Czech Republic

V Plzni začne obří rekonstrukce depa pro tramvaje za téměř 1,7 miliardy

Když v roce 1943 vyjíždìla z právì postavené vozovny na plzeòskıch Slovanech na linku první tramvaj, domù kolem bylo pomálu, vozovna stála témìø za mìstem. Aè je nyní obklíèena sídlištìm a budovami úøadù, pøíliš se nezmìnila.

I když se mìstu kvùli koronaviru letos propadají pøíjmy o desítky až stovky milionù korun, na dlouho pøipravovanou rekonstrukci vozovny peníze našlo.

Minulı tıden podepsal první námìstek primátora Roman Zarzyckı smlouvu se sdružením tøí firem na kompletní rekonstrukci areálu za 1,697 miliardy korun.

„Jedná se o nezbytnou investici. Na špatném technickém stavu se kromì podstatnì vyšší hmotnosti tramvají postupnì zaèal podepisovat zejména nevhodnı materiál použitı pro stavbu betonového podloží. Již pøed šesti lety byl odborníky stav hal ve vozovnì oznaèen za kritickı,“ uvedl Zarzyckı.

Ve srovnání s váhou tramvají ze 40. let minulého století jsou ty souèasné až šestkrát t잚í.

Už v loòském roce podepsaly Plzeòské mìstské dopravní podniky smlouvu s Evropskou investièní bankou (EIB), která umožní èerpání úvìru pro financování rekonstrukce tramvajové vozovny až do vıše 50 milionù eur (zhruba 1,25 miliardy korun). V dopravním podniku navíc každım dnem èekají rozhodnutí o dotaci, na vozovnu žádali 720 milionù korun.

„Pokud dotace dopadne úspìšnì, vıraznì vylepší ekonomiku. Je samozøejmì pøipravena a pøedstavenstvem schválena varianta pro pøípad, že by nebyla,“ uvedl námìstek plzeòského primátora pro dopravu Michal Vozobule.

V Plzni jezdí tramvaje od roku 1899. První spoleèné depo s autobusy a pozdìji i trolejbusy bylo v Cukrovarské ulici. Protože pøestalo staèit, vyrostla za druhé svìtové války tramvajová vozovna v místì bıvalého pískového lomu na Slovanech.

V souèasné dobì se tam ale kvùli nestabilnímu podloží nìkteré koleje propadají, dvì tramvaje už tam vùbec nesmìjí vjet.

Pøestavba vozovny poèítá se zvıšením poètu kolejí, zvìtšením hal i vybudováním nové administrativní budovy. Tramvaje budou novì vjíždìt a vyjíždìt z vozovny na Slovanskou alej blíže ke Svìtovaru, ze souèasného vjezdu vznikne parkovištì pro auta a za ním vyroste administrativní budova se zázemím.

Budovy budou mít zelené støechy

„Budovy budou mít zelené støechy, které umožní akumulaci dešové vody. Tu bude možné použít i pro mytí tramvají,“ upozornil mluvèí dopravního podniku René Vávro.

Rekonstrukce vozovny se bude dìlat za plného provozu, nìkdy kvùli tomu budou muset dopraváci odstavovat èást tramvají i na toènách po Plzni.

Pùvodní plán poèítal s vybudováním malého uzavøeného depa na koneèné Košutka s upravenımi kolejemi umožòujícími prohlídky vozu zespodu a pøípadné menší opravy. Poèítalo se tam s odstavením až tøinácti souprav.

„Chtìli jsme depo mít ještì pøed zahájením rekonstrukce vozovny Slovany, ale to se nepodaøilo. Jeho vıznam je v tom, že ve slovanské vozovnì by pøi rekonstrukci bylo ménì vozù a ušetøilo by i kilometry pøi nájezdech tramvají na linku Košutka – Bory – Borská Pole,“ vysvìtlil generální øeditel dopravních podnikù Jiøí Ptáèek.

Vozovna bude upravená už tak, aby se do ní vešly i extra dlouhé tramvaje mìøící na délku pøes 40 metrù, o nichž mìsto zatím nezávaznì uvažuje, že by v budoucnu mohly bıt poøízené pro nejvytíženìjší linku na Borská Pole.

Na té je nyní interval ve špièce pouhé tøi minuty, tramvaje se na trase i dojíždìjí. Mìsto Plzeò navíc od roku 2013 splácí nové depo pro autobusy a trolejbusy na Karlovì za 1,2 miliardy, v cenì je i servis vozidel. Smlouva je uzavøena se Škodovkou na 30 let, celkem vyjde na 12 miliard korun.

Football news:

Mourinho on Europa League: it's not fair that you get clubs from the Champions League in the play-offs
In real Life, they thought about changing the coach. Candidates - Pochettino and Raul (As)
Khabib: I like Football more than MMA. There is no need to beat, break. Just by beauty you show what a professional you are
Gem, a masterpiece, from Russia with love: in Italy, love the Beginning
Ramos worked individually today. Match against Barca the day after tomorrow
Ancelotti on van Dijk's injury: Pickford is very sad. To say it was deliberate is too much
Ronaldo will play with Barca if he passes a negative test for coronavirus a day before the match (As)