Czech Republic

V úterý zatím v Česku přibylo 910 případů koronaviru, dalších 17 lidí nemoci podlehlo

U vìtšiny lidí má nákaza lehèí prùbìh, poèet zemøelıch ale roste. V úterı do statistik pøibylo dalších 17 obìtí. Dosud s covidem-19 zemøelo 635 lidí. Poèet zemøelıch s koronavirem za záøí pøevıšil poèet úmrtí za duben. V dubnu jich bylo 206, za záøí dosud 210. Na úterı zatím pøipadá osm úmrtí, v pondìlí zemøelo devìt lidí. V sobotu a v nedìli ale ministerstvo eviduje po 16 obìtech, minulou støedu jich bylo dokonce 20.

Poèet lidí, kteøí skonèili s koronavirem v nemocnici, se podle údajù ministerstva zvıšil od zaèátku záøí zhruba pìtinásobnì na 825. Na více než pìtinásobek stoupl i poèet hospitalizovanıch ve vážném stavu, je jich 187.

V ÈR je podle Lékaøské komory aktuálnì také už skoro 1700 nakaženıch zdravotníkù, z toho 400 lékaøù a 700 sester. Podle zdravotnickıch odborù je tøeba omezit zbytnou péèi. Nemocnice, hygienické stanice a sociální služby by mìly oslovit bıvalé zamìstnance, pomoci by mìli i studenti lékaøskıch fakult a zdravotnickıch škol.

Pøípadù covidu-19 pùvodnì pøibıvalo nejvıraznìji v Praze a okolí. Podle aktuálních údajù byl ale nejvìtší rùst za posledních sedm dní na Pelhøimovsku, více než 247 novıch pøípadù v pøepoètu na 100 000 obyvatel. Následuje Uherskohradišsko s 236 pøípady. V okrese Praha-západ bylo za uplynulı tıden pøípadù na 100 000 obyvatel 220, v Praze 213 a v okrese Praha-vıchod pøes 208.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) øekl, že nouzovı stav kvùli koronaviru by mohl zaèít platit od pondìlní spolu s novımi opatøeními, která budou na dva tıdny. O vyhlášení stavu nouze bude ve støedu rozhodovat vláda. Od pondìlí také zøejmì zavøe støední školy v regionech s vyšším rizikem nákazy, další omezení se budou podle Prymuly tıkat zejména volnoèasovıch aktivit. Na rozdíl od jara se ale neplánuje uzavírání státních hranic.

Football news:

Adama Traore: I don't think speed is related to skin color
Riyad Marez: If I went to Marseille, they decided that I was not good enough
Defoe scored the 300th goal of his club career. It's been 20 years since his first ball
Gattuso on 2:1 with Benevento: Napoli played too predictable before the break
Adama Traore turned down NFL scouts as a child to become a football player
Zlatan called Khabib the best fighter regardless of weight
Lizarazu about Griezmann: He no longer knows how to play in a Barca shirt