Czech Republic

Velká očekávání, bída při debutu. Lafreniére vedle Chytila nezářil

Jako první vyjel k rozcvièce na led ve zcela prázdné Madison Square Garden, chopil se puku, rychle s ním zamíchal a upaloval na bránu. Debut jednièky draftu Lafreniéra byl však velice zvláštní.

Zpravodajství

Když vcházel do hokejového chrámu, kde se z prostıch hráèù v minulosti stávaly legendy, podruhé, pøedstavovali kanadského šikulu, jak se na hvìzdu sluší. Rozjel se pøes kluzištì, led byl nasvícenı jeho èíslem 13, jenže nebylo komu kynout.

Na proslulém stadionu chybìli kamarádi, sestra, rodièe a poèetnı zástup pøíbuznıch z velmi rozvìtvené rodiny. Ochozy zely prázdnotou, a stejnì prázdnı byl i vıkon mladé hvìzdièky, od níž se èekaly divy.

V den D se postavil na levé køídlo tøetí lajny s Filipem Chytilem a Julienem Gauthierem. Jenomže proti nejt잚ímu možnému soupeøi na rozjezd, úhlavnímu rivalovi New York Islanders, jako by zhasl.

„Alexis Lafreniére pøi svém debutu zaznamenal mínus jeden bod v tabulce +/-, jeden hit a jeden blok za 15 minut a 27 vteøin pobytu na ledì pøi porážce 0:4 od Islanders,“ komentoval suše reportér nhl.com Dan Rosen Kanaïanùv nevalnı vıkon.

Cítíte ten rozdíl oproti debutùm Crosbyho a McDavida? Tentokrát žádné vzletné titulky, žádné oslavné èlánky, pochvalné expertízy, srovnání s Gretzkym a vynášení do nebes.

Rangers hráli zkrátka hrozivì. Do pùlky první tøetiny dostali tøi góly, za nìž nemohl ani další nováèek v brance Igor Šesorkin. Beci dìlali hloupé chyby v rozehrávce, v defenzivní èinnosti vládl chaos, dopøedu to nestálo za nic.

Útoèník Alexis Lafreniére bìhem rozcvièky pøed svım prvním zápasem v NHL v...

Útoèník Alexis Lafreniére bìhem rozcvièky pøed svım prvním zápasem v NHL v dresu New York Rangers.

Zmizelo i nadšení Lafreniéra, jenž mìl na pozápasové tiskovce protáhlı oblièej.

„Alexisi, jakı to byl debut?“ otázali se zámoøští novináøi.

„Tìžkı první zápas v NHL,“ hlesl a pokornì pokyvoval.

„Mìl jsem velké nervy, ale po pár støídáních jsem se cítil lépe. Jak veèer postupoval, trochu jsem zapomnìl, že je to moje premiéra. Pøíští zápas bude lepší,“ ujišoval.

Experti napøíè NHL pøipomínali, že hrál stejnì jako kdysi Crosby za Rimouski Oceanic v QMJHL. Že se stal také vícenásobnım nejlepším hráèem tamní juniorské ligy. Po loòském mistrovství svìta se v zámoøí dokonce øíkalo, že je tu novı Crosby. A nevyhnul se ani srovnání s hvìzdnım McDavidem.

Oèekávalo se, že ve formaci mladíkù bude tahounem, tvùrcem a autorem gólovıch pøihrávek pro oba zkušenìjší paráky.

Kanaïan Alexis Lafreniere slaví vítìznı gól v utkání proti Spojenım státùm.

Sociální kanál Steel City Collectibles dokonce nabízel prémiové balení kartièek zdarma jednomu ze šastnıch fanouškù, pokud dá gól v prvním zápasu za Rangers. V klubu si pochvalovali skvìlou pøipravenost mladíka na životní veèer.

Komentátor listu New York Post Larry Brooks však opatrnì krotil elán a upozoròoval, že to bude premiéra za zvláštních okolností, podle níž mùže vıkon mladého køídelníka také vypadat. Po zápase to shrnul jedinou vìtou: „Lafreniére nebyl vystavenı tolika tìžkım momentùm jako další náctiletı hráè K’Andre Miller. Hrál každopádnì povzbudivì.“

Rangers první noc sezony vùbec nevyšla a Lafreniére se svezl se zbytkem mužstva. Brooks ostatnì Newyorèany poøádnì sepsul.

