Czech Republic

Velký Gretzky zblízka. Spílal Hamrlíkovi. Dovedl být protivný i vtipný

Od mistra, jehož fotky - peèlivì vystøižené z èasopisù Stadion a Štart - jsem si vkládal za obal žákovské knížky.

Od borce, kterému jsem úpìnlivì fandil pøi tažení Los Angeles Kings do finále Stanley Cupu 1993.

Karel Knap

Hokejová legenda oèima reportéra Karla Knapa

Od frajera, za jehož kartièky jsem utrácel skromné honoráøe za douèování angliètiny a první èlánky v MF DNES.

Wayne Gretzky, jemuž je nyní šedesát, se na kluzišti spíš ploužil. U mantinelu klábosil s kouèem Campbellem. Dlouhé vlasy mu neposlušnì trèely zpod titìrné „skoøápky“. Bruslil v pøedklonu a pøihrbenı. S døevìnou holí znaèky Hespeler vypálil pár typickıch golfákù.

Doufal jsem, že s ním v kabinì aspoò chvíli promluvím. Zatímco na chodbì odpovídal hlouèku místních novináøù na aktuální otázky, já si v hlavì horeènì rovnal ty své, namíøené k blížící se olympiádì v Naganu, Jágrovi, Haškovi, Langovi.

„Rozhovor? Vždy jsem teï jeden dodìlal!“ bránil se chlapík proslulı vstøícností k médiím. Byl nastydlı. Únava mu èišela z tváøe. Táhlo mu na sedmatøicet. Žádostí bylo tolik! Rangers navíc do Pittsburghu pøiletìli až v noci, po maèi v Carolinì.

SE STANLEY CUPEM. Zleva Jaroslav Pouzar, Wayne Gretzky a Jari Kurri.

SE STANLEY CUPEM. Zleva Jaroslav Pouzar, Wayne Gretzky a Jari Kurri.

Než jsem zkusil naléhat, pøikvaèil mluvèí Rangers a božského Wayna vysvobodil neurèitım slibem navázanım na další štace mé vıpravy v Buffalu a New Yorku. Až èasem jsem pochopil, že v takovıch hláškách se skrıvá jen vetchá nadìje.

Bacha, je tam!

Naživo jsem ho tenkrát v listopadu 1997 spatøil podruhé. O necelı mìsíc døív jsem totiž jako bìžnı divák trùnil v Madison Square Garden (na sedadle èíslo 10, v øadì A, v sekci 322) na utkání Rangers a Stars z Dallasu, doèista okouzlenı pøíležitostí sledovat bájnou NHL na vlastní oèi.

Lístek stál 37 dolarù, poøád ho mám schovanı. Show zahájila slavnost, pøi níž Gretzky na koberci s klubovım znakem pøevzal od ligového šéfa Bettmana zlatou hokejku za další rekord. Jen poètem asistencí pøevıšil sumu bodù, jež posbíral jeho vzor Howe, v tu chvíli druhı nejproduktivnìjší hráè historie.

Na levném místì pod stropem mi srdce zaplesalo pøi pohledu na jeho klasickı taneèek za brankou a dùmyslnı pas, kterım Gretzky ve druhé tøetinì „nabil“ na gól Keanovi.

Podobné potìšení mi dopøál pøi zmínìné reportážní cestì v Buffalu, kde pumelicí po mocném nápøahu v èase 46:14 pøekonal Haška.

Wayne Gretzky právì oznámil konec své hráèské kariéry.

Wayne Gretzky právì oznámil konec své hráèské kariéry.

Doteï si vážím šance stát se svìdkem jeho umìní, by už se nacházel na sklonku skvostné kariéry. 

I útoèník Straka mi v Pittsburghu tvrdil: „Waynovi to moc nešlo. Ale když jdeme na jeho lajnu, stejnì si øíkáme: Bacha, je tam. Musíme si dát majzla.“

Proè se mì neptáte?

Pozdìji jsem „Gretze“ potkával už jen jako šéfa kanadské reprezentace a celebritu. Bez vıstroje pùsobil ještì útleji. S úzkımi rameny vùbec nepøipomínal hokejistu. Bıval stále štíhlı, opálenı a naèesanı. Nosil oblek s kravatou.

slaví 60. narozeniny

Po porážce od mužstva kapitána Reichla na šampionátu v Nìmecku se pøed žurnalisty neudržel a zaklel: „Zku*vení podvodníci.“Po drásavém krachu v Naganu se choval podráždìnì, když jsem se ptal na rivalitu s Èechy. Nanejvıš zdvoøile oceòoval soudržnost národního tımu, zmínil hvìzdy Jágra s Haškem, jinak chválou šetøil.

Z VIP lóže pøihlížel, jak Reichel v jeho „kanceláøi“ u zadního hrazení pøipravil trefu pro beka Kubinu. A poté sám skóroval. Tehdy se èeskı centr v NHL nedomluvil na smlouvì s Phoenixem, kterı Gretzky spoluvlastnil. „Nevím, jestli si mùžeme dovolit jeho plat. A jestli se k nám vùbec chce vrátit. Musíte se zeptat jeho,“ podotkl velikán a porouèel se.

Pøed startem olympiády v Salt Lake City rovnou pøehodil žádost pisálka z MF DNES o posouzení síly obhájcù zlata na poboèníka Lowa. 

Jeho nelibost vyvrcholila po napínavé bitvì Kanada - Èesko 3:3. Neèekanì pøisupìl do konferenèního sálu a ztropil hysterickou scénu, jež na mezinárodních akcích nemá obdoby.

