Czech Republic

Virus ničí kluby a decimuje mládež. A kompenzace je v nedohlednu

Vinou nynìjší pandemie jede pouze profesionální sport, a to ještì za pøísnıch bezpeènostních opatøení a bez divákù. „Velkı problém je však s pøípravou žákù, když jsou tìlocvièny zavøené,“ upozornil Tomáš Zedník, manažer volejbalistù VK Ostrava.

„My jsme do Vánoc jezdili s dìckama trénovat do Polska, ale už ani tam to nejde,“ podotkl šéf SBŠ Ostrava Kamil Havrlant. Dodal, že basketbalové juniorky se zapojily do pøípravy ženského tımu hrajícího nejvyšší soutìž. „Ale pøíprava žaèek je mrtvá,“ povzdechl si.

Nehrozí, že zaèínající basketbalistky zpohodlní a jen tìžce se budou ke svému sportu vracet? „Doufám, že ne,“ odpovìdìl Havrlant. „Trenéøi jsou s holkami v online kontaktu, dìlají s nimi domácí tréninky a podobnì.“

Jenže rozvoj techniky a práce s míèem trpí. „Všechny kluby jsou na tom stejnì,“ podotkl Kamil Havrlant. „Horší by bylo, kdyby se mládežnické soutìže vùbec nerozjely.“

Dodal, že Èeská basketbalová federace ve spolupráci s Národní sportovní agenturou a ministerstvem zdravotnictví uvažují o spuštìní soutìží kategorií U15, U17 a U19, ale s povinnım testováním dvakrát tıdnì.

Volejbalisté usilují o obnovení juniorské a kadetské extraligy. „Trenéøi sportovních center mládeže o tom jednají,“ øekl øeditel TJ Ostrava Miloš Matula. „Co se tıèe dalších soutìží, tøeba mladších a starších žaèek, dali jsme návrh, aby se dohrávaly do 30. èervna pøípadnì na antuce, když do tìlocvièen nemùžeme.“

Matula tuší, že až se znovu zaène sportovat, mladıch volejbalistek bude ménì než pøed pandemií. „Trenéøi hlásí úbytek. K tomu se nìkteøí rodièe diví, že platí pøíspìvky, když se vùbec nesportuje, ale ty tvoøí jen malou èást nákladù na trénování,“ povzdechl si Miloš Matula. „Pokud tento stav potrvá ještì dlouho, tak dìcka se na sport vykašlou. Nìkterá zjistí, že jim pohyb nechybí.“

Ostravští volejbalisté se radují z vıhry nad Odolenou Vodou.

Ostravští volejbalisté se radují z vıhry nad Odolenou Vodou.

To by mrzelo spoustu trenérù. Napøíklad Martinu Prchalovou, která vede nejmenší ostravské volejbalistky. „Martina udìlala spoustu práce s pøípravkou,“ uvedl Matula. „V ní jsme mìli tøicet dìtí, a podotıkám, že jen u nás na Varenské (areál TJ Ostrava). Byla radost pohledìt, jak trénovaly, ale už je znát, že nìjakı odpad bude.“

Kluby èekají na dotace

Sportovci netrpìlivì èekají na dotace mìsta, by zástupci Ostravy oznámili jejich snížení o 20 procent. Navíc kluby peníze dostanou nejdøíve v bøeznu, jelikož zastupitelé budou vše schvalovat až 3. bøezna.

„To nám strašnì komplikuje život,“ upozornil Kamil Havrlant. „Zkuste nìkomu øíct, že lednovou vıplatu dostane až v bøeznu. Museli jsme si v bance pùjèit pùl milionu korun, abychom pøežili.“

Loni kluby slíbené peníze od mìsta na svùj provoz dostaly hned v lednu.

„K pozdìjšímu projednávání dotací, jak tomu bylo døíve, jsme se vrátili proto, že jsme na konci roku nevìdìli, jaká bude situace ohlednì rozpoètového urèení daní,“ uvedla námìstkynì ostravského primátora Andrea Hoffmannová. „Pokud bychom rozhodli v prosinci, nevìdìli bychom, jestli tu èástku v rozpoètu máme. Schvalování jsem radìji odložila, abychom mìli jistotu tìch penìz, pøípadnì, aby se mi podaøilo èástku navıšit, když to pùjde.“

Podaøí se to?

„Na základì epidemiologické situace to vypadá, že sportovní akce jen tak nebudou, takže peníze, které jsme vyèlenili na nì, bych ráda pøerozdìlila klubùm,“ øekla Hoffmannová.

Dodala, že v prosinci informovala kluby, že je mìsto letos urèitì podpoøí, že peníze urèitì dostanou, jen jich bude o dvacet procent ménì.

Zástupci vlády a Národní sportovní agentury se holedbali, jak kluby z nejvyšších soutìží za rok 2020 dostanou kompenzace. Basketbalové milion a ètvrt korun, volejbalové a házenkáøské po 750 tisících. Do ètvrtka peníze klubùm nepøišly...

