Své nabídky mohli pøedkládat do ètvrteèní 16. hodiny,“ pøiblížil prùbìh prvního a druhého kola dražby insolvenèní správce Lukáš Zrùst. 

„Pìt z nich, kteøí ve ètvrteèním druhém kole vıbìrového øízení nabídli za strojírenskı gigant nejvíce, se kvalifikovalo do páteèní finální aukce,“ dodal.

Kdo je mezi zájemci, insolvenèní správce neupøesnil. Aukce se úèastnily firmy z Èeské republiky i ze zahranièí, konkrétní seznam však zveøejnìn nebyl.

Ze záznamù uvedenıch v insolvenèním rejstøíku vyplıvá, že se aukce chtìla zúèastnit napøíklad spoleènost Trojek, která si stìžovala na prùtahy pøi otevírání dataroomu, nebo firma CE Properties. Ta si musela od soudu vyžádat svolení s vıjimkou ze zákona, nebo patøí Jaroslavu Strnadovi, kterému zároveò patøí 51 procent akcií VHM.

Jedna z nejvìtších aukcí svého druhu v tuzemsku

Termín aukce se kvùli velkému zájmu i ze zahranièí o dva tıdny posouval, pùvodnì se mìlo rozhodnout už na zaèátku ledna.

V prvním kole se mohli zájemci seznámit s firemní dokumentací, aby následnì podali pøihlášky. Ve druhém kole, které se konalo ve ètvrtek, pak byla vyhlášena nejvyšší nabídka. Ta spoleènì se ètyømi dalšími nejvyššími postoupila do tøetího kola – elektronické aukce.

V té se zaèalo pøihazovat na 1,21 miliardy korun, tedy èástku, která byla ve druhém kole nejvyšší. To uèinilo z aukce jednu z nejvìtších svého druhu v historii Èeské republiky. 

„Vısledek druhého kola vıbìrového øízení vıraznì pøedèil naše oèekávání. V rámci naší spoleènosti se jedná o absolutní cenovı rekord. Dle našich informací se jedná i o rekord v rámci dosaženıch cen za prodej prùmyslového podniku v rámci insolvenèních øízení v Èeské republice,“ komentoval prùbìh aukce Luboš Macháèek, obchodní øeditel aukèní a dražební spoleènosti Gaute, která aukci zajišovala. 

Do 27. ledna by mìli vısledek schválit èlenové vìøitelského vıboru, do 11. bøezna pak má podle podmínek dražby vítìz èas na zaplacení nabídnuté èástky. Nového majitele by pak mìl závod VHM mít od 15. bøezna 2021.

Football news:

Toloi about 0:1 with Real Madrid: Atalanta played a great match. We're still in business, now we have to win
Gasperini made a reverse substitution for Ilicic in the match against Real Madrid. The midfielder went into the box
Man City won for the 12th time in a row away from home. This is a record for clubs in the top division of England
Jesus has scored 16 goals in 27 Champions League appearances. Only Neymar reached this mark faster among Brazilians
Ronald Koeman: Messi has confirmed his great value to Barcelona
Capello about red Freuler that Such decisions are destroying the game. This is inexplicable
The punishment is excessive. The Real Madrid player was not in full control of the ball. Ex-judge Andujar Oliver about removing Freuler