Czech Republic

Věřím, že mě osvobodí, říká šéf Lán Balák. Soud řeší manipulaci se zakázkou

Kladenskı soud ve ètvrtek zaèal projednávat kauzu údajného ovlivnìní zakázky v Lánské oboøe. Mezi obžalovanımi pøed soudem stanul šéf Lesní správy Lány Miloš Balák, kterı podle pøednesené obžaloby umožnil dalšímu obžalovanému, manažerovi firmy Energie - stavební a báòská Liborovi Tkadlecovi vıhodu pøi pøípravì a zadání veøejné zakázky. 

Tøetí a poslední z obžalovanıch je pøímo spoleènost Energie. Balák novináøùm øekl, že se nièeho nezákonného nedopustil. „Vìøím, že se u soudu prokáže moje nevina,“ uvedl šéf lesní správy.

Zakázka se tıkala zajištìní a odvodnìní svahù v Lánské oboøe kolem vodní nádrže Klíèava, a to druhé etapy. Souèástí byla i rekultivace. Hodnota zakázky s DPH pøesáhla 200 milionù korun.

Dle obžaloby Balák mimo jiné umožnil Tkadlecovi podílet se na pøípravì projektové dokumentace pro zakázku a pøedem se seznámit s místy, kde se práce uskuteèní. Balákùv právní zástupce to odmítl, Tkadlec byl podle nìj na místì, protože na nìm spoleènost Energie provádìla první etapu prací.

Tkadlec pøi vıslechu uvedl, že se projektanti obraceli na nìj a ne obrácenì. Pøipustil, že poskytl námìty, ale ne pokyny. V projektu podle nìj nebylo nic, co by mohla zajistit unikátnì pouze spoleènost Energie  - stavební a báòská.

Právní zástupci obžalovanıch ve ètvrtek u soudu zpochybòovali nìkteré dùkazy, napøíklad oprávnìnost poøízení odposlechù, které posloužily jako jedny z dùkazù. 

„Odposlechy se neprovìøovaly konkrétní trestné èiny, o kterıch mìly podezøení, že se mìly stát, ale v podstatì preventivnì monitorovaly èinnost Miloše Baláka a dalších obžalovanıch, aby teprve prostøednictvím odposlechù zjistily protiprávní jednání, kterého se údajnì mìli dopustit,“ dodal Balákùv právní zástupce Lukáš Trojan. Vedle toho zástupce tvrdí, že o odposleších rozhodoval soud, kterému to nepøísluší. 

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona