Czech Republic

Vězení za fotku policisty? Francouzi protestují, policie použila slzný plyn

Pochod zaèal v Paøíži ve 14:00, shromáždìní se pøitom konala již v dopoledních hodinách v Rennes, v Lille nebo v Montpellier, kde se podle prefektury sešlo 3 800 lidí. Poøadatelé mluví až o pìti tisícovkách zúèastnìnıch. 

Server BFMTV informuje o „silné mobilizaci“ zejména v hlavním mìstì. Velikost davu Paøížanù je podle listu Le Figaro „pùsobivá“. Jsou hlášeny i incidenty s policií.

Úèastníci pochodu v Paøíži sdílejí na Twitteru videa pøímo z ulic hlavního mìsta. Podle Reuters použila policie proti demonstrantùm slznı plyn. Stalo se tak poté, co maskovaní demonstranti na policisty házeli petardy a kameny. Podle francouzskıch médií jsou potyèky dílem èásti demonstrantù, oznaèované jako „èernı blok“ aktivistù antifašistického hnutí. Bìhem protestu také vzplála dvì auta a nìkteré stavební vybavení, píše Reuters o potyèkách demonstrantù s policisty.

Svùj nesouhlas s pøipravenou normou pøišel mezi protestující vyjádøit tajemník Socialistické strany Olivier Faure. Ministr vnitra „Gérald Darmanin jen pøilévá olej do ohnì; to on, postavil Francouze proti sobì,“ øekl Faure v rozhovoru se stanicí BFMTV. Ministr Darmanin ani prezident Emmanuel Macron se k protestùm zatím nevyjádøili.

Francouzská vláda tvrdí, že zákonem, za jehož porušení by hrozilo vìzení až jeden rok a pokuta 45 000 eur (1,2 milionu Kè), zamıšlí chránit pøíslušníky policejních sborù, kteøí obzvl᚝ v on-line prostøedí èelí vıhrùžkám. Odpùrci se ale obávají, že opatøení by mohlo postihnout novináøe a další lidi, které policisty natáèejí nebo fotografují pøi práci.

Reakce veøejnosti se vystupòovaly po dvou incidentech z tohoto tıdne. V pondìlí policie vyklidila tábor migrantù v centru Paøíže, pøièemž nìkterá francouzská média oznaèila postup policistù na místì za brutální. 

Ve ètvrtek veèer se na veøejnost dostaly zábìry, jak tøi policisté fyzicky napadli a èastovali rasistickımi urážkami hudebního producenta èerné pleti, zatímco v oficiálním záznamu policisté støet popsali velmi odlišnì. V obou pøípadech sehrály obrazové záznamy velkou úlohu. Útok policistù prezident Emmanuel Macron oznaèil za ostudu pro Francii.

Minulou sobotu se protestù se stejnım motivem úèastnilo na 22 000 lidí, píše server BFMTV.

Football news:

Bruno picked up 4 Player of the Month awards in 2020. Ronaldo, Henry and Lampard had the same number-but for a career in the Premier League
Lev - the best coach of the decade in the national teams, Deschamps-2nd, Shevchenko-17th (IFFHS)
Head of the Premier League: We ask players not to hug and change their behavior
Milan had rented the midfielder, Torino Meite until end of season with option to buy
Ramos played on painkillers with Athletic due to knee problems
Barcelona's presidential election is scheduled to take place on March 7
Sir Alex Ferguson: Fortunately, I was retired when I watched Liverpool play in the last two years