Czech Republic

V Praze bude další demonstrace proti vládním opatřením. Omezení počtu účastníků pořadatelé neřeší

Podle pøehledu veøejnıch shromáždìní webu pražského magistrátu se demonstrace nazvaná Manifestace za svobodu a pravdu odsuzující teror a manipulaci bude konat od 11:55 do 15:00 vedle Staré celnice na námìstí Republiky v Praze. 

Podle vyjádøení organizátorù bude akce „pokojnım shromáždìním obèanù za úèelem pøipomenutí základních celospoleèenskıch hodnot“. 

„Léèba by nikdy nemìla mít horší následky než nemoc! Nechceme žít léta ve strachu a nejistotì! Musíme vrátit politiky do ústavních kolejí. Nechceme další roky v represích, chaosu, vyhrožování a strachu šíøenım souèasnımi politiky,“ píší organizátoøi v anotaci. 

Poèet protestujících na demonstraci omezovat nehodlají. „Úèastníkùm budeme doporuèovat maximálnì sterilní ústenku,“ sdìlil hlavní poøadatel David Tesaø portálu iDnes.cz. 

„Vezmìte si nìco k sezení, polštáøe, polystyrény èi molitany, deky apod. Abychom zabránili provokatérùm k násilí, budeme se bránit posazením se na dlažbu, kam nás beztak vláda všechny postupnì posílá,“ vybízejí poøadatelé v pozvánce pod peticí, pod kterou se podepsalo 1088 lidí. Chtìjí se vyhnout násilnému støetu s policií, ke kterému došlo pøi nedìlní demonstraci na Staromìstském námìstí. 

Nedìlní demonstrace se po oficiálním ukonèením zvrhla v bitku s policií, kdy se èást protestujících z øad fotbalovıch fanouškù pokusila prolomit policejní kordon a házela na policisty pyrotechniku. Policisté zajistili 130 lidí, ve 14 pøípadech zahájili kriminalisté úkony trestního øízení pro podezøení z trestnıch èinù. Protestu se podle odhadu pražského magistrátu zúèastnilo zhruba 2000 lidí, povolenı poèet byl 500. Vìtšina z úèastníkù nemìla roušku. 

Magistrát, kterému se chystané veøejné akce v Praze ohlašují, nemá pravomoc demonstraci zakázat, a to ani bìhem nouzového stavu. Úøedníci ji mohou pøedèasnì ukonèit až po vyhodnocení situace na místì, napøíklad z dùvodu nedodržování hygienickıch opatøení, jako tomu bylo pøi nedìlní demonstraci na Staromìstském námìstí. 

Football news:

Flick about 3:1 with Stuttgart: we Understand that for such a game we will not get awards for beauty, but Bayern achieves results
Cloud has 112 dry games out of 200 for Atletico in La Liga. This is a record
Mahrez on Burnley's hat-trick: the Third goal is the best - I don't often score with my head. But city's victory is more important
Mourinho against Chelsea is always powerful. How will it be this time?
Real Madrid is the leader in students in the top-5 leagues. Spain generally dominates, and the supplier from Germany is only Stuttgart
Thomas Muller: What do they say, you need to prove yourself on a windy evening in Stoke? Stuttgart is not Stoke, but their team is good
Atletico won the sixth consecutive game in La Liga, a winless streak - 25 games