Czech Republic

Ve středu zatím přibylo 8840 případů koronaviru, testy překonaly 40 tisíc

Za støedu zatím pøibylo 8 840 lidí nakaženıch koronavirem. Opìt se jedná o jeden z nejvyšších pøírùstkù. Stoupnul také poèet mrtvıch na 1 719. V souèasnosti se s covidem potıká pøes dvì stì tisíc lidí.

Rekordní byl i poèet testù. Ministerstvo vždy veèer zveøejòuje jejich poèty za pøedchozí den, v úterı laboratoøe provìøily vzorky od 40 327 obyvatel. 

Vláda ve støedu na mimoøádném jednání rozhodla, že od ètvrtka od 6 hodin uzavøe maloobchody a služby, s vıjimkou prodejen se základním sortimentem. Omezila také volnı pohyb. „Omlouvám se, že jsem v minulosti tuto možnost vylouèil. Musíme v první øadì ochránit životy obèanù,“ øekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš.

Nové restrikce platí do 3. listopadu, tedy do konce nouzového stavu.

„Stále tìch kontaktù je pøíliš mnoho a ta opatøení nejsou vždy úèinná,“ øekl v úterı ve Snìmovnì Prymula. V poètu hospitalizací je Èeská republika podle Prymuly na 80 procentech pùvodní kapacity. Nepodaøilo se totiž snížit reprodukèní èíslo, které udává, jakım tempem se rozšiøuje nákaza.

V pondìlí už vláda rozhodla, že roušky budou od støedy povinné i venku na území obcí. Vıjimku mají èlenové jedné rodiny nebo lidé pøi sportování.

V úterı pøibylo v Èesku 11 984 potvrzenıch pøípadù koronaviru. Je to nejvyšší pøírùstek od zaèátku epidemie.

Football news:

Mourinho before the match with Chelsea: Tottenham are not afraid of anyone
Guardiola on the schedule: Players lose the joy of football. This is a problem
Solskjaer about Manchester United: We didn't start the Premier League like the others, because of the European Cup and pre-season, which we didn't have
Why is soccer called soccer in the United States (and not only there)? Is it true that this name was invented by the British?
Ole Gunnar Solskjaer: We look at Manchester United through the lens of history. We want to attack and dominate
Koeman on the crisis: We must help Barca in the name of our love for her. We need to think about what's best for the club
Bayer midfielder Bailey named son Leo Cristiano: This has nothing to do with football at all