Czech Republic

Vir na vás přeskočí za sekundy, ne za patnáct minut, varuje imunolog Hel

Zdenìk Hel, kterı mimo jiné pùsobí i jako profesor na prestižní Alabamské univerzitì v americkém Birminghamu, se v úvodu Rozstøelu vyjádøil k tomu, jak velkım nebezpeèím je šíøení britské mutace koronaviru, kterou už zaznamenal Státní zdravotní ústav i na území Èeské republiky. 

„Riziko je to velké. Tato nová mutace se nejdøíve objevila v jižní Británii, teï se rozšiøuje po Spojeném království, Irsku i v USA.”

Diskuse s Babišem a Maláèovou byly produktivní

„V USA pùjde o dominantní kmen už v prùbìhu bøezna,” øíká imunolog. „Ale nemáme dùkazy o tom, že by to byla více zabijácká mutace. Problém je v tom, že má vìtší infektivitu a v populaci se velice rychle rozšiøuje. Zkracuje se nám tak interval, bìhem nìhož bychom imunizovali podstatnou èást obyvatelstva pøed tím, než bude virem infikována.”

Iniciativa Sníh podle nìj vznikla proto, aby byla vìdecko oporou politikùm ze všech stran. „Jsme apolitická iniciativa. Jedinım cílem je pracovat pro obèany, podávat vládì i opozici pravdivé informace. Mìli jsme velice dobré jednání s paní ministryní práce Janou Maláèovou a produktivní diskuse jsme mìli i s panem premiérem Babišem. A tohle øíkám s tím, že s ním nemám žádné finanèní zájmy. Nemám nic spoleèného s žádnımi finanèními skupinami.“

„Pan premiér byl velice perceptivní (vnímavı – pozn. redakce),” hodnotí rozhovor s ministerskım pøedsedou Hel. „Diskuse s ním se ubírají správnım smìrem. Prvním vısledkem je sekvenování novıch mutací virù na území ÈR, z èehož mám obrovskou radost. Pan premiér slíbil podporu. My se tímto mùžeme stát v Evropì premiantem, pøíkladem pro další zemì, a to tím, že budeme monitorovat mutace viru SARS-CoV-2 na našem území.“

15 minut? Mıtus! Virus se pøenese bìhem sekund

Zdenìk Hel v Rozstøelu mluvil i o tom, jak se virus pøenáší mezi lidmi. Doposud se uvádí, že k pøenosu dojde pøi alespoò patnáctiminutovém spoleèném kontaktu mezi lidmi, kteøí nemají roušku, a že se virus pøenáší aerosolem a mikrokapénkami. To je sice podle imunologa pravda, ale k nákaze staèí mnohem kratší doba.

Dá se to prı snadno pøirovnat k šíøení vyfukovaného kouøe do prostoru. Když jej èlovìk pomyslnì vydechne a má roušku, i tak se kouø šíøí podél okrajù ústenky do okolí. Bez roušky se kouø šíøí ještì rychleji. Vıraznìji tak zabrání šíøení infekce pouze dobøe utìsnìnı respirátor.

„Virem se nakazíte za pár sekund. Nevìøil mi to ani pan premiér. On øíkal, že byl s nakaženım prezidentem Macronem v jedné místnost a nenakazil se. Ale je to individuální. Nìkteøí lidé jsou rezistentní. Ale viru je jedno, jestli jste s nìkım ve styku patnáct minut nebo nìkolik sekund.”

„Doporuèil bych lidem, aby necestovali, pokud nemusejí,” vysvìtluje imunolog. „Pokud nemusíte používat MHD, nepoužívejte ji. Nepoužívejte vıtahy, radìji choïte pìšky. Na ulici se radìji vyhıbejte lidem. Pøedstavte si, že vedle vás nìkdo vyfoukl cigaretovı dım a vy tím místem za okamžik projdete. Ten kouø pøece ucítíte. Tím samım zpùsobem se chová virus.”

I vzhledem k vıskytu britské mutace viru v ÈR tak Zdenìk Hel podporuje povinnost nosit respirátor v obchodech a MHD, jak navrhuje ministerstvo zdravotnictví. „Ale pokud by se toto pravidlo zavedlo, musíme se ujistit, že všichni obèané budou mít pøístup k respirátorùm.”

