Czech Republic

Ve čtvrtek přibylo 4048 nových případů covidu. Rizikové skóre PES zůstává stále 57

Rizikové skóre PES zùstává pátı den na 57 bodech, tedy ve tøetím z pìti stupòù pohotovosti. Vyplıvá to z aktuálních dat na webu ministerstva zdravotnictví.

Od zaèátku epidemie se novım koronavirem v Èesku prokazatelnì nakazilo 511 520 lidí. Více než ètyøi pìtiny z nich už se z nemoci uzdravily. Aktuálnì nemocnıch je 71 867 lidí. U vìtšiny nakaženıch má nemoc mírnı prùbìh.

Tempo šíøení nemoci v Èesku v posledních tıdnech zpomaluje. V tomto tıdnu eviduje ministerstvo zdravotnictví za pondìlí 4380 novıch pøípadù, za úterı 5860 a za støedu 4931. Jen úterní nárùst byl v mezitıdenním srovnání vyšší, minulé úterı byl totiž státní svátek a laboratoøe otestovaly ménì lidí. Podle vlády ale epidemie koronaviru nezpomaluje tak, jak si pøedstavovala a plánovala. Není tak jisté, zda se od pondìlí Èesko v protiepidemickém systému PES pøesune do mírnìjšího tøetího stupnì, které pøedpokládá otevøení obchodù, restaurací a služeb, by s øadou omezení.

Od pondìlí platí v Èesku vládou naøízená opatøení podle ètvrtého, druhého nejvyššího stupnì rizika. Pro posun do ještì mírnìjšího stupnì je tøeba, aby skóre PES sedm dní, tedy do nedìle, zùstalo na úrovni tøetího stupnì mezi 41 a 60 body. Pak mùže expertní tım ministerstva zdravotnictví navrhnout vládì další zmírnìní opatøení. Skóre vychází mimo jiné z hodnoty reprodukèního èísla, tedy prùmìrného poètu dalších nakaženıch od jednoho pozitivnì testovaného. Podle aktuálních dat kleslo na 0,91.

Hlavní hygienièka Jarmila Rážová ve støedu upozornila na fakt, že asi šest až sedm ze 14 krajù je z hlediska systému PES spíše na úrovni pátého stupnì. Na jednání s hejtmany øekla, že pokud se situace v krajích nezlepší, rozvolnìní ministrovi nedoporuèí.

Nejvíce se koronavirus v posledních dnech šíøí na Havlíèkobrodsku, kde bylo za uplynulıch sedm dní zaznamenáno zhruba 578 nakaženıch na 100 000 obyvatel. Následuje Svitavsko s 384 pøípady a Opavsko, kde evidují 361 pøípadù na 100 000 obyvatel za poslední tıden.

Football news:

Liverpool's results are an anomaly. Don't be fooled by the shouting-the crisis is not so global (although it may cost the championship) Showsport's emotional reaction to Klopp's results
Leicester have stopped negotiations on the loan of Eriksen due to the high salary of the player
Buffon-Ronaldo: CR 760! I could have scored less
Barcelona's appeal against the suspension of Messi was rejected
The youngster agreed to go to Arsenal. Real will give midfielder in rent without the right of redemption
President of Genoa: I intend to keep Shomurodov. Juventus did not contact us
Liverpool have not scored any of their last 87 shots in the Premier League. The team has 4 consecutive matches without goals