Czech Republic

Velké rozvolnění startuje, obchody se na něj připravovaly i týdny

Podle protiepidemického systému PES se Èesko už od pondìlí 23. listopadu drží ve tøetím stupni rizika. Od ètvrtka tomu odpovídají i vládní omezení a restaurace, bary, obchody èi nákupní centra se opìt otevírají zákazníkùm. V rámci maloobchodu však zùstává v platnosti mimo jiné omezení maximálního poètu lidí, strop je stále jeden èlovìk na 15 metrù ètvereèních.

“Na našich webovıch stránkách zákazníkùm novì doporuèujeme nejvhodnìjší èas návštìvy vzhledem k vyváženému vytížení centra v prùbìhu dne. Poèet zákazníkù v konkrétních prodejnách korigují pøímo nájemci,” popisuje Petra Valentová, mluvèí spoleènosti Unibail-Rodamco-Westfield, jež provozuje pražská nákupní centra Westfield Chodov, Centrum Èernı Most a Metropole Zlièín.

Podobnì postupují i obchodní domy IKEA, které se na znovuotevøení pøipravovaly od minulého tıdne. “Na webu bude možné zkontrolovat aktuální naplnìní kapacity a podle toho si tak nákup naplánovat. Žádáme zákazníky, aby tak uèinili vždy, než se do našeho obchodního domu vydají. V souladu s vládními naøízeními snižujeme kapacitu našich obchodních domù: Èernı Most 1 400, Zlièín 1 050, Brno 1 200 a Ostrava 800 zákazníkù. Aktuální množství lidí v obchodním domì prùbìžnì monitoruje kamerovı systém,” uvádí Petr Šašek, koordinátor komunikace IKEA Èeská republika.

Pokud se kapacita naplní, nebude personál vpouštìt do obchodního domu další lidi. IKEA rovnìž apeluje na zákazníky, aby pøicházeli pøedevším na cílené nákupy, pokud možno bez dìtí, a preferovali bezkontaktní platby. Otevírací doba prodejen je oproti standardnímu provozu o hodinu delší, obchodní domy zavírají v 10 veèer.

V obchodech se nadále nosí roušky a dodržují dvoumetrové rozestupy. “Naši návštìvníci jsou v prostorách centra o pravidlech informováni prostøednictvím interního rozhlasu, informaèních cedulí na vstupech a prostøednictvím bezpeènostní služby, která zároveò dohlíží na dodržování opatøení. øízení front zákazníkù probíhá pomocí letištních zábran, polepù na podlaze, pøípadnì personálem,” vyjmenovává manažerka brnìnského centra Galerie Vaòkovka.

Provozovatelé jdou èasto i nad rámec vládních restrikcí. „ V Centru Èernı Most je u západního vstupu zákazníkùm k dispozici infraèervenı teplomìr,“ øíká Petra Valentová.

Rezervaèní systémy restaurací se plní

Od ètvrtka se èásteènì otevírají také bary a stravovací zaøízení, která doposud mohla prodávat jídlo jen pøes okénko. Jejich otevírací doba je omezena od 06:00 do 22:00 a kapacitu budou smìt naplnit pouze na polovinu. U jednoho stolu mohou sedìt maximálnì ètyøi lidé. Rezervaèní systémy restaurací se rychle plní, lidé plánují do podnikù vyrazit ve velkém.

„Máme plno, asi jako vìtšina restaurací,“ uvedl Luboš Kastner ze skupiny Hospodska, pod kterou patøí tøeba i restaurace Èervenı Jelen v Praze. „Omezení padesát procent je tak zásadní, že kapacita se naplòuje samozøejmì daleko rychleji. Je vidìt, že hosté uvolnìní vítají a plánují vyrazit ven,“ upøesnil.

Kapacity gastronomickıch provozù se zaplòují i na nìkolik dní dopøedu. „Máme hodnì rezervací na pátek i na sobotu, ale stoly jen po ètyøech lidech je problém. Už v kvìtnu jsme mìli rezervace firem pro konání vánoèních veèírkù, to je zrušené. Není to nic moc, ale aspoò nìco,“ øekl ÈTK majitel brnìnské restaurace Havana Radek Novotnı.

Podle provozního pražského pivovaru Cobolis Ládví Petra Vernera se místa rezervují od té doby, kdy vláda rozhodla o uvolnìní opatøení. „Zítøek je zatím nejplnìjší. Další dny se plní pomalièku, lidé volají tøeba i kvùli Vánocùm,“ øekl Verner.

Football news:

Lampard will be sacked if Chelsea's results don't get better soon. Allegri and Tuchel are Interested (Sky Sports)
Cristiano Ronaldo: I am very happy with my fourth title in Italy. This is the Juventus we love! 🏆
Zidane has no intention of resigning, Real Madrid will make a decision after the season (Marca)
Chiesa injured his ankle. He was replaced in the match against Napoli
Neuer on Bayern's two consecutive wins: This is a message to the competitors
Gattuso about 0:2 with Juve: Insigne should not think that Napoli lost because of him
Nepomnyashchy against reducing the RPL to 12 clubs: Russia is not ready to sacrifice a large number of fans