Czech Republic

V pátek do večera přibylo už 8075 nových případů covidu. V nemocnicích leží s koronavirem přes pět tisíc lidí

Od zaèátku epidemie zemøelo v Èesku 1941 lidí, u kterıch byl prokázanı novı koronavirus. Vyplıvá to z údajù na webu ministerstva zdravotnictví.

Laboratoøe v Èesku udìlaly ve ètvrtek 45 990 testù na novı koronavirus, témìø o 1000 víc než v dosud rekordní støedu. Pozitivních bylo pøes 30 procent vzorkù, podobnì jako v pøedchozích dnech.

Nárùsty poètu nakaženıch jsou v posledních dnech velmi vysoké. Ve ètvrtek laboratoøe zaznamenaly 14 151 nakaženıch, zhruba o 800 ménì než je denní maximum ze støedy. Od prvního prokázaného pøípadu poèátkem bøezna se novım koronavirem nakazilo pøes 231 000 lidí, z toho zhruba 160 000 pøibylo za øíjen. Pøibližnì 40 procent ze všech nakaženıch už se uzdravilo, vìtšina z nich mìla lehkı prùbìh onemocnìní.

Vıraznı nárùst novì potvrzenıch pøípadù nákazy se postupnì promítá i do poètu hospitalizovanıch. V nemocnicích je v souèasnosti pøes 5000 lidí s covidem, témìø pìtinásobek oproti pøelomu záøí a øíjna.

S covidem zemøelo od zaèátku øíjna pøes 1200 lidí, to je pìtkrát víc než za celé záøí. Za dnešek pøibylo do statistik úmrtí 44 pøípadù, ve ètvrtek jich za celı den bylo 96 a ve støedu 118, nejvíc od zaèátku epidemie

Nejvıraznìji nyní rostou poèty pøípadù covidu-19 na Zlínsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno zhruba 1024 nakaženıch na 100 000 obyvatel. Druhı nejvıraznìjší rùst je aktuálnì podle webu ministerstva na Královéhradecku, a to 983 pøípadù. Tøetí je okres Plzeò-jih s 975 nakaženımi na 100 000 obyvatel za tıden.

Kvùli rychlému šíøení nákazy je od ètvrtka až na vıjimky zakázán maloobchodní prodej a poskytování služeb a také omezen pohyb lidí. Lidé mohou nakoupit jen základní zboží, jako potraviny èi léky, a další vybrané produkty. Z uzavøení služeb dostaly od vlády vıjimku tøeba autoservisy èi vıdejny zásilek. Zakázán je volnı pohyb lidí, vyjma cest do práce, na nákupy, k lékaøi èi za rodinou. Kromì nejnutnìjších cest ale mohou lidé vyrazit tøeba také do pøírody èi na chaty. Setkat se mohou pouze dva lidé, pokud nejde o èleny jedné domácnosti.

Ode dneška nejsou také možné návštìvy ve vìznicích a detenèních ústavech. Vláda navíc prodloužila zákaz návštìv v nemocnicích, léèebnách a v domovech pro seniory, postižené èi lidi s demencí. Trvat by mìl do 3. listopadu, kdy má v Èesku skonèit nouzovı stav.

Football news:

Milner on Liverpool: Self-pity and excuses won't help. YNWA is more important now than ever
Ex-Barca president Gaspar on Setien's compensation: The club has laid out its arguments, the coach has laid out his own. The new president will decide everything, I hope
Koeman after Cornell: You can't miss a penalty twice as a Barca player. This is not serious
Wojciech Szczesny: Juventus wants to win trophies
George Weah: Ronaldo is not the best in the world, but he worked insanely hard to become one. He deserves everything he has achieved
Chelsea have confirmed the loan of Tomori to Milan. It was reported that he can be bought for 28 million euros
Mbappe would like to play at Real Madrid or Liverpool. He is thinking a lot about his future at PSG