Czech Republic

Ve školách budou nejspíš moci učit i odborníci, kteří nejsou pedagogy, schválila Sněmovna

Novelu, kterou nyní dostane k projednání Senát, pøijala dolní komora navzdory nesouhlasu pedagogických fakult, profesních organizací a školských odborù. Proti byli také vládní sociální demokraté a komunisté. Odborníci z øad neuèitelù by podle novely mohli ve školách pùsobit až tøi roky bez doplnìní pedagogické kvalifikace. Kritici to pokládají za degradaci uèitelské profese a snah o zvýšení prestiže pedagogù.

Podle souèasného zákona mohou uèit jen lidé s pedagogickým vzdìláním. Nepedagogové s praxí proto museli školy pøed nìkolika lety opustit. Výjimkou jsou pøípady, kdy se øediteli nedaøí sehnat kvalifikovaného uèitele. V takové situaci mùže doèasnì zamìstnat èlovìka, který uèitelské vzdìlání nemá. Piráti neprosadili návrh, podle nìhož by øeditelé škol mohli uznat za odbornì kvalifikované i èleny pedagogického sboru s alespoò desetiletou praxí. Budou ale moci zamìstnat bakaláøe z pedagogických fakult, kteøí si magisterské studium dodìlají bìhem tøí let.

Uèitelské platy

Snìmovna v rámci novely rozhodla také o tom, že pomìr uèitelských platù k prùmìrné mzdì má být stanoven zákonem. Platy by se mìly zvyšovat minimálnì na 130 procent prùmìrné mzdy do roku 2023. Uèitelé mají také dostat pøíplatek ve výši dvojnásobku prùmìrného hodinového výdìlku za výuku pøesèas. Za specializované èinnosti mají dostávat pøíplatek ve výši 1000 až 2000 korun mìsíènì.

Novela mezi pedagogické pracovníky zaøadí školské logopedy, sociální pedagogy, školní psychology a školní speciální pedagogy. Novela na návrh bývalé ministrynì školství Kateøiny Valachové (ÈSSD) definuje náplò práce jak tøídního uèitele, tak uvádìjícího uèitele, který se bude starat o zaèínající pedagogy.

Tøídnické pøíplatky poslanci neuzákonili. Snìmovní školský výbor ale vyzval vládu, aby se tøídnický pøíplatek zvýšil ze souèasných 600 korun na 1500 až 2500 korun mìsíènì vyhláškou. Zvýšit by se mìly i specializaèní pøíplatky pedagogù. Vyhlášku slíbil Plaga ve spolupráci s ministryní práce a sociálních vìcí Janou Maláèovou (ÈSSD).

Football news:

Verona coach: We only gave Juve one chance to score, and it's not easy when they have Chiesa and Ronaldo
Ronaldo has 47 goals in the last 47 games in Serie A
Thomas Tuchel: Chelsea are in good shape and want to be the first to beat Manchester United on their own field in the Premier League
Conte on the Inter: When you don't win for 10 years, you get used to it, you look for excuses. I increased the pressure and became a pain in the ass
Ronaldo has 4 goals in the last 4 matches in Serie A. He is ahead of Lukaku by 2 goals in the list of scorers
On Saturday, the City store was worth 400 million pounds. It was Guardiola who left Sterling, Bernard, Rhodri and other stars in reserve
Ndombele on Pochettino's training sessions: They played a role in my injuries. I wanted to return to France