Czech Republic

Ve věku 96 let zemřel publicista Antonín Jaroslav Liehm. Velkou část života prožil v exilu

Podstatnou èást svého života prožil v exilu, pøed sedmi lety se pøestìhoval zpátky do Prahy. Na jaøe 2015 pøevzal Cenu Toma Stopparda, v øíjnu téhož roku mu prezident udìlil medaili Za zásluhy.

„Zemøel dnes v odpoledních hodinách po krátké tìžké nemoci,“ uvedla Urbanová. O posledním rozlouèení s Liehmem rodina teprve rozhodne.

Kariéru žurnalisty a kritika zahájil Liehm tìsnì po druhé svìtové válce, kdy spolupracoval s Emilem Františkem Burianem na èasopisu Kulturní politika. Po jeho uzavøení pracoval v tiskovém odboru èeskoslovenského ministerstva zahranièí, v nakladatelství Naše vojsko a v zahranièní redakci ÈTK. V 60. letech vedl Liehm zahranièní a filmovou rubriku Literárních novin. Pøekládal zejména francouzskou literaturu. 

Na podzim 1968 Liehm vyjel do Paøíže jako zástupce Èeskoslovenského státního filmu a vzhledem k posrpnovému vıvoji ve vlasti už za hranicemi zùstal. Pøednášel na univerzitách v Evropì i USA a zároveò pøispíval do zahranièních novin a rádií. V roce 1984 založil Liehm v Paøíži mezinárodní kulturní revue Lettre internationale a vydával periodické almanachy Ètení na léto a 150 000 slov. Ty se daøilo dostávat i ke ètenáøùm v komunistickém Èeskoslovensku.

V Paøíži žil Liehm podle své dcery 32 let, dalších 12 let strávil v USA, kde získal i obèanství. Po pádu komunismu zaèal publikovat také v èeskıch periodikách. Èastım tématem jeho èlánkù byla lítost nad tím, že èeská kultura nenavázala po roce 1989 na úspìšná 60. léta. Knižnì vydal Liehm dvì sbírky rozhovorù se zahranièními a èeskımi spisovateli a knihu Pøíbìhy Miloše Formana. 

Liehm napsal i dílo Ostøe sledované filmy, které se zabıvá èeskoslovenskım „filmovım zázrakem“ ze 60. let. Podle Urbanové na ní pracoval spolu se svou manželkou Drahomírou. Pøed šesti lety pak vydal pøehled svıch èlánkù nazvanı Názory tak øeèeného Dalimila. Právì za tuto publikaci obdržel Stoppardovu cenu. 

„Snažil jsem se nelhat a mluvit o tom, o èem chtìjí lidé slyšet. Ale ne to øíkat s ohledem na to, co chtìjí slyšet. Za nejhorší považuju vyhovovat pøání ètenáøù, což je teï problém èeské žurnalistiky,“ øekl  pøi pøedstavení knihy v roce 2014 Liehm.

Football news:

Barca's presidential election will not take place on January 24 due to anti-coronavirus restrictions
Zlatan on Covid: I tried to train at home, but immediately felt tired
Bayern are Interested in Militao as a replacement for Alaba. The Brazilian has 3 matches for Real Madrid this season
Fiorentina Interested in Odriosola. The defender of Real Madrid played 1 match in the season
Pavlyuchenko on Tottenham: At first, my English was zero. When I drank a beer, I had good English, Spanish, and Portuguese
Dean Smith is the Premier League's best coach in December. Aston Villa have scored 11 points in 5 matches
Jamie Carragher: Manchester United's win at Anfield shocks the Premier League. Liverpool must put them in their place