Czech Republic

Většina sudích nebere, tvrdí Vodrážka o poměrech ve fotbale na Plzeňsku

„Protože tìch slušnıch sudích je hodnì, urèitì vìtšina. Teï jde o to, jak se fotbal vypoøádá s tou zbıvající èástí,“ prohlásil Vodrážka v rozhovoru pro MF DNES.

Vnímáte souèasnou aféru jako nadìji pro celı èeskı fotbal?
Dotıká se mì to a jsem rád, že se nìco bude dít. Èlovìk netuší, zda to bude o málo nebo o hodnì lepší, ale vìøím, že lepší to bude urèitì. Korupci zcela nevymıtíte, to platí nejen pro fotbal. Bohužel. Dùležité je, aby fotbal øídili lidé, kteøí umí potrestat úmyslné pøehmaty a pochválit ty, kteøí proti nim bojují.

Zažil jste tìch úmyslnıch hodnì?
Jsem impulsivní èlovìk a vytoèím se èasto. Ale rozeznávám. Poznáte, kdy se rozhodèí jen zmılí, nebo jde o úmysl. Když ano, cítíte bezmoc.

Jak proti tomu bojovat?
Používám selskı rozum. Všem øíkám: Dopr..., vždy hrajeme až ètvrtou nejvyšší soutìž. O co jde? To má bıt pøece pro radost, korupce sem nepatøí! Jenže tøeba nedávno jsem zažil záøez, podle mého, na naše béèko. Pak øíkám funkcionáøi soupeøe: Vždy musíš vìdìt, že to, co dìláte, je hrùza! Proè!? Jen pokrèil rameny, že ví, že není svatoušek, ale takhle to chodí. Tomuhle já prostì nerozumím.

Mìl jste nìkdy i støet pøímo s Romanem Berbrem?
To bych neøekl. Když jsme se potkali, byl to normální vztah. A musím øíci, že v téhle kauze nejsem prioritnì proti rozhodèím. Víc mi vadí kluby a funkcionáøi, kteøí korupci dìlají. Když sudímu nic nestrèíte, neudìlá nic, je to až další garnitura zla. Za nimi pøece nìkdo pøijde a nabízí statisíce. Tam je ten základ.

Jenže všeobecné mínìní øíká, že fotbal øídí právì rozhodèí. A ty zase Roman Berbr.
Ty, kteøí berou, také vùbec nehájím. Ale je to desetina, možná setina z tìch, co znám. Za posledních pìt let jsem vidìl stovky našich zápasù od dorostu po divizi. A mùžeme se bavit o pìti, o šesti, kdy jsme narazili na nìjakou vyšší moc. Když za rok bude jedinı, nebo vùbec žádnı, bude to bomba.

Platí, že èím vyšší soutìž, tím je situace horší?
Myslím, že v krajském pøeboru je teï drtivá vìtšina tımù, která o korupci nestojí. V divizi je to horší, ale najdu dost tımù, které jsou na stejné vlnì jako my.

A rozhodèí?
Vím o zápasech, kde tlaky byly. Ale zda kvùli penìzùm, osobní náklonnosti nebo mu to nìkdo naøídil, to se asi nedá rozklíèovat, pokud se na ty sudí policie nenapojí.

Pyramida zla se hroutí. Pøinese Berbrùv skandál velkı fotbalovı pøevrat?

Roman Berbr na mimoøádné valné hromadì Fotbalové asociace ÈR.

Což evidentnì udìlala.
Nìkterá jména v tom seznamu mì pøekvapila, ale u vìtšiny jsem se pousmál, že to vidím podobnì. A je ještì pár jmen, která by tam podle mì mohla figurovat. Doufám, že teï nìkde sedí a klepou se strachy. Že mìli jenom kliku. A jsem optimista. Tvrdím, že je ve fotbale víc toho dobrého. A bude ještì líp.

Zøejmì už bez Berbra.
Není to urèitì svatoušek. Ale je to zároveò pro všechny jedinı hromosvod všeho zla, což je laciné. První impuls jde z klubù, které chtìjí korumpovat. Pokud se dobøe nastaví mechanismy, tak sudí pøestanou brát a funkcionáøi nabízet.

Poslyšte, nemáte chu se do toho sám zapojit i na úrovni kraje?
Moje práce je na Petøínì, jinde bych nemìl adekvátní pocit. Uvidíme, co bude. Ale voláme si mezi kluby, že je tøeba se teï spojit, najít kandidáta, kterému vìøíme.

Prozradíte jméno?
Vìøím, že je jich dost. Teï mì napadá tøeba Vláïa Chaloupek, kterı dìlal léta Doubravku. To je èlovìk, kterı má èisté svìdomí, je schopnı a fotbal má rád. 

Football news:

Kroos on the defeat by Shakhtar: at the end, we lacked faith that we can win back
Zinedine Zidane: I Don't think about retirement
Loko lost even the third place. Salzburg crushed the squad with 5 Central defenders
Ronaldo won the Golden Foot-2020, Agnelli-Golden Foot Prestige-2020
Schurrle and Goetze will invest in a company that produces marijuana for medical purposes
Mircea Lucescu: With Ronaldo, Juventus comes alive. Cristiano has charisma, it is a defining player
Alisson will not play with Ajax due to a hip injury