Czech Republic

VIDEO: Jizeru odemkli bez publika. Pomohli s tím otužilci

Vodácké ahoooj letos zní celkem hoøce. Tradièní akce Odemykání Jizery, kterım zaèíná vodácké sezona, se kvùli covidovım opatøením musela obejít od veøejnosti, doprovodnıch atrakcí a splouvání øeky. Pár nadšencù, kteøí se na Malé Skále v sobotu sešli, si pøesto oblíbenı vodáckı rituál užili.

„Žádné akce pro veøejnost se konat nesmìjí, takže ani nemáme doprovodnı program. Prostì jen narychlo svolané setkání pár lidí, veøejnost jsme vùbec nezvali,“ informoval Martin Bauer z firmy Sundisk, která provozuje Žlutou plovárnu a další základny podél bøehu Jizery.

Jako by to však patron všech vodákù svatı Vojtìch tušil, zaøídil na sobotu tak nehostinné poèasí, že to nikoho nemuselo ani mrzet. Teplota vzduchu je pár stupòù nad nulou, ledovı vítr se opírá do prokøehlıch tìl, obèas spadne nìjaká ta kapka. Na Ještìdu ještì leží sníh. Zkrátka poèasí, že by jindy nikoho nenapadlo Jizeru odemykat pro vodáky. 

„Možná je to tak dobøe. Poèasí je zaruèenì nejhorší za posledních deset let, co se odemykání Jizery úèastním. A letos by to kvùli vládní opatøením ani nešlo s lidmi, takže je to vlastnì jedno,“ podotkl starosta Malé Skály Michal Rezler.

Zaèátek nové tradice

Pøesto je letos akce v lecèems jiná a unikátní. Poprvé se totiž spojili otužilci a vodáci, aby jedni vodu zamknuli a druzí odemknuli. Už tedy žádné otáèení klíèem ve vodì, ale stylové pøedání klíèe skupinkou plavajících otužilcù vodákovi Martinu Bauerovi ve žluté kánoi. Partièka otužilcù v ledovıch vodách Jizery pùsobí v zamraèeném a sychravém dnu jako zjevení.

„Máme k sobì vzájemnì blízko. Spojuje nás láska k vodì. Spousta vodákù jsou i otužilci, i když leckdy nedobrovolní,“ smìje se libereckı otužilec a šéf partièky ledumilnıch nadšencù Marcel Škarohlíd. Do vody se vnoøil i s manželkou a synem. Následovala ho skupinka lidí z Liberecka a Mladoboleslavska. Spoleènost jim dìlá kachna a dvojice kaèerù zápasících o její pøízeò.

Tekoucí voda je horší

„Voda má asi ètyøi stupnì. Èekal jsem ji trochu teplejší. Tekoucí voda je ovšem horší než stojatá. Proudí kolem tìla a více ho ochlazuje. Vıdej tepla má pak èlovìk vìtší,“ vysvìtluje Škarohlíd. Pøesto si otužilci vodu pochvalují, jak je pøíjemná. Ostatnì, jsou vycvièeni z Lesního koupalištì v Liberci, jakési jejich zimní základny. Zde je tøeba èasto rozbíjet led, aby se èlovìk do vody vùbec dostal. Je jasné, že oproti tomu je Jizera „kafíèko“.

„Pro nás vlastnì sezona tak úplnì nekonèí. I v létì se totiž dají najít místa, kde je studená voda. Napøíklad v Jizerkách jsou vodopády, kde její teplota ani ve vedrech nepøekroèí 13 stupòù. Tam když skoèíte rozpálení ze 30stupòového vedra, zažijete horší pocity, než když se otužujete v zimì,“ popisuje otužilec.

Ale zpátky k akci. Ta po deseti minutách konèí. Klíè je pøedán, øeka odemèena. Kánoe s vodáky obkrouží nadjezí u Žluté plovárny a vrací se zpìt. Sjíždìt jez nemá smysl, chybí publikum i alegorické lodì, které by obstarávaly pobavení. Všichni se utíkají ohøát do plovárny horkım èajem. Otužilci si ještì na bøehu zacvièí, aby rozhıbali ztuhlé klouby.

„Snad je toto poslední odemykání bez lidí a za rok už to probìhne normálnì,“ zadoufá starosta Michal Rezler. Lehce se snižující poèty nakaženıch a naopak rostoucí poèty naoèkovanıch dávají slabou nadìji, že to tak bude. Tak ještì zaøídit, aby to poèasí vyšlo také.

Football news:

Griezmann spoke with Hamilton and visited the Mercedes boxes at the Spanish Grand Prix
Barcelona feels that Neymar used it. He said that he wanted to return, but extended his contract with PSG (RAC1)
Aubameyang to the Arsenal fans: We wanted to give you something good. I am sorry that we could not
Atletico did not lose at the Camp Nou. Busquets' injury is the turning point of the match (and the championship race?)
Verratti injured his knee ligaments in PSG training. Participation in the Euro is still in question
Neymar's contract in one picture. Mbappe wants the same one
Manchester United would like to sign Bellingham in the summer, not Sancho. Borussia do not intend to sell Jude