Czech Republic

Veterinární charita vyznamenala krysu za hledání nášlapných min v Kambodži

Krysy mají dobøe vyvinutı èich a umìjí odhalit chemické složky ve vıbušninách. Ignorují rùzné kovové úlomky a vyhledávají miny rychleji než èlovìk. Jakmile na nìjakou narazí, upozorní na ni svého lidského spolupracovníka, kterı je doprovází. Magawa umí prohledat za 20 minut území o rozloze tenisového kurtu, což èlovìku s detektorem kovù trvá jeden až ètyøi dny.

Vıcvik hlodavcù k vyhledávání nášlapnıch min a nevybuchlé munice trvá obvykle rok a zvíøata po jeho absolvování obdrží certifikát.

Sedmiletı Magawa, kterı se už blíží svému dùchodovému vìku, váží 1,2 kilogramu. I když je vìtší než ostatní druhy krys, stále je dost lehkı na to, aby neaktivoval nášlapné miny.

Veterinární charitativní organizace PDSA krysího sameèka vyznamenala „Zlatou medailí“, kterou deník The Guardian pøirovnal ke zvíøecí obdobì Jiøího køíže, nejvyššího britského vyznamenání za stateènost udìlovaného civilistùm. PDSA udìlila vyznamenání už tøiceti zvíøatùm, krysu ocenila poprvé.

„Magawova práce pøímo zachraòuje a mìní životy mužù, žen a dìtí, které ovlivòují tyto nášlapné miny. Každé objevení (nášlapné miny) snižuje riziko zranìní nebo smrti místních lidí,“ prohlásila øeditelka PDSA Jan McLoughlinová.

Britská veterinární charita vyznamenala sedmiletou krysu za odvahu a oddanost...

Magawa se narodil a vyrostl v Tanzanii, kde ho vytrénovala charitativní organizace Apopo. Ta cvièí krysy nejen k vyhledávání vıbušnin, ale i k odhalování tuberkulózy.

„Toto ocenìní je pro nás opravdu pocta. Ale je to také velká událost pro lidi v Kambodži a všechny lidi na svìtì, kteøí se potıkají s nášlapnımi minami,“ uvedl øeditel organizace Apopo Christophe Cox.

Kambodža je jednou ze zemí svìta, které jsou minami nejvíce zamoøené, uvádí na svém webu organizace Mag International, jež se vìnuje odminovávání ve více než dvaceti státech. Nášlapné miny jsou v Kambodži pozùstatkem bojù mezi Rudımi Khmery, vládou a dalšími aktéry zejména v 70. a 80. letech minulého století. Od roku 1979 tam vıbušniny zabily nebo zranily pøes 64 000 lidí.

Football news:

Manchester United issued a warning to Greenwood due to his discipline problems. He was not in the squad for two games in a row
Raheem sterling: we Need to fight insults on the Internet. Do people want to change something?
Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)
Khabib: I like Football more than MMA. There is no need to beat, break. Just by beauty you show what a professional you are
Gem, a masterpiece, from Russia with love: in Italy, love the Beginning
Ramos worked individually today. Match against Barca the day after tomorrow