Czech Republic

V pátek se lidem zpřístupní nová trojská lávka, stane se tomu tak zhruba 3 roky po zřícení původní

Stavba se ve ètvrtek kolauduje, mìsto zatím nechce sdìlovat konkrétní èas otevøení. S ohledem na epidemickou situaci chce zabránit srocování lidí. Ze stejného dùvodu neplánuje ani slavnostní pøestøižení pásky nebo jinou podobnou akci. Trojská lávka se zøítila v prosinci 2017, zranìni pøi tom byli ètyøi lidé.

„Dnes probíhá kolaudace, zítra dopoledne a odpoledne budeme dodìlávat poslední administrativní úkony v souvislosti s otevøením. Pokud bude vše v poøádku, což samozøejmì pøedpokládáme, zítra v pozdìjších odpoledních hodinách se už budou moct Pražané po tøech letech znovu projít po lávce z Císaøského ostrova do Troji,“ uvedl námìstek.

Novou lávku pro mìsto postavila za 150 milionù korun firma SMP CZ. Stavba zaèala loni v listopadu. Proti pùvodní zøícené lávce je nová širší i vyšší. Je 256 metrù dlouhá a ètyøi metry široká, takže se po ní dá nejen chodit, ale i jezdit na bruslích nebo na kole. V pøípadì nutnosti po ní projede i záchranná služba.

Ve srovnání s pùvodní stavbou má bıt nová podle døívìjšího Scheinherrova vyjádøení také lépe kontrolovatelná, a to pouze pohledem. Konstrukci tvoøí také natlakovaná trubka. Pokud by v ní tlak klesl, správci lávky se okamžitì dozvìdí, že nastal problém a budou jej moci ihned øešit. Lávka se bude kontrolovat nepøetržitì on-line. Po zprovoznìní mostu by mìl podle pøedchozích informací pøestat jezdit pøívoz, kterı lávku nahrazoval.

Kvùli pøedloòskému zøícení pùvodní lávky státní zástupce obvinil dva muže z obecného ohrožení, a to projektanta Jiøího Stráského a bıvalého šéfa oddìlení mostù Antonína Semeckého. Oba vinu popírají. Soud zaèal v polovinì záøí, rozsudek zatím nepadl.

Football news:

Van Dijk - best Central defender of 2020, Trent-right, Robertson-left (ESPN)
Massimiliano Allegri: Ronaldo is a top player in terms of mentality. He has a new goal every year
Borussia Dortmund presented a collection with Spongebob as part of a deal with Nickelodeon
Woodward on Manchester United and trophies: there is a lot of work Ahead to achieve the stability needed
Neuer - best goaltender in 2020, Alisson-2nd, Oblak-3rd (ESPN)
Liverpool are Interested in 21-year-old Leipzig defender Konate
Niko Kovac: I'm Waiting for Golovin to return. But it might be better to wait another week or two