Czech Republic

Věda byla degradována na boj o finanční přežití, říká profesor Šesták

V jedné pochvalné øeèi se píše, že jste se „etabloval v oblasti materiálového vızkumu“. Mùžete laikovi pøiblížit, co to ten materiálovı vızkum je?
Materiály byly základem vıvoje civilizace odjakživa – ve starovìku se napøíklad nejlepší meèe dìlaly tak, že se po odlití meè koval a následnì zakalil tím, že se zapíchl do nìjakého nepøítele, což má svou fyzikální podstatu. Meè je vlastnì utvoøenı malımi zrny, a èím jsou vìtší, tím je meè køehèí. A když do nìj pøi kování tluèete – stejnì jako když naklepáváte srp nebo kosu –, pak ta velká zrna ženete k okraji, až zùstává jemnìjší struktura, a tím i pevnìjší meè, protože tyto velké struktury mohou bıt zárodkem mechanické deformace. Když meè bojovníci zakalili v krvi nepøátel, provedli vlastnì takzvanou cementaci, jelikož krev obsahuje dusík, kterı ještì s dalšími prvky strukturu meèe zpevnil. A z materiálového hlediska, jímž se zabıvám já, se takto vyrobil materiál, kterı má vynikající vlastnosti i v dnešní dobì. 

S pøednášením jsem pøed dvìma lety skonèil, hlavnì proto, že jsem kdysi ohluchl pøi práci s radioaktivními oxidy ve švédském nukleárním ústavu.

Jaroslav Šesták fyzikální chemik

Football news:

UEFA President: Super League is a greedy project that could kill football forever. But this will not happen
Ceferin about Agnelli: The president of an organization with 247 clubs just ran away from it - I have never seen this in my life
I've never seen a man lie so much. The president of UEFA called Agnelli a liar, and the clubs of the Super League-greedy snakes
Coster-Waldau on Neville's words about Super League: He spoke on behalf of all football fans. Stop this nonsense
The president of UEFA on the head of Juve Agnelli: I have not seen a person who would lie so much. Incredible
UEFA President on Champions League without 12 top clubs: There are a lot of good teams in Europe. Now we know that there are snakes next to us
Shame on you. R. I. P. Liverpool. 1892-2021. Fans of the club hung banners against the Super League on the fence of Anfield