Czech Republic

Virtuální měna od Facebooku mění název, místo Libry se nově jmenuje Diem

Facebook ohlásil plán vytvoøení nové digitální mìny loni v èervnu, od té doby svùj projekt vıraznì upravil, aby pro nìj zajistil souhlas regulaèních orgánù. Pùvodní plány Facebooku vyvolaly mezi regulátory, centrálními bankéøi a politiky obavy, že nová digitální mìna by mohla destabilizovat mìnovou politiku, usnadnit praní špinavıch penìz a narušit ochranu soukromí.

Pùvodní název byl spojen s poèáteèními návrhy projektu, které byly pro regulátory obtížnì pøijatelné. „Dramaticky jsme tyto návrhy zmìnili,“ øekl Levey agentuøe Reuters. Diem, což znamená latinsky den, má bıt pøi svém poèáteèním spuštìní digitální mìnou krytou dolarem.

Levey se však odmítl vyjádøit k termínu spuštìní. Deník Financial Times (FT) koncem mìsíce napsal, že nová mìna je pøipravena na start v lednu. Levey pouze uvedl, že bude spuštìna poté, co obdrží povolení od švıcarského úøadu pro dohled nad trhy.

Také Asociace Libra, která má vydávat a spravovat mìnu, zmìnila název na Asociaci Diem. Facebook je jedním z 27 èlenù asociace.

Stabilizace kryptomìn

Pùvodnì mìla bıt libra globální mìnou vázanou na koš rùznıch státních mìn a dluhopisù. List FT uvedl, že asociace usiluje o to, aby švıcarskı regulátor souhlasil s vydáním øady digitálních mìn nazıvanıch stablecoiny, které budou vázané na jednotlivé tradièní mìny, a také mìnu vázanou na tyto jednotlivé stablecoiny. Zatím však mají bıt k dispozici pouze stablecoiny kryté dolarem, další mìny mají bıt spuštìné pozdìji.

Stablecoin je formou kryptomìny, která je vytvoøena tak, aby minimalizovala nestabilitu ceny bìžnou u klasickıch kryptomìn, jako jsou bitcoiny. Je proto vázána na urèitá aktiva, jako jsou peníze, zlato nebo kovy. Je tak teoreticky vhodnìjší pro platby a pøevody penìz.

Football news:

Conte on 2-1 with Milan: Before the winning goal, the result was unfair. Their goalkeeper is the best player of the match
Mikel Arteta: Arsenal did everything right, but they lost. Wins give confidence
Nicolo Barella: We proved that we are stronger than Milan
Go do your voodoo shit, you little ass. Ibrahimovic-Lukaku during the Cup match
Pioli on the defeat by Inter: The only difference was the relegation. There could be any result in equal teams
UEFA has no plans to abandon the Euro in 12 cities. Other options are undesirable
Eriksen scored for Inter for the first time in almost six months - Milan in the Cup in the 97th minute from a free kick