Czech Republic

V USA vyšetřují údajné úplatky za prezidentskou milost

Ministerstvo ve vyjádøení uvedlo, že pøedmìtem ani cílem vyšetøování není ani nebyl žádnı vládní èinitel.

Podle Reuters je zaèernìna asi polovina 18 stránkového dokumentu, kterı popisuje vyšetøování „úplatku za milost“, jak záležitost nazvala federální soudkynì Beryl Howellová. Podle spisu získali federální prokurátoøi ve Washingtonu dùkazy o korupèní kauze, v níž nìkdo nabídl „vıznamnı politickı pøíspìvek vımìnou za prezidentskou milost nebo odložení vıkonu trestu“.

Státní zástupci rovnìž vyšetøují „tajnı lobbistickı plán“, v nìmž dvì neznámé osoby vystupovaly pøed vysoce postavenımi èiniteli Bílého domu jako lobbisté, aniž by se registrovali podle pøíslušnıch pøedpisù.

Vládní vyšetøovatelé podle soudkynì zabavili pøi vyšetøování kauzy pøes 50 digitálních zaøízení, vèetnì mobilních telefonù, notebookù, flash diskù, stolních poèítaèù a pevnıch diskù.

Prezident Spojenıch státù mùže podle ústavy omilostnit osoby odsouzené za federální zloèiny. Trump pøitom minulı tıden udìlil milost svému nìkdejšímu bezpeènostnímu poradci Michaelu Flynnovi, kterı se v minulosti pøiznal, že dvakrát lhal federálním vyšetøovatelùm. Podle øady pozorovatelù se jednalo pouze o první z øady milostí, jež se Trump pravdìpodobnì chystá v následujících tıdnech udìlit.

Podle soudních dokumentù požádalo ministerstvo spravedlnosti nedávno soudkyni Howellovou, aby informace o vyšetøování nezveøejòovala, protože v nìm vystupují osoby proti nimž zatím nevzneslo obvinìní.

Football news:

Ramos is the most productive defender in the period from 2011 to 2020. He has 89 goals (IFFHS)
Frank Lampard: Chelsea have lost some ground. Our character remained the same, he won us matches
Ko view in the Frame: 2 employees of the club fell ill. Medical examination of El Shaarawy postponed
Klopp on Salah's future: I don't think it will ruin the season. Normal thing for the world of football
Solskjaer on van de Beek: I would Not say that he is happy. In his position, there are players who are really good
Lester is Interested in Edouard. Rogers worked with the forward seltice
The minges can come in the start of Barca vs Elche. Desta has a muscle injury