Czech Republic

V pátek přibyl v Česku počet případů covidu o 2946, to je nejvíc tento týden

Aèkoli má nemoc u vìtšiny nakažených mírný prùbìh, v poslední dobì strmì roste poèet hospitalizovaných i zemøelých.  Od 1. bøezna, kdy se v Èesku objevily první nákazy novým koronavirem, bylo zaznamenáno již 61 318 potvrzených pøípadù covidu-19. 

Denní nárùsty poètu nakažených v poslední dobì opakovanì pøekonávaly rekordy. Nejvýraznìjší pøírùstek byl minulý ètvrtek, kdy testy nemoc prokázaly u 3126 lidí. Tento týden se nárùsty po vìtšinu dní pohybovaly od zhruba 2300 po skoro 3000.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula na páteèní tiskové konferenci uvádìl, že nárùst nakažených nyní zpomalil. Oproti ètvrtku byl ale páteèní poèet nových pøípadù o nìkolik desítek vyšší. Prymula také v pátek øekl, že poèet nových pøípadù není rozhodující. Záleží podle nìj na tom, zda narùstají poèty hospitalizovaných vyžadujících plicní ventilaci nebo poèty úmrtí. Jak množství hospitalizovaných, tak poèet úmrtí však aktuálnì výraznì stoupá.

Od zaèátku záøí se poèet lidí, kteøí s covidem-19 skonèili v nemocnici, zvýšil zhruba ètyønásobnì na 740. Témìø na ètyønásobek stoupl i poèet hospitalizovaných, kteøí jsou ve vážném stavu. Podle posledních údajù ministerstva k ètvrtku jich bylo 151. Jen za tento týden už pøibyly v nemocnicích asi dvì stovky nakažených.

Výraznì roste také množství nakažených koronavirem, kteøí zemøeli. Za záøí se poèet úmrtí lidí s covidem-19 zvýšil o více než tøetinu na 581. Jen bìhem tohoto týdne zemøelo skoro šest desítek nakažených.

Pøípadù covidu-19 pøibývá nyní nejvýraznìji v Praze a okolí. Nejvìtší nárùst byl za posledních sedm dní podle údajù ministerstva v okrese Praha-východ, kde bylo zaznamenáno asi 210 novì nakažených v pøepoètu na 100 000 obyvatel. V Praze bylo za uplynulý týden potvrzeno pøes 205 pøípadù covidu-19 na každých 100 000 obyvatel a v okrese Praha-západ zhruba 203 pøípadù. V žádném jiném regionu republiky nárùst nepøesáhl dvì stovky nakažených.

Vìtšina okresù na takzvaném semaforu, mapì hodnotící regiony podle rizika nákazy koronavirem, je teï oranžová, což znaèí druhý stupeò nebezpeèí ze tøí. Praha je na mapì, zveøejnìné ministerstvem v pátek, stále èervená, tedy nejrizikovìjší. V Praze se covid-19 šíøí podle ministra Prymuly v øadì pøípadù komunitnì, kdy se nedaøí najít konkrétní zdroj nákazy. Navíc ve mìstì roste podíl pacientù v rizikové skupinì ve vìku 65 let a více.

Football news:

Ronaldo re-tested positive for the coronavirus. He probably won't play against Barca (Correio da Manha)
Simeone's most crushing defeat at Atletico: lack of Parti, clever adaptation of the flick and grandiose Coman
Barca players are unhappy that some players have extended their contracts with reduced wages (Marca)
Capello on the debut of the Beginning: Fantastic goal. I spoke with Gasperini, he is happy
A Spanish journalist compared Fati to a black salesman running away from the police. Barcelona sues (despite the apology)
We play with major soccer bandits, and I get a yellow for it? Mueller - referee of the match with Atletico
Samuel eto'o: Guardiola is great. He didn't go out just for Messi