Czech Republic

V Pákistánu chtějí kastrovat sexuální násilníky a zrušit testy panenství

„Musíme zajistit bezpeèné prostøedí pro naše obèany,“ øekl Chán k návrhu zákona, kterı pøedstavil ministr spravedlnosti na zasedání vlády ku pøíležitosti Šestnácti dní aktivismu proti genderovì podmínìnému násilí. Mezinárodní kampaò zamìøená na násilí páchané na ženách a dívkách zaèala 25. listopadu a konèí 10. prosince, uvádí indickı server scroll.in. 

Nìkteøí ministøi též požadovali, aby pachatelé znásilnìní byli veøejnì vìšeni. Ministr spravedlnosti to odmítl jako neislámské a neústavní øešení.  Návrh zákona ještì není oficiálnì schválenı, musí projít parlamentem a získat podpis prezidenta. 

Pákistánská ministrynì pro lidská práva Širín Mazariová uvedla, že návrh zákona zahrnuje zøízení zvláštních soudù nebo „krizové buòky“ pro obìti sexuálního násilí. Rozšíøí též definici znásilnìní o hromadné znásilnìní a znásilnìní transgenderového èlovìka.

V návrhu zákona je pøítomen i zákaz kontroverzní praktiky „dvou prstù“. Doktoøi zkoumají, zda nemá žena porušenou panenskou blánu a zda tedy opravdu byla znásilnìna. V mnoha pøípadech na základì testù policie odmítla stížnosti zneužitıch žen s tím, že se chovaly promiskuitnì. Nìkteré dívky též pøiznaly, že spíše než znásilnìní jejich rodiny øešily,že už nejsou panny.

V tradiènì konzervativní muslimské spoleènosti sexuální zloèiny ženy èasto vùbec nehlásí, protože se bojí spoleèenského stigmatu a odsouzení. Zneuctìné ženy jsou osoèovány, že svım „prostopášnım“ èi nevhodnım chováním sami pachatele ponoukly k jeho èinu.

Chán zdùraznil, že úøady zajistí anonymitu obìtím, které budou proto moci bez obav registrovat své stížnosti. Nová legislativa podle nìj bude transparentní a s jasnımi, striktnì vyžadovanımi pravidly. Vzhledem k vážnosti tématu by mìla bıt co nejrychleji pøijata, dodal.

Vláda s novım návrhem zákonem reagovala na masivní veøejné pobouøení, které vyvolalo záøijové hromadné znásilnìní ženy u dálnice. Matce dvou dìtí došel na silnici nedaleko Láhauru benzín. Zavolala telefonicky policii a požádala o pomoc. Než ale policisté pøijeli, dorazili dva ozbrojení muži, vyvedli ji i dìti z auta a ženu znásilnili u silnice.

Hlavní vyšetøovatel Umar Šejk prohlásil, že si za to mùže obì sama, protože nemìla jet autem v noci a mìla zvolit rušnìjší silnici. Rozhnìvané pákistánské ženy uskuteènily nìkolik velkıch protestù napøíè zemí, na kterıch vyzıvaly vyšetøovatele k rezignaci. Šejk se omluvil.

Premiér po incidentu vyzval k povìšení nebo chemické kastraci pachatelù sexuálních èinù. Pozdìji pøipustil, že veøejné vìšení by mohlo poškodit Pákistán v oèích mezinárodních partnerù. Vyslovil se proto pro chemickou kastraci, aby násilníci „nemohli nic udìlat v budoucnu.“

On sám byl v roce 2017 naøèen bıvalou èlenkou jeho strany Pákistánské hnutí za spravedlnost (PTI), že se dopustil sexuálního harašení. Premiér to odmítl. Stanice Deutsche Welle podotıká, že PTI vedlo proti ženì sociální kampaò, ve které ji obviòuje z „politické agendy“.

Pákistán je hodnocen jako jedna z nejnebezpeènìjších zemí pro ženy. Podle vládních statistik dochází každı den k alespoò 11 pøípadùm znásilnìní. Za posledních šest let došlo v Pákistánu k více jak 22 tisícùm pøípadù znásilnìní. Jelikož vìtšina incidentù není hlášena, úøady odhadují, že finální èíslo mùže bıt až šedesát tisíc.

Football news:

Setien is demanding 4 million euros in compensation from Barca. Valverde's resignation cost the club 11 million
Two Cornell players tested positive for coronavirus after the match with Barca
Mbappe finished 1st on the Ligue 1 goalscoring list, scoring 13 goals in 17 appearances. He broke the streak of 4 games without goals
Holland has scored 27 goals in his first 28 Bundesliga appearances. He's the second person to do this
Sevilla are trying to sign Papa Gomez, Monchi is in talks. Atalanta wants to sell him to a club not from Italy
Holand has scored 14 goals in 13 Bundesliga games this season
Neymar is playing his 100th game for PSG. He has been at the club since 2017