Czech Republic

V úterý přibylo 5176 nakažených, PES se už deset dní drží na 57 bodech

Také nárùst množství zemøelých lidí s covidem-19 je pomalejší než pøed týdnem. Vláda již døíve rozhodla, že opatøení proti covidu-19 se ze ètvrtého stupnì na tøetí uvolní až ve ètvrtek. Vyplývá to z údajù na webu ministerstva zdravotnictví.

Denní nárùsty poètu nakažených koronavirem postupnì klesají od pøelomu øíjna a listopadu, kdy dosahovaly rekordních èísel kolem 15 tisíc nakažených dennì. V nedìli 29. listopadu napøíklad pøibylo 1 074 pøípadù, což bylo nejménì za den od 20. záøí. Od 1. bøezna, kdy byly v Èesku zaznamenány první pøípady nákazy koronavirem, testy potvrdily covid-19 celkem u zhruba 528 500 lidí.

Také nárùst množství úmrtí nakažených koronavirem postupnì zpomaluje. Na pøelomu øíjna a listopadu pøibývaly dennì i více než dvì stovky zemøelých. Minulý týden se už nárùsty držely tìsnì nad jednou stovkou a v nedìli 29. listopadu pøibylo 87 úmrtí, což bylo nejménì od poloviny øíjna. 

V pondìlí pak bylo zaznamenáno 103 zemøelých a v úterý 51, ale údaje o množství úmrtí za jednotlivé dny ministerstvo vìtšinou opakovanì zpìtnì navyšuje. Od zaèátku epidemie zemøelo celkem 8 407 lidí.

V pondìlí však mírnì stoupl podíl potvrzených pøípadù covidu-19 na poètu provedených testù. Z nedìlních 16,7 procenta vzrostl na pøibližnì 17,9 procenta. Jedná se však stále o jedny z nejnižších nárùstù za poslední dva mìsíce. Podíl pøípadù na poètu testù za úterý zveøejní ministerstvo až dnes veèer.

K pondìlku se také zvýšil poèet hospitalizovaných lidí s covidem-19, a to oproti nedìli zhruba o dvì stovky na 4 741. Ve vážném stavu je 675 z nich. Aktuálnì covidem-19 trpí 64 890 lidí v Èesku. U vìtšiny z nich má však nemoc lehèí prùbìh. V nemocnicích skonèilo pouze 7,5 procenta z aktuálnì nemocných.

Denní nárùst poètu potvrzených nákaz covid-19 v ÈR

PES se drží na 57 bodech

Index rizika PES, se kterým souvisí zavádìní opatøení proti šíøení covidu-19, se už od 23. listopadu drží na 57 bodech. Situace v jednotlivých krajích Èeska se ale výraznì liší. Tøeba v Praze se rizikové skóre drží již nìkolik dní na 42 bodech, tedy tìsnì nad spodní hranicí pro tøetí stupeò pohotovosti. 

V nìkolika krajích je však index nad 60 body, tedy na ètvrtém z pìti stupòù pohotovosti. Nejvyšší je nyní rizikové skóre v Olomouckém kraji se 74 body. Blíží se tak už nejvyššímu pátému stupni pohotovosti. V úterý pøibylo v Olomouckém kraji 362 pøípadù covidu-19, asi o 150 více než pøed týdnem.

Z jednotlivých okresù Èeské republiky se v posledních dnech nejvíce šíøí koronavirus na Havlíèkobrodsku. Za uplynulých sedm dní tam bylo zaznamenáno v pøepoètu na 100 tisíc obyvatel asi 546 pøípadù covidu-19.

Football news:

Ex-Arsenal midfielder Wilshere has signed a contract with Bournemouth
Ole Gunnar Solskjaer: Pogba played superbly against Liverpool. Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer commented on the performance of midfielder Paul Pogba in the match of the 19th round of the Premier League with Liverpool
To beat Real Madrid and Barca in three days is an atrocity. Athletic Director about the Spanish Super Cup
Poland coach of Bzenec left his post
Carlos Tevez: I won't stop playing for my family. It was important to win the Maradona Cup
Borussia Gladbach will sign Kone to a contract until 2026. The midfielder will finish the season in Toulouse
Leonardo: I don't think Tuchel's resignation was a surprise. PSG simply anticipated the events