Czech Republic

V Tigraji začíná finální ofenziva. O domov přišlo milion lidí, dochází jídlo

Etiopskı premiér Abiy Ahmed ve ètvrtek uvedl, že etiopská vojska zahájí koneènou fázi ofenzivy v Tigraji. Nìkolik hodin pøedtím vypršelo ultimátum, aby se tamní regionální síly vzdaly.

Podle zprávy OSN vydané noci na ètvrtek dochází v regionu palivo a hotovost. Vysídleno je více než milion lidí a jídlo pro témìø 100 tisíc uprchlíkù z Eritreje dojde za tıden. Více než 600 tisíc lidí, kteøí se spoléhají na potravinovou pomoc, ji tento mìsíc nedostalo. 

Silnice jsou zablokované i v Mekele a Svìtovı potravinovı program (WFP) tak nemùže ani vyvážet jídlo ze svıch tamních skladù.

Souèasnı konflikt propukl 4. listopadu, kdy premiér Abiy Ahmed vyslal do Tigraje armádu poté, co jeho vláda obvinila politickou stranu TPLF (Tigrajskou lidovì osvobozeneckou frontu) z krádeže zbraní na vojenské základnì a ze zrady. 

Informace o prùbìhu bojù jsou velmi nejasné a zprávy z místa jsou tìžko ovìøitelné, nebo v regionu je od zaèátku vojenské ofenzivy pøerušeno telefonní a internetové spojení. 

Civilisté budou ušetøeni, slíbil premiér

Podle agentury Reuters již v konfliktu pøišly o životy tisíce lidí. Organizace na ochranu lidskıch práv Human Rights Watch (HRW) varovala, že kroky, jež cílenì brání v doruèení humanitární pomoci, porušují mezinárodní humanitární právo.

Ahmedùv úøad tvrdí, že v oblastech Tigraje, které má pod kontrolou etiopská armáda, se už s distribucí humanitární pomoci zaèalo. Zøízeny údajnì byly ètyøi tábory pro lidi, kteøí uprchli pøed násilnostmi.

Pøed nìkolika hodinami vypršelo ultimátum, které v nedìli dala ústøední vláda Tigraji na složení zbraní. Ve ètvrtek premiér Abiy Ahmed oznámil, že armáda zahájí „koneènou fázi“ ofenzivy. 

„Lhùta 72 hodin poskytnutá zloèinecké skupinì TPLF, aby se mohla vzdát v míru, nyní skonèila a naše kampaò za prosazení práva dospìla do své koneèné fáze,“ uvedl na Twitteru. Civilisté podle nìj budou ušetøeni a tisíce bojovníkù TPLF se již vzdaly.

Vládci Tigraje mají k dispozici asi 250 tisíc mužù

Lídr TPLF Debretsion Gebremichael ale podle stanice BBC varoval, že pøíslušníci jeho jednotek „jsou pøipravení zemøít v boji na obranu našeho práva øídit region“. 

Odhaduje se, že vládci Tigraje mají nyní k dispozici asi 250 tisíc mužù, èást sil tvoøí dobøe vyzbrojení a vycvièení pøíslušníci lokálních milicí. 

Agentura Reuters citovala diplomata, podle nìhož TPLF zmobilizovala hodnì lidí i v Mekele, kde se údajnì už kopou zákopy. Analytici varují, že z konfliktu se mùže snadno stát partyzánská válka.

Obèanská válka v Etiopii. Do sousedních zemí se valí uprchlíci:

Football news:

Flick on Bayern: Our goal is to stay on top
Goalkeeper Alcoyano has 10 saves in the match with Real Madrid. Most of all in the season among the rivals of Madrid
De Bruyne has a suspected muscle injury. He was replaced in the game against Villa
In Spanish for 70 years there is a phraseology about Alcoyano. It's about an outsider who does not give up until the last
Andrea Pirlo: Criticism is inevitable when you are suddenly appointed Juve coach, but the results will say everything for me
Zidane on relegation from the 3rd League club: It's not a shame, let's not go crazy. Real Madrid wants to win, sometimes it doesn't come out
Real Madrid were eliminated from the Spanish Cup for the fifth time by a team from the 3rd league