Czech Republic

Velká dřina, ale chebští stolní tenisté ukázali mentální sílu

Hlavní zásluhu na vıhøe Vıchodoèechù mìl Jakub Crha. Hned v úvodním zápase totiž porazil Antonína Gavlase 3:1 a vzal Chebu hlavní triumf z ruky. David Štìpánek sice vykøesal nadìji, když porazil Marka Kláska, jenže pak mìlo utkání pøedpokládanı prùbìh. Vlastimil Buben pøehrál Ondøeje Kvìtonì. Antonín Gavlas bez ztráty setu vybojoval bod v duelu s Kláskem. A skvìle hrající Jakub Crha zpeèetil vítìzství hostujícího tımu v souboji se Štìpánkem.

Na vıchod Èech k odvetì tak Cheb odjíždìl s nutností vyhrát a vynutit si tøetí rozhodující zápas doma. Druhou možností byl konec sezony. Vybral si, vıhrou 1:3, první možnost.

Sice v úvodní dvouhøe prohrál David Štìpánek s Vlastimilem Bubnem, jenomže chebská opora Antonín Gavlas zvládl pìtisetovou bitvu s Jakubem Crhou a nastartoval obrat. Ještì blíž vyrovnání série posunul Cheb Jakub Slapnièka. Porazil Marka Kláska a nahrál na meèbol Gavlasovi. Ten nezaváhal a s pøehledem bez ztrátu setu zajistil Chebu vítìzství.

A tak se o postupu do semifinále rozhodovalo v Chebu. Vısledkovì nejjednoznaènìjší duel ovládli 3:0 chebští. Byl to ovšem zároveò nejdramatiètìjší souboj.

Všechny zápasy pìtisetové a doslova pìt minut po dvanácté zmrtvıchvstání Davida Štìpánka, jenž prohrával s Crhou 0:2 na sety a 5:9. „Jsem moc rád, že se nám podaøilo zvítìzit, protože to mohlo bıt i opaènì. Jsem opravdu šastnı, že se to klukùm podaøilo a ukázali spíš mentální sílu tımu,“ pøiznal trenér a manažer SKST Cheb Petr Gavlas.

V prvním zápase hned Antonín Gavlas málem narazil. Nakonec udolal Bubna až v pìti setech. A na vstupu do duelu hodnì záleželo.

„Byl to rozhodující zápas, chtìl jsem na nìj vlétnout, od zaèátku nastoupit zodpovìdnì. Bohužel zaèátek mi vùbec nevyšel, první set byl ode mì úplnì vlažnı, aè jsem se snažil bìhat, tak jsem byl nìjakı zatuhlı, necítil se dobøe a bylo tomu tak celı zápas. Jsem rád, že jsem to nakonec nìjak zvládl,“ pøiznal Antonín Gavlas, kterı stále pociuje následky podzimního zranìní, po svém vystoupení. „Málo jsem toho natrénoval. Poøád hledám a zkouším vymyslet nìco na soupeøe, protože moji hru, co jsem zvyklı, nemohu aplikovat.“

Rozhodující bod celé série vybojoval Radek Štìpánek v souboji s Crhou. A byl neskuteènì tìžce získanı, chebskı hráè totiž prohrával už 0:2 na sety a 5:9 ve tøetím.

„Rád bych vyhrál lehèeji, protože mì to stojí velmi mnoho sil. Je to klika, když se to povede,“ pøiznal Radek Štìpánek a dodal. „Dokud není jedenáct, tak není konec, èlovìk musí zkoušet do posledních chvíli, pingpong je takovı, že jeden míèek mùže otoèit celı zápas.“

Štìpánek tak šel pøíkladem kolektivnímu pøání, které si chebskı celek naordinoval. „Pøed zápasem jsme si øekli, že do toho pùjdeme na plné pecky, že chceme postoupit a dìlali jsme pro to maximum.“

