Czech Republic

Většina Čechů se nechce očkovat proti covidu, až bude vakcína k dispozici. Chybí důvěra

Vakcíny proti novému typu koronaviru nyní vyvíjí a testuje øada zemí, vèetnì Èeska. Ruští vìdci pøedstavili svou vakcínu Sputnik jako první oficiálnì dokonèenou. Èesko má zatím prototyp vlastní vakcíny, který teï posoudí odborníci z Èeské vakcinologické spoleènosti. Skoro tøi pìtiny Èechù ale v aktuálním prùzkumu uvedly, že se nechtìjí proti koronaviru oèkovat. 

„Ve srovnání s jinými oblastmi státu jsou oèkování nejvíce naklonìni obyvatelé hlavního mìsta Prahy, kteøí si zøejmì uvìdomují, že žijí v nejpostiženìjším regionu a dennì se potkávají s nejvìtším poètem potenciálnì nakažených,“ sdìlil analytik STEM/MARK Radek Pileèek.

Pìtina z lidí, kteøí se nechtìjí nechat oèkovat, prohlásila, že obecnì nedùvìøuje vakcínám. Stejný podíl lidí uvedl, že pøipravované vakcíny proti covidu-19 nejsou dostateènì provìøené. Jako dùvod, proè oèkování nepodstoupit, lidé zmiòovali i to, že covid-19 podle nich není závažným onemocnìním, že vakcína nemusí být dost úèinná nebo že by oèkování mohlo mít vedlejší úèinky.

Pokud by si vakcínu museli lidé sami platit, nejèastìji by byli ochotni dát 200 až 500 korun. Tolik penìz by dala za oèkování skoro polovina z dotázaných, kteøí s oèkováním souhlasí. Více než tisíc korun by byla ochotna zaplatit jen zhruba desetina lidí.

Prùzkum provádìla agentura od 11. do 15. záøí. Zúèastnilo se ho 502 lidí ve vìku od 18 do 64 let.

Football news:

Milner about VAR: We need a serious discussion. I feel that I have cooled down to the game in its current state
Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good