Czech Republic

V Praze roste počet vloupání do aut, pachatele lákají samotní řidiči

Zvıšení poètu pøípadù je pomìrnì vırazné, v øádu desítek procent. Mnohdy ale podle policistù zlodìje motivují k èinu samotní øidièi. Ti na viditelnıch místech nechávají odložené pøedmìty, které pachatele lákají. 

„Je vcelku jedno, jestli se jedná o bundu, klíèe, tašku nebo pouzdro s doklady. I takové, na první pohled nezajímavé vìci, jsou pro zlodìje magnetem,“ uvedla za pražské policisty Hana Køížová.

Podle ní øidièi v autech nechávají i doklady nebo platební karty - zároveò je schovávají do míst, kam se zlodìj podívá jako první, pod loketní opìrku nebo do úložného prostoru pod kobereèek.

V jednom z posledních pøípadù dokonce zlodìj spolu se svazkem klíèù odcizil i èip od domu, na kterém byla napsaná adresa. Kvùli lehkovážnosti majitele se pachatelé dostali až do bytu, ve kterém spal nájemník. Ten je ale vyrušil a zlodìjùm se podaøilo utéct.

Samotní øidièi mohou podle policistù ve velké míøe ovlivnit to, zda se jejich vozidlo stane terèem. Zajištìní vozidla a pøípadnıch cenností zabere asi tak stejnì dlouhou dobu, za kterou zlodìj auto stihne vykrást.

Muž kolem tøicítky s trestní minulostí

Ze zkušeností kriminalistù lze øíci, že pachatelem je vìtšinou muž ve vìku kolem tøiceti let, kterı má bohatou trestní minulost a je uživatelem drog. Nejprve si vùz obhlédne a vyèká na vhodnou pøíležitost. Jakmile v okolí nejsou lidé, rozbije okno, po vniknutí do vozidla posbírá vìci, které v nìm leží, a bìhem chvilky odchází. 

Pokud už se øidiè stane obìtí nezvané návštìvy, mìl by neprodlenì kontaktovat tísòovou linku 158 a nejlépe zanechat vozidlo v takovém stavu, v jakém ho našel.

Za trestnı èin krádeže vloupáním hrozí pachatelùm minimálnì dvouletı trest odnìtí svobody. „Avšak nutno podotknout, že ve vìtšinì pøípadù se jedná o recidivisty a tam je sazba tøíletá,“ dodala mluvèí.

Football news:

Eden Hazard: I'm sorry. I didn't want to offend the Real Madrid fans. I came here to win
Edouard Mendy was out of work 7 years ago, and now he has taken Chelsea to the Champions League final. When it was tight, a year of training for free
Koeman insists on signing Depay, the Barca management is not sure about the forward
Kroos told Mount I'm sleeping fine. Good luck in your first Champions League final
Mkhitaryan due to Mourinho may refuse to extend his contract with Roma
Chelsea want to sell Alonso or Emerson
Referee Sergey Ivanov will serve the match Lokomotiv-Krylia in the final of the Betsity Cup of Russia