„Zvedá se mi žaludek, když vidím, jak nás ostatní zemì chtìjí vidìt poražené. Nenávidí nás. Taky je musíme nenávidìt.“

KANADSKÉ LEGENDY. Gordie Howe, Wayne Gretzky a Mario Lemieux (zleva) pøi...

KANADSKÉ LEGENDY. Gordie Howe, Wayne Gretzky a Mario Lemieux (zleva) pøi spoleèném natáèení.

VYØADIT DEVÍTKU. Legendární hokejista Wayne Gretzky navrhuje vedení NHL, by na...

VYØADIT DEVÍTKU. Legendární hokejista Wayne Gretzky navrhuje vedení NHL, by na poèest zesnulého Gordieho Howea vyøadilo jeho èíslo 9.

Vzteky rudı a se slzami na krajíèku vinil Amerièany z nepøátelské propagandy. Kritizoval i kanadského sudího McCrearyho. Pøeskakoval mu hlas. Otoèil se na mì, když mluvil o potyèce, kterou vyvolal raubíø Fleury napadením Haška: 

„Jak to, že se neptáte, co si myslím o Hamrlíkovì zákroku? Píchnutí holí a krosèek s úmyslem zranit. Mìli ho vylouèit do konce turnaje! Kdyby tohle provedl Kanaïan, udìláte z nìj chuligána. Èecha necháte bıt.“

Legenda pod tlakem

Nad jeho šarádou kroutili hlavami i mí vážení zámoøští kolegové. Kavalír a elegán Gretzky dokonce navádìl New York Rangers, aby Fleuryho v pøíštím derby s Islanders pomstili a Hamrlíka zbili.

„Bıt jím, nechtìl bych v tom zápase hrát.“

Pozdìji se øíkalo, že teatrálním vıstupem chtìl strhnout pozornost na sebe a dopøát mužstvu kapku klidu, èemuž však jen tak nìkdo nevìøil.

Chápal jsem, že se ocitl pod drtivım tlakem. Jeho vlast dychtila po vysnìném triumfu a on k nìmu nemohl pøispìt na ledì. Též proto vypìnil. Vítìzství v Salt Lake City jej však uklidnilo.

I proto po roce a pùl v Praze rozvernì vyprávìl o pánech Nedvìdovi a Jágrovi, s nimiž vyrazil na pivo. S fešácky vyhrnutımi rukávy bílé košile dìlal reklamu Vancouveru kandidujícímu na hry v únoru 2010.

Hlavní jsou dárky pro ženu

Narazili jsme na sebe na podzim 2007 v Chicagu, kde s Phoenixem slízl facku 1:6. On pøesto chválil své èeské chlapce - zelenáèe Hanzala, beka Michálka, jehož pøíjmení vyslovoval Majkálek, a hlavnì Vrbatu:

„Pøekvapil mì. Je šikovnı s pukem a nezmatkuje. Navíc dobøe brání, neztrácí hloupì kotouèe. Radí mladším hráèùm a hecuje je. Fajn kluk. Jsem rád, že ho máme.“

Wayne Gretzky jako trenér Phoenix Coyotes se obrací na obránce Paula Maru.

Wayne Gretzky jako trenér Phoenix Coyotes se obrací na obránce Paula Maru.

Litoval jsem ho na vancouverské olympiádì, kde si musel pøipadat jako štvanec. Popularita ho požírala zaživa. Místo vøelého úsmìvu už ze sebe mnohdy vydoloval jen køeèovitı škleb.

Nezapomenu, jak po pøíletu na šampionát v Nìmecku vesele hlásil: „Chci vidìt nìjaké zápasy. A hlavnì ode mì žena oèekává nìjaké dárky.“

Naèež se tiskovka zvrhla v divokou autogramiádu. Nesbírám podpisy. Ale tehdy jsem si nechal „podškrábnout“ akreditaci. Vıjimeènì.

Že je Gretzky znamenitı baviè, jsem se ujistil na Svìtovém poháru 2016 v Torontu. Nejvìtší úspìch slavil s historkou ze Sínì slávy, kam se vydal se synem a s kšiltovkou naraženou hluboko do èela.

„Støíleli jsme na branku a já tøikrát minul. Pøistoupil mladík, kterı na atrakci dohlížel, a øíká: Pane, mìl byste chytit hùl spodní rukou níž. Sundám èepici a povídám: Co kdybyste mi pøinesl jeden puk z tamté vitríny? Je jich tam 802.“

V plném sále jsme se smáli snad všichni. Gólem èíslo 802 Gretzky v bøeznu 1994 pøekonal letitı Howùv rekord. Jedinì on, The Great One, mùže vyprávìt takové pøíhody.

Football news:

Tuchel will be allocated more than 250 million euros for summer transfers at Chelsea. Abramovich gave the go-ahead (Sport1.De)
Paratici on the injury of Dybala: The reviews of specialists are not as bad as they expected in Juve
Jose Mourinho: Pressure is like oxygen. The problem is when he's not there
Flick pro 5:1 with Cologne: Bayern deserved such a victory. Some episodes were not very pleasant
In the match of the Premier League, everyone got confused and quarreled: the referee first canceled the goal, then counted it, then canceled it again. This headline broke
Brighton defender dunk on the referee in the match against West Brom: He made a shameful, terrible decision
Antonio Conte: Lukaku is like an American football player. He is one of the most unusual strikers