Poøád ještì ale zbıvalo udìlat jeden bod, aby se mohlo postoupit. A vybojoval jej nejmladší èlen sestavy Šimon Jadrnı. Kláska porazil, jak jinak, v pìti setech. „Pocity jsou neskuteèné, když jsem pomohl bodem k vıhøe tımu. V koncovce jsem mìl obrovské štìstí a jsem rád, že to takto dopadlo. Taky jsem byl nervózní, ale nedávám to moc najevo a ani si nìjak moc nefandím,“ øíkal Šimon Jadrnı. Duel rozhodl velmi tìsnım prasátkem. „Jsem radši, že tam padlo prasátko a šastnı, že to byl poslední míèek série.“

Tak ve druhém utkání v Hradci Jakub Slapnièka i v rozhodujícím duelu Šimon Jadrnı zachránili mladíci Chebu sezonu. „Moc klukùm gratuluji a jsem opravdu rád, že jim takto vyšel aspoò konec sezony, když v sezonì to nebylo úplnì ideální v nìkterıch zápasech,“ uvedl chebskı kouè Petr Gavlas.

Semifinále play off extraligy stolních tenistù zaèíná 20. dubna utkáním HB Ostrov – TTC Enfireex Ostrava. O den pozdìji se rozbìhne i druhá série mezi SKST Cheb a KT Praha. Opìt se bude hrát na dvì vítìzná utkání.

„Bude to opìt jinı soupeø než Hradec, ne co se tıèe vıkonnosti hráèù, ale co se tıèe složení tımu. Budeme se hráèe, hlavnì mladé, snažit pøipravit takticky na jednotlivé borce soupeøe a uvidíme, jak se nám to podaøí,“ dodává chebskı trenér.

Zestárl jsem o tøi ètyøi roky, øíká Gavlas

Ve støedu rozehrají stolní tenisté SKST Cheb domácím duelem s KT Praha semifinále play off extraligy. Postoupili do nìj až možná pøekvapivì tìžkopádnì. Sedmı celek základní èásti Hradec Králové zdolal druhı Cheb až ve tøech zápasech. Vısledky 2:3 (v Chebu), 1:3 (HK) a 3:0 (CH) sice vypadají nevinnì, ale bylo to neuvìøitelné drama, poslední duel se hrál na pìt setù každı zápas.

„Zestárl jsem o tøi ètyøi roky (smích). Ale po vítìzství èlovìk rychle zapomene na nervy, co byly pøedtím,“ pøiznal trenér a manažer chebskıch stolních tenistù Petr Gavlas. Neménì nároèná bitva se èeká od støedy v semifinále proti KT Praha.

Ètvrtfinálová série se hrála obden. Po první prohøe doma jste hned jeli do Hradce.
Bylo to rychle za sebou a to nakonec hrálo nám do karet. Po prvním utkání to bylo ménì veselé. Já to ale oèekával. Jakmile Hradec naskoèí v plné sestavì, tak je to úplnì jinı tım, v tomto složení pøed dvìma lety skonèili tøetí. Proto jsem vìdìl, že to nebude jednoduché.

Trochu nás zaskoèili otoèením sestavy. Svého nejlepšího hráèe Jakuba Crhu nasadili hned v prvním utkání na našeho nejlepšího Antonína Gavlase a podaøilo se mu jej porazit. Bylo to neèekané a tím trochu Gavlas ztratil jistotu. I když Crhovi se podaøilo vyhrát se štìstím, už bylo zadìláno.

Rychle jste se museli vzpamatovat a jeli jste do Hradce.
Když jsme tam jeli, øekli si, že se musíme soustøedit na každé utkání, každı set, každı míèek, každou malièkost. Hrát tak jak celou soutìž, s respektem k soupeøi, uvìdomit si, že má také nìjakou sílu a nepodcenit ani míèek. Dát do toho všechno. Ale utekli jsme hrobníkovi z lopaty.

