Czech Republic

V Pardubickém kraji vyhlásili stav hromadného postižení osob, situace v nemocnicních je kritická

Semrádová øekla, že v nemocnicích je nyní 501 pacientù s covidem-19, 69 z nich vyžaduje intenzivní péèi.

„Naše nemocnice vyèerpaly již veškeré kapacity jak své vlastní lùžkové péèe, tak i takzvaných reprofilizovaných lùžek,“ uvedl v ÈT Netolický.

O vyhlášení stavu hromadného postižení osob od úterních 16:00 rozhodlo podle Semrádové pøedstavenstvo spoleènosti Nemocnice Pardubického kraje, která krajské nemocnice sdružuje. „Rostoucí poèty hospitalizací a dlouhodobì pøetížená intenzivní péèe vygradovaly v úterý v situaci, kdy ètyøi z pìti našich nemocnic v tuto chvíli nejsou schopné pøijímat další pacienty s koronavirem do intenzivní péèe,“ uvedla mluvèí. Krajský koordinátor intenzivní péèe informoval mimo jiné o tom, že zažádal o umístìní jednoho pacienta mimo Pardubický kraj.

Stav hromadného postižení osob je mimoøádná událost, pøi níž se dané zdravotnické zaøízení dostává do režimu provozu, kdy úroveò poskytované péèe kvùli nedostatku zdrojù již neodpovídá bìžnému standardu poskytování zdravotní péèe. Poskytovatel jej vyhlásí v pøípadì vyèerpání všech bìžnì provozovaných èi reprofilizovaných lùžkových kapacit, kdy již není schopen další kapacity vytvoøit èi pøi dalším navyšování poètu lùžek garantovat oèekávaný rozsah a kvalitu poskytované péèe. V praxi to znamená, že nemocnice mohou postupovat podobnì jako u hromadných neštìstí. V takovém pøípadì se zdravotníci nemohou vìnovat stejnì každému pacientovi, ale musí stanovit priority ošetøování. Podobnì jako u velkých neštìstí nebo nehod se lékaøi soustøedí v první øadì na záchranu životù.

Football news:

Zidane about Real Madrid: These players have won a lot, but they want more
Sorokin that St. Petersburg may host additional Euro matches: There is nothing to say yet, there is no guarantee
Paul Pogba: Manchester United must win something. I don't like to play and not win
Coach Athletic Marcelino: Barcelona beat us in the Cup final because they were clearly better
Real Madrid: Congratulations to Barcelona and its fans on a well-deserved victory in the Spanish Cup
Antoine Griezmann: I am happy at Barca. We want to win La Liga as well
Ronald Koeman: This is not Messi's last game for Barca in the Spanish Cup, I hope