logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo logo
star Bookmark: Tag Tag Tag Tag Tag
Czech Republic

VIDEO: Plodková skáče z okna, Vetchý do bazénu. Točí se Bábovky

Tak tøeba na Janu Plodkovou èekal noèní skok z okna a Ondøej Vetchı rovnìž za tmy skákal do ledové vody bazénu, odkud mìl zachránit svou filmovou dceru v podání Denisy Biskupcové. 

„Hraju podnikatele, kterı není spokojen se stavem spoleènosti, vìøí, že by mohl nìco zmìnit, a vrhne se do politiky,“ líèí Vetchı, jehož hrdinu film zastihne pøi útocích bìhem pøedvolební kampanì.

„Je ironií osudu, že slušnému, upøímnému, pracovitému chlapovi, kterı se snaží skuteènì zmìnit svìt k lepšímu, uniká jeho vlastní život a nejvíce se tím poškozuje jeho vztah s vlastní dcerou,“ dodává Vetchı.

Pøiznává také, že scénáø ho pøekvapil a že na rozdíl od knihy považované za ètení pro hlavnì ženy mùže podle jeho názoru oslovit i znaènou èást mužù.

Jeho filmová partnerka Táòa Pauhofová popisuje svou postavu jako obì vlastní ctižádosti. „Vrcholná manažerka, úspìšná a schopná, která to sice myslí dobøe, ale zapomíná na to, co je nejdùležitìjší, tedy na své nejbližší,“ tvrdí hereèka, která s Tøeštíkovou a Havlíkem toèila už hit Po èem muži touží.

„Bábovky hodnì vypovídají o nás a našich vztazích v dnešní rychlé dobì, kdy jsme sice všichni propojeni, ale pøitom každı sám,“ dodává Pauhofová na adresu tragikomedie, která pøijde do kin v záøí 2020. Hrají v ní také Lenka Vlasáková èi Marek Taclík, reportហz natáèení najdete na videu.

VIDEO: Všechno jde hladce, øíká o natáèení Bábovek režisér Rudolf Havlík

Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Themes
ICO