Czech Republic

Většina skiareálů už sezonu vzdala, část nemusí do příští sezony přežít

Tržby bìhem lepších sezón dosahují obvykle zhruba tøí až ètyø miliard korun. Kompenzace pomohou jen èásteènì pokrıt náklady. Provozovatele zimních støedisek tak èeká tìžké období, které èást z nich nemusí pøežít, øekl øeditel Asociace horskıch støedisek (AHS) Libor Knot.

Na poèítání ztrát je brzy

Na dopoèet skuteènıch ztrát po zapoètení nákladù a pøípadnì poskytnutıch náhrad je podle Knota ještì brzy. Vìtšina provozovatelù podle nìj ale využije dotaèní titul COVID sport III Lyžaøská støediska. „Ministr (Karel) Havlíèek a lidé z ministerstva prùmyslu a obchodu (MPO) udìlali kus dobré práce a pøesto, že kompenzace jsou jen ve vıši 50 procent nákladù, tak skiareálùm kompenzace jistì pomohou,“ uvedl Knot.

Skiareály podle Knota také témìø jistì zùstanou letos bez vlastních tržeb. Fungovat mohly jen mezi 18. a 26. prosincem. Vláda na páteèním mimoøádném jednání prodloužila nouzovı stav, kterı bude platit do 28. bøezna. Spolu s tím od pondìlí na tøi tıdny zpøísnila nìkterá opatøení. Omezila volnı pohyb a redukovala vıjimky ze zákazu maloobchodu a služeb.

Provozovatelé støedisek si tak budou muset pùjèovat peníze a hledat další øešení. Knot oèekává, že se zvıší zájem o záruèní program COVID sport, kterı pøipravilo MPO s Èeskomoravskou záruèní a rozvojovou bankou (ÈMZRB).

„V každém pøípadì se musíme obávat toho, že nejenže nebudou žádné investice, ale období od dubna do listopadu bude pro majitele a jejich zamìstnance velmi tìžké období, které èást z nich nemusí pøežít,“ dodal Knot.

V ÈR funguje 450 lyžaøskıch støedisek, zamìstnávají 45 000 pøevážnì místních obyvatel. Do státního rozpoètu roènì pøinášela zhruba 13 miliard korun.

Provozovatelé skiareálù mohou do 18. bøezna žádat o dotace z programu COVID sport III Lyžaøská støediska. Na pomoc pro nì vláda schválila miliardu korun. 

MPO k 18. únoru u programu evidovalo 119 žádostí za 596 milionù korun. Dále je otevøen program Záruka COVID sport. Podnikatelé ve sportu zasažení koronavirovou krizí v nìm mohou žádat o bezplatnou záruku za provozní úvìr spolu s pøíspìvkem na úhradu úrokù u komerèní pùjèky. ÈMZRB do nìj k 11. únoru pøijala šest žádostí.

Football news:

FIFA: We can only express our disapproval of the creation of a closed European league
Agnelli left the post of head of the Association of European Clubs. All 12 clubs of the founding clubs of the Super League have also left
The start of the Super League is scheduled for August. 20 clubs, matches in the middle of the week, clubs will be able to play in the national championships
Agnelli resigns as head of the Association of European Clubs. The participants of the Super League scored for an emergency meeting-they supported UEFA
Florentino Perez is the chairman of the European Super League. Andrea Agnelli and Joel Glazer are the deputies
Thibaut Courtois: Getafe have a tough field. There are so many injuries in Real Madrid that it is difficult to rotate
Zidane on Diaz's offside: I don't need to say anything. The referees must decide whether there was an offside or not