Testování se politizuje

Zdenìk Hel mluvil v Rozstøelu i o oèkování. Podle posledních informací by Evropská unie mohla do konce ledna schválit vakcínu spoleènosti AstraZeneca. Podle imunologa je to dobrá zpráva. „I když u této vakcíny máme mnoho otázek. Je to dobrá firma. Evropská agentura pro léèivé pøípravky (EMA) je ve schvalování oèkovacích látek velmi pøísná.”

„A to je dobøe, je to záruka naší bezpeènosti,” dodává Hel. „Pokud to projde, bude vakcína bezpeèná.“ V rozhovoru se vyjádøil i k tomu, že podle støedeèního vyjádøení pøedsedy KSÈM Vojtìcha Filipa by mohla nìmecká kancléøka Angela Merkelová usilovat o nákup ruské a èínské vakcíny.

„Nám, vìdecké komunitì, vadí, že se otázka pandemie, testování i oèkování politizuje. Bohužel k tomu dochází po celém svìtì. Odmítat tedy vakcíny podle zemì pùvodu je špatné. Ale v Rusku, v Èínì a témìø i ve Spojenıch státech došlo k tomu, že vakcíny neotestovali dostateènì ve tøetí fázi klinickıch pokusù a nemohla tak bıt zajištìna bezpeènost,” což se podle imunologa tıká zejména ruské vakcíny Sputnik.

„Na druhé stranì je princip vakcíny v poøádku, a jak už se lidi oèkují, získávají další data,” doplòuje Hel. „Otázkou je, jak mùžeme ruskım a èínskım úøadùm vìøit na rozdíl od úøadù evropskıch. Pokud se prokáže, že je vakcína bezpeèná, tak ano, je možné je používat, ale pøimlouval bych se za to, aby data byla na úrovni EU a USA.“

Vakcína vstøikováním místo vpichem?

„Mimochodem k nìèemu podobnému mohlo dojít i v USA, kdy se dnes už bıvalı prezident Donald Trump snažil vypustit americkou vakcínu za každou cenu ještì pøed volbami. A to je naprosto nepøípustné. Naštìstí firmy, které vakcínu vyvíjely, se spoleènì domluvily na tom, že politickému tlaku neustoupí.“

Profesor Hel se vyjádøil také k tomu, proè v souèasnosti roste poèet novıch pøípadù covidu-19 v Izraeli, kterı už má pøitom oèkovanou docela poèetnou èást obyvatel. Zjednodušenì také vysvìtlil, jak souèasné vakcíny proti onemocnìní covid-19 vlastnì fungují. „Vakcíny pùsobí takto: patogen vejde do organismu, zaène se množit, tím pádem bude aktivovat pamìové buòky, ty zaènou velice rychle rùst. Bìhem pìti až sedmi dní tedy vzroste bunìèná imunita a bìhem sedmi až ètrnácti dnù dojde k nárùstu koncentrace protilátek v krvi.”

Podle imunologa se vyvíjejí i další generace vakcín, které dokážou stejnì dobøe vyvolat sterilní imunitu. Jedna z nich se vyvíjí pøímo na Alabamské univerzitì v americkém Birminghamu, kde Zdenìk Hel pùsobí.

„Naše vakcína je založena na vstøikování rekombinantního viru pøímo na nosní sliznici. Tato vakcína bude souèástí takzvané tøetí generace vakcín. Je podstatnì t잚í na vıvoj, takže by mohla bıt k dispozici až v pøíštím roce. Ale jednu takovou vstøikovací vakcínu už k dispozici máme. Je na chøipku a funguje vıbornì,” míní imunolog.

Zdenìk Hel v Rozstøelu mluvil i o tom, jak lze kontrolovat epidemii, ale pøitom otevøít spoleènost a zachránit ekonomiku, hovoøil o budoucí hrozbì biologickıch zbraní i o tom, zda se máme pøipravit nìkdy v budoucnu na další pandemie.

Football news:

Ronaldo hit the wall twice with a free kick in the game against Verona. He has 66 shots and 1 goal in Juve
Andrea Pirlo: The young Juve players didn't understand the importance of the details. I asked Ronaldo and Alex to talk to them, but it was not enough
Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A
Thomas Tuchel: Chelsea are in good shape and want to be the first to beat Manchester United on their own field in the Premier League
Conte on the Inter: When you don't win for 10 years, you get used to it, you look for excuses. I increased the pressure and became a pain in the ass
Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers