Czech Republic

Vinění Čechů z šíření koronaviru? Populismus, zní na jejich obranu v Německu

Deník Die Welt v nedávném komentáøi oznaèil Èesko za „nebezpeèného souseda“, kterı nemá virus pod kontrolou. Vyzıvá bavorského a saského premiéra, aby zasáhli a øetìzec pøenosu infekce z Èeska pøerušili.

Bavorské a saské okresy, které sousedí v Èeskem, mají totiž nejvìtší poèty nakaženıch v Nìmecku. Die Welt, ale i nejètenìjší nìmeckı bulvární deník Bild zde vidí souvislost. Druhı jmenovanı varoval pøed „nekontrolovatelnımi“ Èechy, kteøí jezdí pøes hranice do Nìmecka nakupovat.

I nìkteøí nìmeètí politici naznaèují, že vıchod Nìmecka se trápí s velkımi poèty nakaženıch kvùli Èechùm. „(Nárùst nakaženıch) v pøíhranièních regionech se dal èekat. Již pøed nìkolika mìsíci jsme øíkali, že pokud hranice s Èeskou republikou nebudou uzavøeny, vlna (nákazy) se pøelije,“ prohlásil starosta saského Budyšína Alexander Ahrens.

Podle stanice Deutsche Welle jsou však taková prohlášení èasto zjednodušující, populistická a založená na ponìkud pochybnıch dùkazech. Napøíklad podle nìkterıch nìmeckıch médií dojíždí každı den za prací do Budyšína až 200 tisíc Èechù. Nìmecká Spolková agentura práce však tvrdí, že v celém Sasku pracuje nìco pøes 11 tisíc Èechù, spolu s asi 20 tisíci Polákù.

„Neexistují žádné dùkazy o tom, že za nárùst novıch infekcí jsou zodpovìdní dojíždìjící. Vùbec nejsou k dispozici žádná taková èísla ani informace, která by naznaèovala ohniska nákazy v nìmeckıch firmách,“ øíká Markus Schlimbach, pøedseda Nìmecké konfederace odborovıch svazù (DGB) v Sasku. „Vytváøet toto spojení je èistı populismus,“ tvrdí i on. „Je zjevnì snazší obviòovat ostatní než sebe.“

Nìkteøí Nìmci se domnívají, že vysoká èísla nakaženıch v Sasku lze spíše pøièíst pøíznivcùm opozièní strany Alternativa pro Nìmecko (AfD), která se dlouhodobì staví proti vládním omezením pøijatıch k zastavení šíøení viru.

„Spíše za vysoká èísla mohou nerozumní neonacisté, volièi Alternativy pro Nìmecko a Øíšští obèané (název pro heterogenní hnutí jednotlivcù a skupin, které odmítají a popírají právo Spolkové republiky Nìmecko na existenci, pozn. red.), kteøí v Sasku bohužel žijí v hojném poètu a kteøí už v minulosti nenosili roušku a nedodržovali další koronavirové pøedpisy,“ uvedla Nìmka Marie M. v rozhovoru pro iDNES.cz.

„Není náhodou, že okresy, kde se AfD tìší obzvláštì silné podpoøe, byly nejvíce zasaženy virem, zatímco mìsto Lipsko, kde se AfD daøí pomìrnì špatnì, má míru infekce pøibližnì tøetinovou v pomìru k státnímu prùmìru,“ podotıká Klaus Neumann z Hamburské nadace pro rozvoj vızkumu a kultury.

DW poukazuje na to, že nejvyšší míra infekce v Nìmecku byla 19. ledna v okrese Hildburghausen, kterı se nachází uprostøed zemì, 220 kilometrù západnì od saského hlavního mìsta Drážïan a 100 kilometrù od èeskıch hranic.

Stephanie Blümlová z kliniky Arberklinikum v dolnobavorském Zwieselu také nevidí souvislost mezi rostoucím poètem infekcí a dojíždìjícími. V okrese jsou èísla infekce vysoká a i na klinice se nìkolik lidí nakazilo. Nelze však vysledovat infekèní øetìzce zamìstnancù a podle Blümové lze rozšíøení viru na klinice spíše pøièíst domácí scénì. „Právì v naší oblasti je pravdìpodobné, že bude pacient nakažen,“ sdìlila Blümlová listu Süddeutsche Zeitung.

Èechy potøebujeme, pøiznávají Nìmci

Mluvèí èeského ministerstva zahranièí Zuzana Štíchová øekla stanici DW, že obávám Nìmcù z koronavirového vıvoje v Èesku rozumí. „Nicménì, rozhodnì nelze øíci, že èeští dojíždìjící jsou zodpovìdní za vysokou míru infekce v Sasku,“ uvedla. „Naopak, v Nìmecku èasto pracují jako lékaøi, zdravotní sestry a sociální pracovníci, tedy pomáhají se zvládáním situace.“

„Je obecnì známo, že bez èeskıch lékaøù, peèovatelù a sester bychom nemohli udržet zdravotní péèi,“ prohlásil saskı premiér Michael Kretschmer. Sasko pro pendlery uèinilo vıjimku z pravidla dva dny starého testu, kteøí musí Èeši pøedkládat pøi cestì do Nìmecka.

Podle nìmecké obchodní a prùmyslové komory (HIS) existují obavy, že kdyby toto opatøení platilo i pro pendlery, Èeši by se jednoduše nedostali do práce. List Süddeutsche Zeitung píše, že HIS hodnotí Èechy jako vysoce kvalifikované pracovníky, kteøí jsou pro nìmeckı prùmysl potøeba.

Nìmecko zaøadilo v pátek Èesko na seznam epidemicky vysoce rizikovıch zemí. Saská vláda oznámila, že bude od èeskıch pendlerù vyžadovat dva koronavirové testy tıdnì. Bavorsko vıjimku nepøijalo, testy chce každıch 48 hodin.

Saští zamìstnavatelé stále hledají èeské pracovníky. Schlimbach se však obává, že nová omezení a z nich vycházející nedùvìra mùže v dlouhodobém horizontu poškodit regionální kooperaci. „Zamìstnavatelé si zcela jistì dvakrát rozmyslí, zda si najmout pøíhranièní pracovníky. Ne proto, že šíøí covid, ale kvùli problémùm na hranicích. Obáváme se, že dùvìra v pøeshranièní trh práce byla trvale poškozena.“

Football news:

Gattuso on Granada: If Napoli were killing time like this, we would have been smeared in the press
Dzeko is Roma's top scorer in European competitions. He scored the 29th goal and beat Totti
Mikel Arteta: We got to give them two goals. Would hate to fly out of the Europa League
Milan kicked 18 penalties for the season. This is the best result in the top 5 leagues in Europe
Man City can offer Borussia more than 100 million pounds for Holand and Reina. The club is exploring this possibility (90min)
Ajax have won 11 matches in a row. The last defeat against Atalanta in December
Aubameyang pro 3-2 with Benfica: Arsenal showed character and deserved to win