Czech Republic

V otevřené pizzerii čekal zákazník bez roušky, pokutu dostal on i provozovatel

Strážníci provìøovali dodržování vládních norem a oznámení o jejich porušení v pizzerii na Praze 3 obdrželi v sobotu veèer.

„Bez ohledu na platný zákaz probíhal uvnitø standardní provoz, èekající zákazník navíc nemìl zakryté dýchací cesty. Po výzvì k nápravì se nejprve se strážníky arogantnì dohadoval, pak se pøiznal k tomu, že naøízení ignoruje vìdomì. Porušení vládních naøízení byla vyøešena pokutou,“ uvedla mluvèí mìstské policie Jiøina Ernestová.

Zákazník, který byl cizího pùvodu, dostal od strážníkù pokutu ve výši tisíc korun, provozovatel pizzerie desetitisícovou.

„Od zaèátku záøí strážníci v Praze odhalili 13 057 porušení týkajících se mimoøádných èi krizových opatøení. Nejvíce porušení bylo zjištìno pøi kontrolách mìstské hromadné dopravy a prostor s nimi souvisejících, kdy tyto kontroly patøí k prioritám strážníkù v metropoli. Ostatní opatøení kontrolujeme v rámci bìžného výkonu služby, pøípadnì reagujeme na oznámení prostøednictvím tísòové linky 156, èi pøímo v ulicích,“ uvádí o statistikách porušování vládních naøízení vedoucí Kanceláøe øeditele MP Irena Seifertová. 

„Za toto období jsem uložili 479 pokut v celkové výši 194 600 korun, 193 porušení jsme oznamovali správnímu orgánu a v ostatních pøípadech pak postaèila domluva,“ dodává.

Porušení vládních naøízení se neøeší pouze pokutami, aèkoliv by to mohlo sloužit jako úèinný pøesvìdèovací nástroj. Domluvou se øeší pøípady, kdy si lidé porušení naøízení o nošení roušek neuvìdomí a po upozornìní strážníkem si dýchací cesty zakryjí. Pokud se ale jedná o opovrhování èi aroganci, strážníci mohou uložit pokutu. 

Pokuta se mùže uložit pouze za splnìní nìkolika podmínek souèasnì. Jedná se o pøípady, kdy nestaèí domluva, pøestupce souhlasí se zjištìným stavem vìci, s jeho právní kvalifikací, s uložením pokuty a její výší a s vydáním pokutového bloku. Pokud není splnìna jedna z tìchto podmínek, pokutu není možné uložit a porušení se dále oznamuje správnímu orgánu.

Football news:

Тот Tottenham midfielder Winks scored from 49 yards. This is the 3rd result in the Europa League, all - in this draw
This miss will hurt all men: Molde player missed from half a meter and drove into the bar
Mikel Arteta: I am Very happy with Pepe's game against Molde. Arsenal played well overall
Napoli players came out in t-shirts with Maradona's name and number 10 for the Europa League match
Daniele Bonera: Milan is happy with the game with Lille and only regrets the result
Neymar on Maradona: You will always remain in our memory. Football is grateful to you
If football was a movie, Diego would be its main character. Showsport readers say goodbye to Maradona