Ostravské volejbalistky pøed zápasem s Rigou

Ostravské volejbalistky pøed zápasem s Rigou

Vláda èástky schválila, jenže vše ještì podléhalo schválení evropské komise. A ta to do uzavøení státní pokladny 18. prosince nestihla. „Ministøi budou muset peníze znovu schvalovat na tento rok a za ten minulı je už nedostaneme,“ podotkl Kamil Havrlant.

„Mìli jsme ty peníze obdržet zaèátkem tohoto roku. Jenže poøád tady nejsou,“ mrzí Miloše Matulu.

Zamìstnanci TJ Ostrava ve svém areálu ve Varenské ulici spoøí i na energiích.

„Využití našich hal je malé, protože trénují jen extraligové volejbalistky a od minulého tıdne k nim pøibyli stolní tenisté. Omezili jsme tak topení. Holky pøi extraligovıch zápasech mají tak sedmnáct stupòù, možná i ménì,“ pøiznal Matula. „Snažíme se šetøit, kde se dá.“

Námìstkynì primátora: Vypadalo to, že škrty budou ještì vìtší

Sportovní kluby v nynìjší tìžké situaci èekají na podporu mìst a obcí. Loni v Ostravì dostaly peníze už v lednu. Letos nejdøíve v bøeznu a ještì o dvacet procent ménì než v roce 2020.

„V listopadu to vypadalo, že škrty budou ještì vyšší než dvacet procent. Proto jsem projednávání dotací odložila,“ øekla námìstkynì primátora Ostravy Andrea Hoffmannová za Piráty. „Tentokrát jsme ani nevìdìli, jestli ty peníze v rozpoètu budeme mít a zda rozpoèet schválíme.“

Takže pøíští rok by kluby opìt mohly mít peníze zkraje roku?
Pokud se situace vrátí k normálu, rádi bychom dotace posílali zase v lednu.

V tìžké situace je mimo jiné mužskı extraligovı volejbal v Ostravì. Klub musel vypovìdìt smlouvy dvìma zahranièním posilám.
Klub je bohužel zcela závislı na veøejnıch penìzích, což je z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Pokud skoro stoprocentnì spoléhá na mìsto, a není to mìstskı klub, je to problém.

Jenže silní sponzoøi ve mìstì i kraji chybìjí.
Nechci to snižovat, víme, že tady sponzoøi nejsou, ale na druhou stranu, když kluby nauèíte, že peníze dostanou, tak motivace hledat i jinde už není tak vysoká. Ale snažíme se všechny podpoøit, jak mùžeme. Se zástupci VK Ostrava jednáme, podpoøíme je, ale situace je turbulentní.

Jak je chcete podpoøit?
Vracejí se nám mimo jiné nìjaké nevyèerpané dotace, které chci zapojit do rozdìlování. Hraji s èasem, abych pro kluby získala více penìz, a vypadá to, že se to daøí. Na jednu stranu je pro kluby nepøíjemné, že peníze ještì nemají, ale mohly by pozdìji dostat i o nìco více.

Dotovat chcete i opravy a stavby sportoviš. Nebylo by lepší pøesunout peníze na provoz klubù, když tìlocvièny jsou zavøené?
Jde o plánované investice do sportovní infrastruktury, o dlouhodobou záležitost. Veškeré rozbìhnuté projekty pokraèují a další by mìly letos pøibıt. Jsme trochu ovládáni politikou. Když Národní sportovní agentura (NSA) vypíše na konci prosince dotaèní tituly pro mìsta a kluby, které jsou omezené penìzi, udìláme maximum, abychom dotaze dostali a s jejich pomocí postavili to, co bychom z mìstskıch penìz nemohli.

Takže se to vyplatí?
Hodnì klubù, které v této dobì investují, posílá žádost, aby se mìsto a další instituce podílely na placení staveb èi oprav. Klub mùže dostat sedmdesátiprocentní dotaci od NSA, od mìsta dvacet a sám sežene deset procent z celkové èástky a za to má rekonstrukci stávajícího sportovištì, nebo postaví nové. A tím do budoucna ušetøí i na provozních nákladech. Èekala jsem, že kluby v nynìjší krizi o to nebudou mít zájem, ale žádosti podávají dál. Byla by chyba to pøetrhnout, pozdìji by se na nynìjší praxi tìžce navazovalo. 

Football news:

Gundogan is the new Lampard. Pep's system made him the most productive midfielder in Europe
Barca midfielder Moriba: We never thought that the title race in La Liga was lost
Ignashevich about 1:2 with Chaika: Torpedo had enough chances for a confident victory
Holand escaped serious injury and will play against Sevilla
Inzaghi on 1:3 with Juventus: Lazio deserved much more
Ex-midfielder Loko Zhaloliddinov has moved to Uzbekistan's Andijan. He has 0 games in the RPL
Khatskevich about 0:0 with Khimki: Rotor every point goes to the piggy bank