„Pro Rangers neexistuje jediná vımluva. Vypískání zùstali ušetøeni jenom proto, že fanoušci nemohou bıt na stadionu. Toto byl amatérskı vıkon tımu nepøipraveného konkurovat poslední finalistùm vıchodní konference,“ napsal tvrdá slova do svého sloupku.

Mladého technika po nepovedené premiéøe na dálku chválil alespoò trenér David Quinn. „Hraje sebevìdomì, nezalekl se velkého pódia. Byla to tìžká noc, ale vidíte jeho dovednosti, talent a jsou tam i vìci, které z nìj dìlají dobrého hráèe.“

Skleslého nováèka v kabinì utìšovali zkušení borci, kteøí ho už pøed vstupem do ligy pouèili, naè se má soustøedit.

„Dal jsem mu asi takovouto radu: Teï hraješ na opravdu nejvyšší úrovni v dospìlém hokeji. Schopnosti máš, tvùj vıkon je jen o duševní stabilitì a o pøípravì. Už to není o kroužení koleèek na ledì, ale o skuteèné práci na mentální èásti hry a psychologii,“ popisoval promluvy do duše Artìmij Panarin.

Chris Kreider zase vzpomnìl spoleèné podzimní chvíle s Lafreniérem v Connecticutu, kde trénovali a zkušenı útoèník Rangers mohl juniora poznat lépe jako hráèe i èlovìka.

„Obdivuju jeho pracovní morálku a vyspìlost. Pokud existuje jedna vìc, kterou bych mu mohl øíct, tak aby se soustøedil na všechny vìci, které ho udìlají lepším. Jen nevím, jestli je potøeba mu to øíkat. Alexis poøád tvrdì maká,“ øekl Kreider.

Renomovaní experti jedním dechem dodávají, že køídlo Rangers nepøevedlo zdaleka celı arsenál dovedností. Podle nìkterıch mu nepomohla nestandardní doba, kdy nemohl projít rozvojovım kempem, kterı bıvá pøedvojem hlavního pøípravného období mužstva.

Kvituje se ovšem, že díky koronavirové pandemii nebyl obletovanı médii, neztrácel èas sponzorskımi akcemi a nebyl v obležení fanouškù. Zkrátka se mu vyhnul obvyklı vzruch kolem jednièek draftu. A tak mìl spíše spoustu volnı chvil na pøípravu, jež se mu mùže na startu ligy vyplatit.

Lafreniére nemusí bıt smutnı. První zápasy v NHL prohráli i Crosby a McDavid, s nimiž je tolik srovnávanı. Crosby bìhem svého debutu 5. øíjna 2005 zaznamenal asistenci na jedinı gól Marka Recchiho pøi drtivé porážce 1:5 od New Jersey Devils. Pìt dní nato poprvé v lize skóroval a na konci sezony mìl 102 bodù.

Connor McDavid i pøes nespornı talent nezáøil pøi premiéøe 8. øíjna 2015 proti St. Louis Blues (1:3). Na vše sám v tımu, kterı se teprve zaèal budovat, jednoduše nestaèil. Gól dal až o ètyøi dny pozdìji Karimu Lehtonenovi z Dallasu a v tomto duelu také prohrál. Bìhem sezony se zranil, stihl odehrát 45 utkání a nakonec dosáhl na 48 bodù.

Nevırazné první vıkony obou hvìzd svìtového hokeje mohou bıt útìchou i motivací pro mladého miláèka kanadského národa.

A také se mùže tìšit na to, že mu souhra s Èechem Chytilem, jenž má vıborné hokejové cítìní i vidìní, mùže zaèít poøádnì fungovat.

Football news:

Real Madrid is the only club from Spain to win the first leg of the 1/8 final of the Champions League
14 million from hair transplant clinics, 6 million from a clothing brand, 0.5 million from fitness centers: a guide to Ronaldo's business empire
I hope Messi wins something with the national team. He is one of the best in the history of football. Marques about the Barca forward
Capello about red Traileru: Even Zidane did not believe! Did you see him laugh? Atalanta was unlucky
Dejan Kulusevski: No one will take away from me the pleasure of daily training with Ronaldo. This experience is for life
Real Madrid wants to appeal against Casemiro's yellow card. Because of it, the player will miss the second leg with Atalanta
I won't let Varentino control La Liga. Poster of presidential candidate leopards Frasi about Perez