No právì, Radek Štìpánek prohrál s Bubnem hned první utkání.
Nemìl vcelku šanci, Buben nechyboval, hrál pøesnì, razantnì a bezchybnì.

Potom se znovu postavil Crha Antonínu Gavlasovi.
Riskli to. Ale naštìstí bratr, i pøestože nehrál to, na co jsme zvyklí, nebyl ve své kùži, to svımi zkušenostmi vydøel a vyhrál 3:2. Crha hrál opravdu skvìle, pøekvapil mì, jak se pøipravil na play off i po zranìní, které mìl od ledna.

A pøišla jasná vıhra Jakuba Slapnièky nad Kláskem.
Šokoval mì. Takticky jsme jej pøipravovali už od minulého zápasu u videa, tušil jsem, že nasadí Kláska. Slapnièka se skvìle pøipravil po technické stránce, namotivovanı byl ohromnì a zahrál skvìle. To nás velice nakoplo.

V prvním duelu hrál jako trojka Ondøej Kvìtoò, ve druhém Jakub Slapnièka a ve tøetím Šimon Jadrnı.
Nebyl to zámìr. Mladí hostující hráèi mohou v sérii nastoupit pouze do padesáti procent utkání. Proto jsem byl nyní nucen vystøídat všechny tøi. Zaèali jsme od vıkonnostnì nejlepšího (Kvìtoò), kterı bohužel nešastnì prohrál s Bubnem, pokraèoval jsem Slapnièkou v Hradci a nakonec hrál Šimon Jadrnı.

Rozhodující zápas jste doma vısledkovì vyhráli jasnì, ale bylo to nejvìtší drama ze všech zápasù. O kolik jste zestárl?
O tøi ètyøi roky (smích). Ale po vítìzství èlovìk rychle zapomene na nervy co byly pøedtím.

Všechny zápasy se hrály na pìt setù a všechny se pøeklopily na vaši stranu. Co bylo rozhodující?
U Antonína Gavlase (s Bubnem) to bylo, že se zklidnil, v rozhodujících chvílích zahrál kvalitnì, od zaèátku soustøedìnì. Liché sety, co prohrál, byly vyrovnané a ty, co vyhrál, byly pomìrnì jednoznaèné. Štìpánek (s Crhou) je jinı pøíbìh. To byla bojovnost, vùle po vítìzství. Otoèil z 0:2 a 5:9, zahrál skvìle v nádherném utkání, které se muselo líbit. Šimon Jadrnı (s Kláskem) využil toho, že se soupeøi moc nedaøilo celou sezonu a hrál pod velkım tlakem. Jadrnı byl opìt skvìle pøipraven takticky, ale také mì pøekvapil, s jak ledovım klidem zahrál a podaøilo se mu vyhrát.

Mezi sériemi je desetidenní pauza. Jak ji vyplòujete?
Antonín Gavlas na zaèátku minulého tıdne odehrál velmi silnì obsazenı turnaj v Praze. Aby se dostal do zápasové praxe. Od ètvrtka probíhá spoleèná pøíprava s dùrazem na technické a taktické vìci spíš než na fyzickou pøipravenost.

Co tedy bude platit na KT Praha?
Jsem moc rád, že se ke Gavlasovi pøidali i ostatní a nenechali jen na nìm sbírání bodù. Byl bych rád, kdyby to tak bylo i nyní a tımovım vıkonem dotáhli sérii zpátky do Chebu. V základní èásti jsme vyhráli u nich 1:3, doma prohráli tìsnì 2:3. Bude nutné, aby se znovu všichni zapojili do bodovıch ziskù, protože sám Gavlas to nezvládne. Bude to hodnì vyrovnané a papírovì jsou mírnìjšími favority hráèi KT Praha.

Football news:

Guardiola's father: I do not rule out that Pep will return to Barca as a coach or adviser
Greenwood is playing his 100th game for Manchester United in 19 years, 217 days. This is a record for the English and the 3rd result in the history of the club
Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma