Czech Republic

V sobotu v Česku zatím přibylo 1710 potvrzených případů covidu. Je to o 290 méně než před týdnem

Laboratoøe v Èesku udìlaly v pátek 21 400 testù na nemoc covid-19, o zhruba 4400 ménì než ve stejném dni o týden døíve. Pøi odeètení výsledkù z opakovaných vyšetøení bylo v pátek pozitivních 20,8 procenta vzorkù. Je to významnì nižší podíl než na zaèátku listopadu, kdy bývalo pozitivních i více než 30 procent vzorkù.

Od zaèátku epidemie se v ÈR novým typem koronaviru nakazilo 517 692 lidí. Témìø 85 procent z nich se už z nemoci uzdravilo.

Denní poèty úmrtí lidí s prokázaným koronavirem stále neklesají pod 100 pøípadù za den. V pátek zemøelo 103 lidí, v sobotu zatím do statistik pøibylo 21 úmrtí. Celkový poèet zemøelých v ÈR od propuknutí infekce pøesáhl 8000.

V tìžkém stavu bylo v pátek v nemocnicích 769 lidí s covidem. Oproti ètvrtku jich pøibylo 26. Pøedstavují pøibližnì 15 procent ze všech pacientù hospitalizovaných s novým koronavirem.

Nejvíce nyní epidemie covidu-19 zasahuje Havlíèkobrodsko, kde za uplynulých sedm dní zaznamenali 652 nakažených na 100 000 obyvatel. Na Svitavsku zdravotníci zaznamenali v posledním týdnu 444 novì nakažených na 100.000 obyvatel a ke 400 se tento ukazatel velmi tìsnì blíží na Kutnohorsku.

Vývoj epidemie hodnotí systém PES. Jeho aktuální skóre je 57 bodù ze sta možných a na této úrovní se drží šestý den v øadì. Odpovídá to prostøednímu z pìti stupòù epidemické pohotovosti. O tom, zda zmírnit souèasná protiepidemická opatøení, bude v nedìli jednat vláda. V pøípadì, že by schválila pøechod ze souèasného ètvrtého na mírnìjší tøetí stupeò, padlo by omezení volného pohybu osob v noèních hodinách, venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo souèasných šesti, otevøít by se mohly obchody i s jinými než základním potøebami a v omezeném režimu by se mohly otevøít i restaurace.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v sobotu zopakoval, že vláda v nedìli rozhodne na základì údajù, které bude mít k nedìlnímu ránu za sedm dní. Odborníci i politici ale v minulých dnech pøipomínali, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se oèekávalo. Jsou také velké rozdíly mezi regiony.

Football news:

Derby midfielder Ayb has admitted to being depressed. Bellerin and Abraham supported the player
Liverpool scored 21 points less after 19 rounds of the Premier League than in the championship season. Only Chelsea have ever had a bigger difference
El Shaarawy joins Roma on loan. Medical check-up tomorrow
Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies