Czech Republic

V sobotu v Česku přibylo 2667 potvrzených případů covidu. Je to o 524 méně než před týdnem a nejméně od 3. října

Laboratoøe v Èesku udìlaly v pátek 21 400 testù na nemoc covid-19, o zhruba 4400 ménì než ve stejném dni o tıden døíve. Pøi odeètení vısledkù z opakovanıch vyšetøení bylo v pátek pozitivních 20,8 procenta vzorkù. Je to vıznamnì nižší podíl než na zaèátku listopadu, kdy bıvalo pozitivních i více než 30 procent vzorkù.

Od zaèátku epidemie se v ÈR novım typem koronaviru nakazilo 518 649 lidí. Témìø 85 procent z nich se už z nemoci uzdravilo.

Denní poèty úmrtí lidí s prokázanım koronavirem stále neklesají pod 100 pøípadù za den. V pátek zemøelo 103 lidí, v sobotu zatím do statistik pøibylo 49 úmrtí. Celkovı poèet zemøelıch v ÈR od propuknutí infekce pøesáhl 8000.

V tìžkém stavu bylo v pátek v nemocnicích 769 lidí s covidem. Oproti ètvrtku jich pøibylo 26. Pøedstavují pøibližnì 15 procent ze všech pacientù hospitalizovanıch s novım koronavirem.

Nejvíce nyní epidemie covidu-19 zasahuje Havlíèkobrodsko, kde za uplynulıch sedm dní zaznamenali 652 nakaženıch na 100 000 obyvatel. Na Svitavsku zdravotníci zaznamenali v posledním tıdnu 444 novì nakaženıch na 100 000 obyvatel a ke 400 se tento ukazatel velmi tìsnì blíží na Kutnohorsku.

Vıvoj epidemie hodnotí systém PES. Jeho aktuální skóre je 57 bodù ze sta možnıch a na této úrovní se drží sedmı den v øadì. Odpovídá to prostøednímu z pìti stupòù epidemické pohotovosti. O tom, zda zmírnit souèasná protiepidemická opatøení, bude v nedìli jednat vláda. V pøípadì, že by schválila pøechod ze souèasného ètvrtého na mírnìjší tøetí stupeò, padlo by omezení volného pohybu osob v noèních hodinách, venku by se mohlo scházet až 50 lidí místo souèasnıch šesti, otevøít by se mohly obchody i s jinımi než základním potøebami a v omezeném režimu by se mohly otevøít i restaurace.

Ministr zdravotnictví Jan Blatnı (za ANO) v sobotu zopakoval, že vláda v nedìli rozhodne na základì údajù, které bude mít k nedìlnímu ránu za sedm dní. Odborníci i politici ale v minulıch dnech pøipomínali, že epidemie nebrzdí tak rychle, jak se oèekávalo. Jsou také velké rozdíly mezi regiony.

Football news:

Karim Benzema: Real Madrid need a better version of Hazard. He was great at Chelsea and should write history in Madrid
Inter to swap Eriksen to Dzeko. The club wants to sell the midfielder to a club not from Italy, but is afraid of not finding buyers
Ex-agent Modibo Barcelona believed in him, and Jean-Clair thought he was already a phenomenon. Very sorry
Crazy days of the young West Ham striker: played in two matches and scored in his debut game for the team
Solskjaer approved Lingard's departure on loan, although he wanted to keep him. Now the decision is up to the management of Manchester United
Fenerbahce has launched a fundraiser for Ozil's move and hopes to raise 2 million euros. Debt of the club - 520 million
Koeman on transfers: If we want more, we have to buy. If no one comes, we will perform as we are now