Czech Republic

V úterý v Česku přibylo 15 663 nakažených. Nemocných už je přes 170 000

Úmrtí s koronavirem pøibıvalo od minulé støedy každodennì víc než sto. Za úterı nyní ministerstvo uvádí 98 zemøelıch, èísla se ale obvykle pøi pozdìjších aktualizacích zvyšují. Dosud nejvíc pacientù v jeden den zemøelo v pondìlí, bylo jich 139. Nedìlních 125 úmrtí s covidem-19 je dosavadní druhı nejvyšší poèet.

Rychle se zvyšuje také množství hospitalizovanıch. Podle posledních známıch èísel v pondìlí oproti nedìli pøibylo v nemocnicích 578 lidí s koronavirovou infekcí na 6 191 pacientù. V tìžkém stavu je 893 z nich, za jedinı den se poèet zvıšil o 65. Rostoucí poèty hospitalizovanıch s covidem-19 ohrožují kapacitu zdravotnického systému.

Potvrzenıch pøípadù koronaviru je od bøeznového poèátku šíøení nemoci v Èesku 284 033. Vyléèilo se 111 443 lidí.

Poèet potvrzenıch pøípadù nákazy mezi testovanımi sice po šesti dnech v pondìlí klesl pod 30 procent, takto vysokı podíl ale stále naznaèuje, že v populaci je mnohem víc infikovanıch, než hygienici odhalí. V pondìlí testù ubylo k 35 000, ve všedních dnech minulého tıdne jich laboratoøe provedly i pøes 46 000. Úterní poèet testovanıch ministerstvo oznámí dnes veèer.

Nejvıraznìji se v posledním tıdnu nákaza šíøila na Vsetínsku, kde na 100 000 obyvatel hygienici zaznamenali zhruba 1090 pøípadù koronaviru. Následuje Benešovsko s 1054 a Pøerovsko s 1039 nakaženımi na 100 000 obyvatel za posledních sedm dní. V ostatních okresech je tento údaj pod tisíc, nejnižší zhruba 307 zùstává na Chebsku.

Konèící ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) o víkendu uvedl, že bude potøeba dále zpøísnit opatøení proti koronaviru, pokud úterní denní pøírùstek nakaženıch neklesne proti èíslùm ze ètvrtku a pátku minulého tıdne. To se nestalo, vláda ale omezení pøitvrdila už na svém pondìlním jednání.

Od støedy tak lidé nesmìjí vycházet pøed 04:59 a po 21:00. Povolené jsou v tuto dobu jen cesty za prací, neodkladné cesty kvùli ochranì života, zdraví a majetku nebo venèení psa v blízkosti bydlištì. Obchody se základními potøebami, které vláda nechala otevøené, musejí novì až na vıjimky zavøít mezi 20:00 a 05:00 a v nedìli na celı den. Omezené jsou farmáøské trhy. Úøady i firmy mají naøídit práci z domova, pokud je to možné.

V úterı se kabinet rozhodl požádat poslance o prodloužení nouzového stavu o mìsíc do 3. prosince. Cílem je mimo jiné to, aby souèasná vládní protiepidemická opatøení mohla platit i nadále.

Football news:

Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good
Atletico won the sixth consecutive game in La Liga, a winless streak - 25 games