Czech Republic

V Pentě na Slovensku zasahovala policie. Zadržela spolumajitele Haščáka

„Pøišli policajti, dali pokyn zablokovat vıtahy a šli na šesté a sedmé poschodí. Brali mobily a notebooky, i lidi zadrželi. Øadoví zamìstnanci, kteøí byli v tu chvíli na tìch patrech, tam museli zùstat a stát u stìny s rukama za zády,“ cituje Denník N oèitého svìdka zásahu.

Zatím není jasné, zda akce souvisí s operacemi Boží mlıny a Oèistec, pøi kterıch byl zadržen i speciální prokurátor Dušan Kováèik a bıvalı policejní prezident Tibor Gašpar.

Podnikatele Hašèáka si policisté v kuklách a se samopaly v úterı rovnìž odvedli, píší Aktuality.sk. Pøedvedli ho na vıslech, kde ho vyšetøovatel zatkl a obvinil z korupce a legalizace pøíjmù z trestné èinnosti.

Penta potvrdila, že proti jejímu spolumajiteli Hašèákovi bylo vzneseno obvinìní. Policejní zásah ve svém sídle firma kritizovala jako „nepøimìøenou a neopodstatnìnou demonstraci síly“. „Nerozumíme tomu, proè bylo potøeba vstoupit takovım zpùsobem do budovy,“ øekl mluvèí Penty Martin Danko deníku Sme s tím, že pokud zásah souvisí s kauzou Gorila, není k takové razii dùvod, protože Penta dosud s policií spolupracovala.

Následnì policie Hašèáka znovu odvezla do sídla Penty, kde nyní hledá dokumenty související s korupèní aférou, která vypukla už v roce 2011 poté, co nìkdo na internet vyvìsil pøepisy rozhovorù Hašèáka a politikù ze schùzek v jednom bratislavském bytì. 

Korupèní pøípad se vleèe až dodnes, pøipomíná Sme s tím, že znovu si jej veøejnost pøipomnìla poté, co se na internetu objevila nahrávka podnikatele Mariana Koènera, ve které nadává bıvalému generálnímu prokurátorovi Dobroslavu Trnkovi za to, že chtìl nahrávkou Hašèáka vydírat.

Hašèák bude nyní zøejmì stíhán ve vazbì, dodává server. „Vše podstatné se dozvíte ve správnı èas a bude to komentovat pouze ministr vnitra. Pokud tam policie zasahuje, jistì k tomu má dùvod,” reagoval slovenskı ministr obrany Jaroslav Naï po jednání Ústøedního krizového štábu. 

Šéf vnitra Roman Mikulec pak uvedl, že „probíhají procesní úkony“ a že se nechce zatím vyjadøovat. 

Místopøedseda parlamentu Juraj Šeliga naproti tomu prohlásil, že se veøejnost možná koneènì dozví, „jak to bylo s pitím coca-coly“. Odkázal tak na známı detail ze spisu ke Gorile, podle kterého expremiér Robert Fico pil na schùzce s Hašèákem ve Vazozovì ulici colu.

Premiér Igor Matoviè na Facebooku napsal, že „mafie je tak silná, jako je slabı stát, teèka“.

„Na Slovensku jsme byli dlouhodobì zvyklí, že policie a prokuratura hráli hluché a slepé instituce, které u velkıch ryb èasto konstatovali jen ‚skutek se nestal‘,“ øekla k zadržení Hašèáka také pøedsedkynì koalièní strany Za lidi Veronika Remišová. Dodala, že právì tomuto Slováci ve volbách vystavili stopku a policie nyní díky tomu, že má rozvázané ruce, mùže konat i vùèi dosud nedotknutelnım lidem.

Policie naposledy zasahovala i u bıvalého šéfa kontrarozvìdky SIS ¼ubomíru Arpášovi, kterı mìl podle Denníku N blízko právì k Pentì. Podezírá ho z toho, že firmì pøedal nahrávku ke kauze Gorila a finanèní transakce vydávané za faktury k rùznım analızám byly ve skuteènosti odmìnou za pøedání slavné nahrávky.

Football news:

Chelsea will give Drinkwater the third rent - Kasimpasa. He has not played since February
Neymar: I became an icon and idol in football. Courage is my main advantage
Ole Gunnar Solskjaer: Liverpool want to beat everyone. Manchester United knows that they can beat anyone
Messi missed today's Barca training session
There are three candidates left in Barca's presidential race (one more starred in tears). Here are their programs and plans for Messi
Rashford - Rooney: One of the greatest. Playing with you was a dream come true
Zlatan did not allow Kalul to play in gloves: How can a young defender make his debut like this? He will definitely not scare the strikers