Czech Republic

Vánoce budou jiné. Evropané je stráví v bublinách, nad lyžováním visí otazník

Vlády napøíè Evropou v posledních dnech horeènatì rokovaly, aby vyøešily, jak umožnit rodinám sejít se o Vánocích, aniž by riskovaly obávanı tøetí vlnu prudkého nárùstu pøípadù koronaviru. Dìje se to v dobì, kdy lokální lockdowny patrnì završují druhou vlnu infekcí. Ta udeøila po letním rozvolnìní restrikcí.

Velká Británie, Francie, Itálie a nyní i Nìmecko zveøejnily další podrobnosti k tomu, co se bude a co nebude smìt o tìchto Vánocích a na novı rok.

Vìdci pøitom již nìkolikrát varovali, že uvolnìní zásadnì dùležitıch opatøení chránících veøejné zdraví pøes vánoèní období by vedlo k vìtšímu šíøení a potenciálnì k dalším úmrtím.

Británie a její vıluèné „vánoèní bubliny“

Ètyøi èásti, které tvoøí Spojené království (Anglie, Wales, Skotsko a Severní Irsko) se tento tıden dohodly, že umožní rodinám napøíè královstvím se o Vánocích sejít. Uznaly tak, že rozdílná politika v jednotlivıch èástech zemì by mohla zpùsobit zmatek v rodinách, které jsou po nìm rozptıleny.

Britská vláda v úterı oznámila, že omezení sociálních kontaktù uvolní od 23. do 27. prosince, což umožní až tøem domácnostem vytvoøit „vıluènou vánoèní bublinu“.

Rodiny budou moci cestovat mezi jednotlivımi regiony s rùznımi úrovnìmi opatøení, vytvoøit však smìjí jen jednu takovou bublinu. Potkat se mohou pouze v soukromıch domech nebo na zahradách, na místech pro konání bohoslužeb èi ve venkovních veøejnıch prostorech. 

Francie, uvolnìní kulturního vyžití

V úterı francouzskı prezident Emmanuel Macron zveøejnil omezení, která budou o Vánocích platit ve Francii. Tam se bude druhá plošná karanténa postupnì uvolòovat od soboty, kdy se otevøou obchody. Od 15. prosince se pak lockdown uvolní dále, pokud to umožní zdravotní situace.

To by mohlo Francouzùm, kteøí za karantény nemohou opouštìt své domovy bez zvláštního dùvodu, jakım je tøeba nákup potravin, umožnit cestovat po zemi a koneènì navštívit rodinu a pøátele.

Kina a divadla budou smìt otevøít 15. prosince, tøebaže bary, restaurace a posilovny zùstanou zavøené až do konce ledna. Zákaz vycházení zùstane v platnosti od 21:00 do 7:00, ale nebude platit na Štìdrı den nebo na Silvestra, i když nebudou povolena žádná velká veøejná shromáždìní.

Pro pøíznivce lyžování letošní Vánoce možná nebudou zas až tak veselé, nebo prezident Macron v úterním televizním projevu øekl, že se ještì nerozhodlo o tom, zda letos budou smìt otevøít tamìjší lyžaøská støediska.

Itálie, na návštìvu za rodinou

Také italskı premiér pøedstavil omezení pro svou zemi, èi spíše uvolnìní stávajících pravidel. Národu øekl, že i když o Vánocích vyluèuje velké sešlosti, zemì by nemìla v dobì svátkù mít žádné „èervené zóny“ s vysokım covidovım rizikem.

„Pokud bude pokraèovat (sestupnı) trend šíøení nákazy, nebudou v prosinci už žádné èervené zóny,“ øekl v úterı premiér Giuseppe Conte. „Nemùžeme ale ve vánoèním období umožnit spoleèenskı život vèetnì neomezenıch prázdnin na snìhu,“ zdùraznil Conte.

Pokud bude Itálie o Vánocích bez èervenıch zón, lidé budou moci navštìvovat své pøíbuzné kdekoli na Apeninském poloostrovì. Nyní jsou èervenımi zónami Kalábrie, Lombardie, Piemont a Údolí Aosty. Tyto oblasti jejich obyvatelé nesmí opustit až do 3. prosince. Stejnì jako Francie ani Conte ještì neuèinil rozhodnutí ohlednì lyžaøskıch støedisek.

Nìmecko a jeho mírná verze lockdownu

Nìmecká kancléøka Angela Merkelová se ve støedu sešla s premiéry spolkovıch zemí i kvùli rozhodnutí, jaká omezení mají bıt zrušena o Vánocích, a to právì v dobì, kdy poèty denních pøípadù koronaviru a úmrtí na covid-19 znepokojivì rostou. Zemì pøitom byla donedávna pandemií zdánlivì zasažena ménì než její sousedé.

Šestnáct nìmeckıch spolkovıch zemí se na setkání s Merkelovou rozhodlo prodloužit „lockdown lite“ (mírnou verzi lockdownu, kdy jsou obchody a školy otevøené, ale bary a restaurace zavøené) až do 20. prosince, aby se restrikce mohly uvolnit na Vánoce. V lednu se už mají opìt zpøísnit.

Od 1. prosince se poèet úèastníkù spoleèenskıch setkání v Nìmecku omezí na pìt, ale po dobu vánoèních a novoroèních svátkù (od 23. prosince do 1. ledna) se zvıší na deset, aby se rodiny mohly setkávat. Pro dìti mladší 14 let pak limity neplatí vùbec.

Nìmci se mají øídit doporuèením, aby se vyhnuli sociálním kontaktùm po dobu sedmi dní pøed Vánocemi a tím minimalizovali riziko šíøení infekce. I nìmeckı Silvestr by mohl bıt letos klidnìjší záležitostí. Bude platit zákaz ohòostrojù v „rušnıch ulicích a námìstích“. Zákaz lyžaøské turistiky by mìl platit nejménì do 10. ledna.

Football news:

To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events
Milan will announce the signing of Mandzukic and Tomori this week
Leonardo on Messi at PSG: We are not at the negotiating table, but the chair is reserved. Such a player is always on our lists