Czech Republic

Vir vyhání ze Zubří házenou. Reprezentantky rozprášil, co kvalifikace a pohár?

„Jsme zklamaní, ale nic s tím neudìláme. Klub dìlal všechno proto, aby tady dìvèata mìla co nejlepší podmínky, aby to zvládla bez jakýchkoli problémù. Bohužel se to nepodaøilo,“ pronesl sportovní øeditel zuberského klubu Josef Mazáè.

Aè všichni úèastníci kempu pøicestovali na sraz s negativními testy, úterní testy pøed federálním derby odhalily pìt pozitivních pøípadù - dva z realizaèního štábu a tøi hráèky. Po støedeèním pøetestování už byl pozitivní pouze jeden èlen!

„Holky mìly vlastní vstup do haly, ani se tam nesprchovaly. Pøijely autobusem, od dìní v klubu byly separé,“ potvrdil Mazáè, že sraz provázela pøísná bezpeènostní opatøení.

Slovenská strana si vymohla, že se zápas odehraje za zavøenými dveømi bez divákù. Jeho výhoz byl pøesunutý na støedeèní jedenáctou hodinu dopolední. Ani to však nepomohlo.

„Naštìstí nemusíme vracet peníze za vstupné. Lístky jsme se chystali prodávat jen v den zápasu,“ našel Mazáè ve smršti negativních zpráv aspoò jednu pozitivnìjší.

Mezitím na doporuèení pøíslušné hygienické stanice kemp házenkáøek pøedèasnì skonèil. Znovu by se mìly sejít až pøed prosincovým evropským šampionátem v Dánsku a Norsku.

„Bohužel se musíme pøipravit na to, že podobné situace nás mohou provázet v následujících mìsících nejen na reprezentaèních akcích. Covid bude ohrožovat naše turnaje, mezinárodní akce, mistrovská utkání a další házenkáøské aktivity od dìtí po dospìlé,“ upozornil na neradostnou realitu svazový prezident Jaroslav Chvalný.

V Zubøí nyní s nervozitou vzhlížejí k listopadu, kdy má tamní Robe aréna hostit dva mezinárodní zápasy házenkáøù.

„Obavy máme. Když vyplouvají na povrch informace od ministra zdravotnictví Prymuly, nikdo nemùže nic plánovat ani týden dopøedu. Èekáme, co se stane. Ale budeme dìlat maximum, aby obì utkání v Zubøí probìhla,“ ubezpeèil Mazáè.

Na nedìli 8. listopadu je do Zubøí naplánovaný druhý zápas kvalifikaèní skupiny o postup na mistrovství Evropy, èeským soupeøem budou Faerské ostrovy.

O týden pozdìji se mají extraligoví házenkáøi Zubøí støetnout v úvodním utkání 2. kola Evropské ligy EHF se švýcarským celkem TSV St. Otmar St. Gallen. „Dodržujeme termíny úkolù, které nám evropská federace dala. Vypadá to, že by se mìlo hrát,“ podotkl Mazáè.

Úspìšnì se rozjely Liga mistrù i Evropská liga EHF, tøetí klubová pohárová soutìž i se Zubøím už døíve svùj start odložila o mìsíc. „Ale je jasné, že všechno budeme øešit na poslední chvíli,“ dodal Mazáè.

Football news:

Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi
Amazing time Loko: boldly came out from under pressure, were reliable from behind and attacked beautifully through Miranchuk