Czech Republic

Vánoce v Betlémě jsou v ohrožení, palestinská vláda zavádí covidová omezení

Podle ministerstva zdravotnictví by se slavnostního rozsvìcení vánoèního stromu na námìstí Jeslièek mìlo zúèastnit maximálnì 50 lidí. Otvírací doba restaurací v oblasti by mìla bıt zkrácena do 21:00 hodin.

Omezena by mìla bıt i úèast na bohoslužbách na Štìdrı veèer. Ministerstvo svá doporuèení zveøejnilo v sobotu a palestinští pøedstavitelé by koneèné rozhodnutí mìli sdìlit v nejbližších dnech.

Ekonomika Betléma, kde se nachází množství hotelù, obchodù se suvenıry a restaurací, je hodnì závislá na vánoèní sezonì. Zrušení èi omezení oslav by zasadilo další ránu místnímu hospodáøství, které je v letošním roce tvrdì postiženo koronavirovou krizí.

Izraelské mezinárodní letištì, jež je hlavní vstupní branou pro cestující ze zahranièí, je pro turisty již øadu mìsícù uzavøeno, což poèet poutníkù pøedem omezuje, pøipomíná agentura AP.

Izraelem okupovanı Západní bøeh Jordánu, kde leží i Betlém, zaznamenává v poslední dobì znovu vyšší poèty koronavirovıch pøípadù. Izrael sám se jen pomalu zotavuje ze záøijové krize, kdy úøady kvùli nekontrolovanému šíøení infekce naøídily pøísnı lockdown.

Severoizraelské mìsto Nazaret, kde podle køesanské tradice strávil Ježíš Kristus dìtství, je nyní v karanténì a pohyb do mìsta i ven je omezen.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017