Czech Republic

V otevřených restauracích zasahovala policie. Jiné z okének nabízely petici

Personál obou svatokopeckıch restaurací od rána pøipravoval obvyklou víkendovou nabídku jídel a nachystal vše ke stolování. Dopoledne se pak restaurace navzdory vládnímu zákazu otevøely návštìvníkùm. Na stolech byly petièní archy iniciativy Chcípl PES. Restaurace U Mackù a U Maci mìly mít otevøeno do 20:00, krátce po poledni ale do restaurace U Mackù dorazila policejní hlídka a naøídila provozovnu uzavøít.

Macek øekl, že v dobì pøíjezdu policistù bylo v restauraci nìkolik hostù, které policisté nechali sníst objednané jídlo. „Obì restaurace jsme poté zavøeli a nechali jsme v provozu vıdejní okénka,“ uvedl Macek.

Obvyklı provoz ve svatokopeckıch restauracích by podle Macka mìl zavládnout i v nedìli. „K protestní akci jsem se pøipojil, protože si myslím, že naøízení vlády a to, co s námi posledních pìt mìsícù dìlá, je špatnì. Je vidìt, že poèty nákaz stále stoupají nahoru, restaurace jsou pøitom víceménì od øíjna zavøené,“ uvedl Macek.

Restaurace U Mackù a U Maci sídlí na vyhledávaném turistickém místì nedaleko Olomouce. Kvùli podzimnímu lockdownu se potıkají s obrovskım propadem tržeb. V provozu mají pouze vıdejní okénka, což však náklady pokrıt nestaèí.

Na restaurace je jinı metr než na supermarkety

„Pokles tržeb je 95 procent a jsme v minusu,“ uvedl Macek, podle kterého kompenzace jsou z pohledu vıše smìšné, navíc je s jejich vyøizováním spojeno velké papírování.

I pøes vıpadek tržeb však Macek zatím personál nepropouští. „Držíme se, ale už jsem na konci finanèních zásob. V létì vždy vydìláváme na zimu. Zásobu, co jsme mìli mít do dubna, už prakticky nemáme. Je to už neúnosné,“ postìžoval si majitel restaurací. 

Podle nìj je na restaurace v rámci protiepidemickıch opatøení uplatòován jinı metr než napøíklad na supermarkety. „Tam je hlava na hlavì a nikdo to neøeší. Øeší se restaurace, kde lidé od sebe sedí dva èi tøi metry a riziko nákazy je minimální,“ míní Macek.

Toèené pivo si mohli dát odpùrci vládních opatøení v sobotu v pivním šenku Ètyøi rùže v Brnì. Podnik byl sice zavøenı pro bìžnou veøejnost, nicménì na znamení protestu zpøístupnil prostor svım pøíznivcùm, kteøí mohou proti opatøením podepsat petici. 

Pøed pøivítáním prvních pøíznivcù po 16:00 navštívila podnik policie, která místo zkontrolovala. Uvnitø ale zatím nikdo krom pracovníkù nebyl. Mluvèí policie Petr Vala øekl, že policie na jižní Moravì zkontrolovala 26 podnikù zapojenıch do iniciativy Chcípl pes. „Zjistili jsme ètyøi porušení. Dvì byla na Vyškovsku, jedno na Brnìnsku a jedno na Bøeclavsku,“ uvedl bez bližších podrobností Vala. Pøípady bude policie nadále øešit.

Restaurace se otevøely i v Praze

Na protest v hlavním mìstì otevøela restaurace Šeberák, kde je možné rovnìž podepsat petici. Tu nabízely také další restaurace, které však mìly otevøeno pouze vıdejní okénko. Další provozovny byly po poledni zavøené a na dveøích mìly protestní plakáty nebo vyvìšené èeské vlajky. 

Restaurace Šeberák se otevøela hostùm již pøed nìkolika tıdny. V sobotu tu byla kolem poledne více než desítka hostù. Pøišli nejen Pražané, ale i mimopražští. Z Dìèína dorazil s manželkou na obìd František Korel. „Virem je na životì ohroženo asi 17 procent lidí, ostatní to zvládnou. Proè vláda peníze nedá na ochranu tìch zranitelnıch a zbytek nenechá žít a vydìlávat na tuhle republiku?“ ptal se Korel, mistr svìta v závodu pákovıch drezín.

Otevøeno má i hospùdka Obıvák v pražskıch Strašnicích. Na místo pøijela policie, majitel však podnik odmítá zavøít. Policie všechny hosty legitimovala a èeká, až všichni odejdou. Podle jednoho z policistù všechny nechají dopít.

Není cílem vydìlat, ale pøežít

Podle Jakuba Olberta z pražské restaurace Šeberák, která byla navzdory vládnímu opatøení opakovanì v provozu už døív, není cílem protestu vydìlat, ale pøežít.

Hromadné nátlakové akce, kde by se sešly tisíce lidé, jako tomu bylo v nedìli 10. ledna na pražském Staromìstském námìstí, iniciativa nechystá. Odmítá ale podmínku, kterou vláda zaøadila do podpùrného programu COVID Gastro - Uzavøené provozovny a podle níž žadatelé o dotaci musejí uvést, že nikdy neporušili vládní naøízení.

Podle Olberta je zhruba 30 až 50 podnikù, které nechávají dlouhodobì restaurace nebo jiné provozy otevøené. Dalších zhruba nìkolik set je tìch, které nìkdy vládní naøízení porušily. Úèast na dnešní akci ohlásily restaurace z Prahy, Teplic, Ústí nad Labem, Brna, Kladna nebo Jihlavska.

Zástupci iniciativy na úterní tiskové konferenci oznámili, že chtìjí založit politické hnutí Otevøeme Èesko - Chcípl PES. Restaurace se mají stát politickımi buòkami a mohou bıt otevøené, protože podle iniciativy politická jednání mají z vládních protiepidemickıch naøízení vıjimku. Ministr vnitra Jan Hamáèek (ÈSSD) takovı vıklad pravidel odmítl.

Vláda jako souèást opatøení proti šíøení koronaviru uzavøela restaurace už loni na jaøe, ke stejnému kroku sáhla v polovinì øíjna. Zákaz od té doby s vıjimkou krátkého období pøed Vánoci trvá dodnes. Restaurace mohou sice prodávat jídlo a nápoje z okénka, podle vızkumné spoleènosti Nielsen ale gastronomické odvìtví v Èesku každım dnem uzavøení ztrácí na tržbách 414 milionù korun.

Football news:

Flick about Holand in Bayern: Nothing can be ruled out in life
Messi voted in Barcelona presidential election
Liverpool and Real Madrid will compete for Mbappe. Salah may leave amid controversy with Klopp (As)
Pirlo about Ronaldo's rest: He has already scored 20 goals. It is normal for others to score as well. Cristiano-extra advantage
Agent Morabito on the transfer market: We are back in the Doneymar era
The Juve-Porto match will be served by Kuipers, Cakir is scheduled for the Borussia-Sevilla game
Pep Guardiola: Man City were stable when they won the Premier League. Other champions are competing for the top 4